فوتبــال 11

یکشنبه، 31 شهریور 1398 ساعت ۱۵:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Daniel Fernandes 0 (0) 0 41 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.65
تیم لایبولد 0 (0) 1 58 5 (4) 90 مدافع 7.23
گیدیون یونگ 0 (0) 2 86 6 (5) 90 مدافع 7.61
ریک فان‌درونگلن 0 (0) 2 125 9 (4) 90 مدافع 7.93
آدرین فین 0 (0) 2 62 6 (4) 90 هافبک 7.03
Sonny Kittel 0 (0) 0 33 8 (3) 90 مهاجم 7.47
آرون هانت 3 (2) 1 28 8 (4) 90 هافبک 8.04
مارتین هارنیک 2 (1) 1 10 6 (4) 60 مهاجم 8.34
Lukas Hinterseer 2 (1) 0 11 4 (2) 81 مهاجم 7.42
Jeremy Dudziak 0 (0) 0 31 10 (5) 72 هافبک 6.71
Josha Vagnoman 1 (1) 1 48 12 (5) 90 مدافع 7.65
خایرو سامپریو 1 (0) 0 7 6 (3) 30 مهاجم 6.34
Xavier Amaechi 0 (0) 0 10 4 (3) 18 مهاجم 6.57
بابی وود 0 (0) 0 0 0 (0) 9 مهاجم 6.27
Martin Mannel 0 (0) 0 28 1 (1) 90 دروازه‌بان 5.19
Fabian Kalig 0 (0) 6 30 11 (7) 90 مدافع 6.68
Sören Gonther 0 (0) 1 42 4 (2) 90 مدافع 5.93
Marko Mihojević 0 (0) 0 44 2 (1) 90 مدافع 5.92
Jan Hochscheidt 1 (0) 2 22 11 (8) 90 هافبک 6.47
Philipp Riese 2 (0) 1 43 2 (1) 90 هافبک 6.52
Clemens Fandrich 1 (0) 3 39 8 (4) 90 هافبک 6.03
Tom Baumgart 1 (0) 2 17 11 (4) 90 هافبک 5.9
Pascal Testroet 0 (0) 0 23 6 (1) 73 مهاجم 6.27
Filip Kusić 0 (0) 0 8 7 (2) 50 مدافع 5.68
Christoph Daferner 1 (1) 1 6 4 (2) 45 مهاجم 6.25
Dimitrij Nazarov 1 (1) 1 11 6 (2) 45 هافبک 6.3
John-Patrick Strauss 1 (0) 2 7 8 (2) 40 هافبک 6.13
Florian Krüger 1 (0) 0 5 4 (1) 17 مهاجم 6.51
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Daniel Fernandes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.65
تیم لایبولد 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.23
گیدیون یونگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.61
ریک فان‌درونگلن 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.93
آدرین فین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.03
Sonny Kittel 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.47
آرون هانت 3 (2) 1 (1) 1 1 0 1 هافبک 8.04
مارتین هارنیک 2 (1) 1 (1) 1 1 0 0 مهاجم 8.34
Lukas Hinterseer 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.42
Jeremy Dudziak 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.71
Josha Vagnoman 1 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مدافع 7.65
خایرو سامپریو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.34
Xavier Amaechi 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.57
بابی وود 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.27
Martin Mannel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.19
Fabian Kalig 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.68
Sören Gonther 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.93
Marko Mihojević 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.92
Jan Hochscheidt 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.47
Philipp Riese 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.52
Clemens Fandrich 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.03
Tom Baumgart 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.9
Pascal Testroet 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.27
Filip Kusić 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 5.68
Christoph Daferner 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
Dimitrij Nazarov 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
John-Patrick Strauss 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.13
Florian Krüger 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.51
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Daniel Fernandes 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.65
تیم لایبولد 3 0 1 0 0 مدافع 7.23
گیدیون یونگ 1 1 2 0 0 مدافع 7.61
ریک فان‌درونگلن 5 1 2 1 0 مدافع 7.93
آدرین فین 0 0 2 0 0 هافبک 7.03
Sonny Kittel 0 0 0 1 0 مهاجم 7.47
آرون هانت 0 1 1 0 0 هافبک 8.04
مارتین هارنیک 0 0 1 0 0 مهاجم 8.34
Lukas Hinterseer 0 0 0 0 0 مهاجم 7.42
Jeremy Dudziak 0 0 0 0 0 هافبک 6.71
Josha Vagnoman 0 0 1 4 0 مدافع 7.65
خایرو سامپریو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.34
Xavier Amaechi 0 0 0 0 0 مهاجم 6.57
بابی وود 0 0 0 0 0 مهاجم 6.27
Martin Mannel 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.19
Fabian Kalig 2 4 6 2 0 مدافع 6.68
Sören Gonther 1 2 1 0 0 مدافع 5.93
Marko Mihojević 4 1 0 1 0 مدافع 5.92
Jan Hochscheidt 0 1 2 0 0 هافبک 6.47
Philipp Riese 2 4 1 1 0 هافبک 6.52
Clemens Fandrich 0 1 3 3 0 هافبک 6.03
Tom Baumgart 0 2 2 2 0 هافبک 5.9
Pascal Testroet 1 0 0 0 0 مهاجم 6.27
Filip Kusić 0 0 0 1 0 مدافع 5.68
Christoph Daferner 0 1 1 1 0 مهاجم 6.25
Dimitrij Nazarov 1 0 1 1 0 هافبک 6.3
John-Patrick Strauss 1 2 2 1 0 هافبک 6.13
Florian Krüger 1 0 0 1 0 مهاجم 6.51
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Daniel Fernandes 41 (38) 92% 0 0 4 (1) 0 دروازه‌بان 7.65
تیم لایبولد 58 (54) 93% 0 1 3 (3) 0 مدافع 7.23
گیدیون یونگ 86 (83) 96% 0 0 7 (6) 0 مدافع 7.61
ریک فان‌درونگلن 125 (115) 92% 3 0 14 (10) 0 مدافع 7.93
آدرین فین 62 (53) 86% 1 0 7 (3) 0 هافبک 7.03
Sonny Kittel 33 (23) 69% 3 4 1 (0) 1 مهاجم 7.47
آرون هانت 28 (25) 89% 1 4 4 (3) 0 هافبک 8.04
مارتین هارنیک 10 (5) 50% 1 1 1 (0) 1 مهاجم 8.34
Lukas Hinterseer 11 (7) 63% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 7.42
Jeremy Dudziak 31 (26) 83% 0 0 2 (2) 0 هافبک 6.71
Josha Vagnoman 48 (43) 89% 0 2 1 (1) 0 مدافع 7.65
خایرو سامپریو 7 (7) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.34
Xavier Amaechi 10 (8) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.57
بابی وود 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.27
Martin Mannel 28 (27) 96% 0 0 4 (4) 0 دروازه‌بان 5.19
Fabian Kalig 30 (20) 66% 0 0 11 (5) 0 مدافع 6.68
Sören Gonther 42 (35) 83% 0 0 3 (1) 0 مدافع 5.93
Marko Mihojević 44 (39) 88% 0 0 9 (6) 0 مدافع 5.92
Jan Hochscheidt 22 (17) 77% 0 3 3 (2) 0 هافبک 6.47
Philipp Riese 43 (32) 74% 1 1 9 (7) 0 هافبک 6.52
Clemens Fandrich 39 (36) 92% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.03
Tom Baumgart 17 (10) 58% 0 0 2 (0) 0 هافبک 5.9
Pascal Testroet 23 (15) 65% 3 0 5 (1) 0 مهاجم 6.27
Filip Kusić 8 (5) 62% 0 1 2 (1) 0 مدافع 5.68
Christoph Daferner 6 (5) 83% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.25
Dimitrij Nazarov 11 (8) 72% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.3
John-Patrick Strauss 7 (6) 85% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.13
Florian Krüger 5 (3) 60% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.51
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11