فوتبــال 11

شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 38 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.5
لوکاس مول 0 (0) 3 83 17 (7) 90 مدافع 6.7
لوکاس جاگر 0 (0) 1 96 7 (3) 90 هافبک 6.7
تیم هندورکر 1 (0) 2 28 8 (2) 58 مدافع 6.3
یوهانس گایز 4 (3) 2 49 11 (6) 90 هافبک 7.5
هانو بیرنس 3 (0) 1 47 10 (7) 73 هافبک 7
الیور زورگ 0 (0) 1 28 5 (3) 90 مدافع 6.8
رابین هک 1 (0) 0 42 9 (2) 90 مهاجم 6
Nikola Dovedan 1 (0) 2 32 16 (7) 90 مهاجم 7.2
میشائیل فری 1 (1) 0 38 25 (5) 90 هافبک 6.5
سباستین کرک 3 (1) 3 27 7 (5) 59 هافبک 6.9
پاتریک اراس 0 (0) 0 18 4 (2) 31 مدافع 6.8
Adam Gnezda Cerin 1 (1) 0 5 5 (4) 17 هافبک 6.6
Fabian Nürnberger 1 (1) 0 20 4 (1) 32 هافبک 6.8
Benjamin Uphoff 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.1
Dirk Carlson 0 (0) 1 34 7 (2) 90 مدافع 6
Daniel Gordon 1 (0) 2 29 12 (10) 90 هافبک 6.8
David Pisot 0 (0) 0 29 6 (2) 90 مدافع 6.7
Marco Thiede 0 (0) 7 22 17 (12) 90 هافبک 7.1
Lukas Frode 3 (1) 2 24 9 (8) 90 هافبک 7
Marvin Wanitzek 5 (0) 3 38 15 (9) 90 هافبک 7.6
Marc Lorenz 1 (0) 1 26 5 (2) 90 هافبک 6.6
Manuel Stiefler 2 (1) 5 25 18 (7) 90 هافبک 7.5
Marvin Pourie 3 (1) 3 27 29 (18) 89 مهاجم 7.3
Lukas Grozurek 0 (0) 0 20 9 (4) 83 مهاجم 7.5
Philipp Hofmann 0 (0) 0 2 1 (0) 1 مهاجم 0
Burak Camoglu 0 (0) 0 3 0 (0) 11 هافبک 6.3
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.5
لوکاس مول 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
لوکاس جاگر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.7
تیم هندورکر 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
یوهانس گایز 4 (3) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.5
هانو بیرنس 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7
الیور زورگ 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.8
رابین هک 1 (0) 4 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6
Nikola Dovedan 1 (0) 2 (1) 0 0 1 0 مهاجم 7.2
میشائیل فری 1 (1) 5 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.5
سباستین کرک 3 (1) 2 (2) 0 0 0 1 هافبک 6.9
پاتریک اراس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
Adam Gnezda Cerin 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
Fabian Nürnberger 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.8
Benjamin Uphoff 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.1
Dirk Carlson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6
Daniel Gordon 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.8
David Pisot 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
Marco Thiede 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.1
Lukas Frode 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7
Marvin Wanitzek 5 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.6
Marc Lorenz 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
Manuel Stiefler 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.5
Marvin Pourie 3 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.3
Lukas Grozurek 0 (0) 3 (2) 0 1 0 0 مهاجم 7.5
Philipp Hofmann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Burak Camoglu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
کریستین ماتینیا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.5
لوکاس مول 5 1 3 2 0 مدافع 6.7
لوکاس جاگر 6 2 1 1 0 هافبک 6.7
تیم هندورکر 1 0 2 0 0 مدافع 6.3
یوهانس گایز 2 0 2 1 0 هافبک 7.5
هانو بیرنس 3 0 1 1 0 هافبک 7
الیور زورگ 3 1 1 0 0 مدافع 6.8
رابین هک 0 0 0 2 0 مهاجم 6
Nikola Dovedan 0 0 2 1 0 مهاجم 7.2
میشائیل فری 2 0 0 2 0 هافبک 6.5
سباستین کرک 1 0 3 0 0 هافبک 6.9
پاتریک اراس 3 1 0 1 0 مدافع 6.8
Adam Gnezda Cerin 1 0 0 0 0 هافبک 6.6
Fabian Nürnberger 1 1 0 2 0 هافبک 6.8
Benjamin Uphoff 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.1
Dirk Carlson 2 1 1 2 1 مدافع 6
Daniel Gordon 2 1 2 1 0 هافبک 6.8
David Pisot 4 3 0 1 0 مدافع 6.7
Marco Thiede 2 0 7 1 0 هافبک 7.1
Lukas Frode 0 1 2 0 0 هافبک 7
Marvin Wanitzek 0 0 3 0 0 هافبک 7.6
Marc Lorenz 0 0 1 1 0 هافبک 6.6
Manuel Stiefler 0 1 5 2 0 هافبک 7.5
Marvin Pourie 0 0 3 4 0 مهاجم 7.3
Lukas Grozurek 0 2 0 2 0 مهاجم 7.5
Philipp Hofmann 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Burak Camoglu 0 0 0 0 0 هافبک 6.3
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
کریستین ماتینیا 38 (25) 65% 0 0 18 (6) 0 دروازه‌بان 6.5
لوکاس مول 83 (66) 80% 1 0 12 (6) 0 مدافع 6.7
لوکاس جاگر 96 (85) 89% 0 0 8 (1) 0 هافبک 6.7
تیم هندورکر 28 (23) 82% 1 3 2 (0) 0 مدافع 6.3
یوهانس گایز 49 (36) 73% 0 1 10 (5) 0 هافبک 7.5
هانو بیرنس 47 (39) 83% 1 0 3 (2) 0 هافبک 7
الیور زورگ 28 (22) 78% 0 1 5 (2) 0 مدافع 6.8
رابین هک 42 (36) 85% 1 2 1 (1) 0 مهاجم 6
Nikola Dovedan 32 (25) 78% 3 0 1 (0) 1 مهاجم 7.2
میشائیل فری 38 (29) 76% 2 0 0 (0) 0 هافبک 6.5
سباستین کرک 27 (20) 74% 1 2 1 (0) 0 هافبک 6.9
پاتریک اراس 18 (15) 83% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.8
Adam Gnezda Cerin 5 (4) 80% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.6
Fabian Nürnberger 20 (14) 70% 1 3 0 (0) 0 هافبک 6.8
Benjamin Uphoff 28 (16) 57% 0 0 24 (12) 0 دروازه‌بان 7.1
Dirk Carlson 34 (26) 76% 2 1 4 (1) 0 مدافع 6
Daniel Gordon 29 (14) 48% 0 0 9 (3) 0 هافبک 6.8
David Pisot 29 (23) 79% 0 0 5 (3) 0 مدافع 6.7
Marco Thiede 22 (12) 54% 0 4 4 (0) 0 هافبک 7.1
Lukas Frode 24 (12) 50% 0 0 4 (0) 0 هافبک 7
Marvin Wanitzek 38 (28) 73% 4 7 7 (5) 0 هافبک 7.6
Marc Lorenz 26 (16) 61% 1 10 5 (1) 0 هافبک 6.6
Manuel Stiefler 25 (20) 80% 2 1 1 (1) 0 هافبک 7.5
Marvin Pourie 27 (13) 48% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 7.3
Lukas Grozurek 20 (13) 65% 4 3 1 (0) 1 مهاجم 7.5
Philipp Hofmann 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Burak Camoglu 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.3
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11