فوتبــال 11

جمعه، 05 مهر 1398 ساعت ۲۰:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Stefan Ortega 0 (0) 0 45 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.67
Florian Hartherz 1 (0) 1 34 8 (1) 90 مدافع 6.25
Joakim Nilsson 0 (0) 1 35 7 (5) 90 مدافع 6.83
Amos Pieper 1 (0) 2 26 4 (2) 90 مدافع 6.96
Manuel Prietl 0 (0) 3 26 7 (5) 90 هافبک 6.71
Andreas Voglsammer 2 (1) 2 13 9 (4) 90 مهاجم 6.47
مارسل هارتل 0 (0) 1 42 11 (4) 89 هافبک 6.76
Cebio Soukou 3 (0) 0 27 13 (6) 90 مهاجم 7.49
Joan Edmundsson 1 (0) 1 12 12 (3) 67 هافبک 6.11
Fabian Klos 2 (1) 0 15 18 (9) 61 مهاجم 5.45
Cedric Brunner 0 (0) 4 33 8 (7) 82 مدافع 7.48
Jonathan Clauss 0 (0) 0 3 3 (0) 8 هافبک 6.15
Stephan Salger 0 (0) 0 3 0 (0) 1 مدافع 0
Tom Schutz 1 (0) 0 5 0 (0) 23 هافبک 6.34
گرگور کوبل 0 (0) 0 51 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.44
هلگر بادشتوبر 0 (0) 0 101 9 (5) 90 مدافع 7.04
مارک الیور کمپف 0 (0) 0 91 12 (8) 90 مدافع 7.48
پاسکال اشتنزل 1 (0) 5 112 14 (12) 90 مدافع 7.97
Philipp Förster 1 (1) 2 49 7 (5) 90 هافبک 7.66
اورل مانگالا 1 (1) 0 60 9 (5) 89 هافبک 7.48
دنیل دیداوی 3 (1) 0 23 4 (2) 68 هافبک 6.58
امیلیانو اینسوا 1 (0) 2 37 7 (4) 73 مدافع 6.85
Atakan Karazor 1 (0) 2 64 16 (6) 90 هافبک 7.11
سانتیاگو آسکاسیبار 2 (0) 0 45 13 (5) 90 هافبک 6.53
Hamadi Al Ghaddioui 1 (1) 0 18 8 (1) 90 مهاجم 7.02
برنا سوسا 0 (0) 0 17 0 (0) 17 مدافع 6.38
ماریو گومز 1 (0) 1 5 1 (1) 22 مهاجم 6.41
Roberto Massimo 0 (0) 0 4 0 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Stefan Ortega 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.67
Florian Hartherz 1 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.25
Joakim Nilsson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.83
Amos Pieper 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.96
Manuel Prietl 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.71
Andreas Voglsammer 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
مارسل هارتل 0 (0) 5 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.76
Cebio Soukou 3 (0) 6 (5) 0 0 0 0 مهاجم 7.49
Joan Edmundsson 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.11
Fabian Klos 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 5.45
Cedric Brunner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.48
Jonathan Clauss 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.15
Stephan Salger 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tom Schutz 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.34
گرگور کوبل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.44
هلگر بادشتوبر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.04
مارک الیور کمپف 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.48
پاسکال اشتنزل 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.97
Philipp Förster 1 (1) 4 (2) 0 1 0 0 هافبک 7.66
اورل مانگالا 1 (1) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.48
دنیل دیداوی 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.58
امیلیانو اینسوا 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.85
Atakan Karazor 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.11
سانتیاگو آسکاسیبار 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.53
Hamadi Al Ghaddioui 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.02
برنا سوسا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.38
ماریو گومز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.41
Roberto Massimo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Stefan Ortega 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.67
Florian Hartherz 0 3 1 0 0 مدافع 6.25
Joakim Nilsson 0 3 1 0 0 مدافع 6.83
Amos Pieper 6 1 2 1 0 مدافع 6.96
Manuel Prietl 0 1 3 2 0 هافبک 6.71
Andreas Voglsammer 0 1 2 1 0 مهاجم 6.47
مارسل هارتل 3 3 1 0 0 هافبک 6.76
Cebio Soukou 0 3 0 1 0 مهاجم 7.49
Joan Edmundsson 0 0 1 2 0 هافبک 6.11
Fabian Klos 0 0 0 5 0 مهاجم 5.45
Cedric Brunner 5 2 4 0 0 مدافع 7.48
Jonathan Clauss 0 1 0 1 0 هافبک 6.15
Stephan Salger 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tom Schutz 0 1 0 0 0 هافبک 6.34
گرگور کوبل 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.44
هلگر بادشتوبر 4 2 0 0 0 مدافع 7.04
مارک الیور کمپف 5 1 0 0 0 مدافع 7.48
پاسکال اشتنزل 0 2 5 1 0 مدافع 7.97
Philipp Förster 0 1 2 0 0 هافبک 7.66
اورل مانگالا 0 0 0 0 0 هافبک 7.48
دنیل دیداوی 0 0 0 0 0 هافبک 6.58
امیلیانو اینسوا 0 1 2 0 0 مدافع 6.85
Atakan Karazor 0 4 2 4 0 هافبک 7.11
سانتیاگو آسکاسیبار 0 0 0 0 0 هافبک 6.53
Hamadi Al Ghaddioui 0 0 0 0 0 مهاجم 7.02
برنا سوسا 0 0 0 0 0 مدافع 6.38
ماریو گومز 0 0 1 0 0 مهاجم 6.41
Roberto Massimo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Stefan Ortega 45 (24) 53% 1 0 31 (10) 0 دروازه‌بان 6.67
Florian Hartherz 34 (27) 79% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.25
Joakim Nilsson 35 (27) 77% 0 0 7 (5) 0 مدافع 6.83
Amos Pieper 26 (20) 76% 1 0 4 (2) 0 مدافع 6.96
Manuel Prietl 26 (19) 73% 0 0 2 (2) 0 هافبک 6.71
Andreas Voglsammer 13 (6) 46% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.47
مارسل هارتل 42 (30) 71% 2 4 2 (0) 0 هافبک 6.76
Cebio Soukou 27 (19) 70% 2 3 4 (2) 1 مهاجم 7.49
Joan Edmundsson 12 (8) 66% 0 2 0 (0) 0 هافبک 6.11
Fabian Klos 15 (9) 60% 2 0 1 (0) 0 مهاجم 5.45
Cedric Brunner 33 (22) 66% 0 1 4 (2) 0 مدافع 7.48
Jonathan Clauss 3 (1) 33% 1 1 0 (0) 0 هافبک 6.15
Stephan Salger 3 (3) 100% 0 0 1 (1) 0 مدافع 0
Tom Schutz 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.34
گرگور کوبل 51 (45) 88% 0 0 11 (5) 0 دروازه‌بان 7.44
هلگر بادشتوبر 101 (88) 87% 0 0 13 (8) 0 مدافع 7.04
مارک الیور کمپف 91 (77) 85% 1 0 10 (5) 0 مدافع 7.48
پاسکال اشتنزل 112 (103) 92% 0 0 11 (9) 0 مدافع 7.97
Philipp Förster 49 (38) 77% 1 1 0 (0) 1 هافبک 7.66
اورل مانگالا 60 (50) 84% 4 4 1 (1) 0 هافبک 7.48
دنیل دیداوی 23 (17) 73% 0 2 0 (0) 0 هافبک 6.58
امیلیانو اینسوا 37 (31) 83% 1 2 2 (0) 0 مدافع 6.85
Atakan Karazor 64 (54) 84% 2 1 2 (2) 0 هافبک 7.11
سانتیاگو آسکاسیبار 45 (39) 86% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.53
Hamadi Al Ghaddioui 18 (14) 77% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 7.02
برنا سوسا 17 (14) 82% 0 1 3 (2) 0 مدافع 6.38
ماریو گومز 5 (2) 40% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.41
Roberto Massimo 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11