فوتبــال 11

دوشنبه، 08 مهر 1398 ساعت ۲۲:۰۰
HDI Arena (26,800)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.29
میئیکو آلبورنوس 1 (0) 1 67 8 (4) 90 مدافع 5.83
والدیمار آنتون 1 (0) 0 107 12 (4) 90 مدافع 5.88
Marcel Franke 0 (0) 1 95 8 (6) 90 مدافع 6.23
جولین کارب 0 (0) 1 26 4 (2) 45 مدافع 5.75
دنیس آئوگو 1 (0) 2 51 3 (2) 45 مدافع 6.35
ادگار پریب 0 (0) 3 50 12 (7) 66 هافبک 6.66
مارک اشتندرا 1 (0) 7 83 16 (11) 90 هافبک 6.72
گنکی هاراگوچی 0 (0) 5 42 16 (11) 90 هافبک 6.54
سدریک تویشرت 2 (0) 1 13 12 (3) 90 مهاجم 5.43
ماروین دوکش 2 (0) 0 33 5 (2) 90 مهاجم 6.04
Florent Muslija 1 (0) 0 41 4 (3) 45 هافبک 6.72
Emil Hansson 0 (0) 0 17 1 (1) 24 مهاجم 6.28
Hendrik Weydandt 1 (0) 0 3 4 (2) 45 مهاجم 6.29
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.88
لوکاس جاگر 0 (0) 1 18 5 (3) 90 هافبک 7.02
Asger Sorensen 0 (0) 3 8 6 (3) 90 مدافع 7.72
یوهانس گایز 1 (0) 3 21 9 (4) 90 هافبک 7.42
هانو بیرنس 1 (1) 1 20 10 (3) 90 هافبک 7.76
الیور زورگ 0 (0) 2 17 5 (3) 90 مدافع 7.2
رابین هک 3 (1) 1 12 13 (3) 87 مهاجم 7.92
Nikola Dovedan 0 (0) 1 13 11 (5) 84 مهاجم 6.32
میشائیل فری 2 (0) 2 26 28 (11) 89 مهاجم 7.61
گرگ مارگرایتر 2 (2) 1 15 6 (4) 90 مدافع 9.06
تیم هندورکر 0 (0) 5 14 10 (7) 90 مدافع 7.65
ایوری مدیروس 0 (0) 1 1 1 (1) 6 مهاجم 0
سباستین کرک 0 (0) 0 0 0 (0) 3 مهاجم 0
Felix Lohkemper 0 (0) 0 0 1 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.29
میئیکو آلبورنوس 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 5.83
والدیمار آنتون 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.88
Marcel Franke 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.23
جولین کارب 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.75
دنیس آئوگو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.35
ادگار پریب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.66
مارک اشتندرا 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.72
گنکی هاراگوچی 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.54
سدریک تویشرت 2 (0) 5 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.43
ماروین دوکش 2 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.04
Florent Muslija 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.72
Emil Hansson 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.28
Hendrik Weydandt 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.29
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.88
لوکاس جاگر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.02
Asger Sorensen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.72
یوهانس گایز 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.42
هانو بیرنس 1 (1) 0 (0) 1 1 0 0 هافبک 7.76
الیور زورگ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.2
رابین هک 3 (1) 4 (2) 1 1 0 0 مهاجم 7.92
Nikola Dovedan 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.32
میشائیل فری 2 (0) 2 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.61
گرگ مارگرایتر 2 (2) 0 (0) 2 0 0 0 مدافع 9.06
تیم هندورکر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.65
ایوری مدیروس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سباستین کرک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Felix Lohkemper 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ران-روبرت زیلر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.29
میئیکو آلبورنوس 0 0 1 1 0 مدافع 5.83
والدیمار آنتون 2 1 0 1 0 مدافع 5.88
Marcel Franke 3 0 1 0 0 مدافع 6.23
جولین کارب 0 0 1 0 0 مدافع 5.75
دنیس آئوگو 1 0 2 0 0 مدافع 6.35
ادگار پریب 0 1 3 3 0 هافبک 6.66
مارک اشتندرا 0 0 7 1 0 هافبک 6.72
گنکی هاراگوچی 0 1 5 1 0 هافبک 6.54
سدریک تویشرت 0 0 1 1 0 مهاجم 5.43
ماروین دوکش 0 0 0 0 0 مهاجم 6.04
Florent Muslija 0 0 0 0 0 هافبک 6.72
Emil Hansson 0 0 0 0 0 مهاجم 6.28
Hendrik Weydandt 1 0 0 1 0 مهاجم 6.29
کریستین ماتینیا 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.88
لوکاس جاگر 1 3 1 1 0 هافبک 7.02
Asger Sorensen 6 4 3 1 0 مدافع 7.72
یوهانس گایز 0 1 3 2 0 هافبک 7.42
هانو بیرنس 2 0 1 3 0 هافبک 7.76
الیور زورگ 2 3 2 1 0 مدافع 7.2
رابین هک 2 0 1 1 0 مهاجم 7.92
Nikola Dovedan 1 0 1 2 0 مهاجم 6.32
میشائیل فری 2 1 2 2 0 مهاجم 7.61
گرگ مارگرایتر 3 1 1 0 0 مدافع 9.06
تیم هندورکر 2 2 5 2 0 مدافع 7.65
ایوری مدیروس 0 0 1 0 0 مهاجم 0
سباستین کرک 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Felix Lohkemper 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ران-روبرت زیلر 29 (28) 96% 0 0 8 (7) 0 دروازه‌بان 5.29
میئیکو آلبورنوس 67 (54) 81% 0 2 3 (1) 0 مدافع 5.83
والدیمار آنتون 107 (92) 86% 0 0 6 (3) 0 مدافع 5.88
Marcel Franke 95 (86) 91% 0 0 8 (6) 0 مدافع 6.23
جولین کارب 26 (20) 76% 0 0 0 (0) 0 مدافع 5.75
دنیس آئوگو 51 (49) 96% 0 0 7 (6) 0 مدافع 6.35
ادگار پریب 50 (43) 86% 1 5 2 (2) 0 هافبک 6.66
مارک اشتندرا 83 (66) 80% 0 2 7 (5) 0 هافبک 6.72
گنکی هاراگوچی 42 (31) 73% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.54
سدریک تویشرت 13 (9) 69% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 5.43
ماروین دوکش 33 (25) 75% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 6.04
Florent Muslija 41 (33) 80% 1 0 4 (3) 0 هافبک 6.72
Emil Hansson 17 (12) 70% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.28
Hendrik Weydandt 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.29
کریستین ماتینیا 30 (11) 37% 1 0 27 (9) 0 دروازه‌بان 6.88
لوکاس جاگر 18 (12) 66% 0 0 3 (0) 0 هافبک 7.02
Asger Sorensen 8 (5) 62% 0 0 6 (3) 0 مدافع 7.72
یوهانس گایز 21 (15) 71% 3 3 8 (4) 0 هافبک 7.42
هانو بیرنس 20 (11) 55% 1 1 2 (2) 0 هافبک 7.76
الیور زورگ 17 (10) 58% 0 0 8 (2) 0 مدافع 7.2
رابین هک 12 (7) 58% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 7.92
Nikola Dovedan 13 (2) 15% 0 0 4 (0) 0 مهاجم 6.32
میشائیل فری 26 (12) 46% 3 0 0 (0) 1 مهاجم 7.61
گرگ مارگرایتر 15 (8) 53% 0 0 6 (1) 0 مدافع 9.06
تیم هندورکر 14 (8) 57% 1 2 4 (0) 0 مدافع 7.65
ایوری مدیروس 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سباستین کرک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Felix Lohkemper 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11