فوتبــال 11

یکشنبه، 10 شهریور 1398 ساعت ۱۶:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Daniel Fernandes 0 (0) 0 40 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.76
تیم لایبولد 1 (0) 1 66 5 (2) 90 مدافع 6.97
گیدیون یونگ 0 (0) 1 29 9 (5) 76 مدافع 7.22
ریک فان‌درونگلن 0 (0) 1 43 4 (3) 90 مدافع 7.23
Jan Gyamerah 1 (1) 2 54 7 (3) 90 مدافع 7.23
آدرین فین 0 (0) 3 48 10 (5) 90 هافبک 7.02
Sonny Kittel 3 (2) 0 41 7 (4) 83 مهاجم 7.86
David Kinsombi 4 (2) 1 24 9 (4) 90 هافبک 7.79
Khaled Narey 5 (2) 1 19 11 (3) 90 مهاجم 7.29
باکری جاتا 3 (1) 4 27 16 (8) 87 مهاجم 7.59
Lukas Hinterseer 1 (0) 1 30 16 (8) 90 مهاجم 7.09
کاریاکاس پاپادوپولوس 0 (0) 0 8 0 (0) 14 مدافع 6.47
آرون هانت 0 (0) 0 3 0 (0) 8 هافبک 6.26
بابی وود 0 (0) 1 0 1 (1) 3 مهاجم 0
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.32
یانس هورن 1 (0) 1 18 12 (7) 90 مدافع 6.73
والدیمار آنتون 1 (0) 5 60 13 (10) 90 مدافع 6.78
Marcel Franke 0 (0) 2 58 7 (6) 90 مدافع 6.6
جولین کارب 0 (0) 1 32 3 (1) 90 مدافع 6.18
ماروین باکالوتز 0 (0) 1 21 4 (3) 60 هافبک 6.29
ادگار پریب 2 (1) 3 44 11 (5) 90 هافبک 6.7
Hendrik Weydandt 3 (2) 0 14 14 (4) 90 مهاجم 6.38
ماروین دوکش 2 (1) 0 12 4 (3) 74 مهاجم 6.28
Josip Elez 0 (0) 4 44 14 (6) 74 مدافع 7.06
گنکی هاراگوچی 0 (0) 0 40 6 (1) 90 مهاجم 6.35
Emil Hansson 0 (0) 0 0 1 (0) 16 مهاجم 6.02
Florent Muslija 0 (0) 1 6 2 (1) 16 هافبک 6.2
سدریک تویشرت 1 (0) 0 5 4 (2) 30 مهاجم 6.35
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Daniel Fernandes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.76
تیم لایبولد 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.97
گیدیون یونگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.22
ریک فان‌درونگلن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.23
Jan Gyamerah 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.23
آدرین فین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.02
Sonny Kittel 3 (2) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.86
David Kinsombi 4 (2) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.79
Khaled Narey 5 (2) 2 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.29
باکری جاتا 3 (1) 4 (2) 1 0 0 1 مهاجم 7.59
Lukas Hinterseer 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.09
کاریاکاس پاپادوپولوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.47
آرون هانت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.26
بابی وود 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.32
یانس هورن 1 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.73
والدیمار آنتون 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.78
Marcel Franke 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.6
جولین کارب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.18
ماروین باکالوتز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.29
ادگار پریب 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.7
Hendrik Weydandt 3 (2) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.38
ماروین دوکش 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.28
Josip Elez 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.06
گنکی هاراگوچی 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
Emil Hansson 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.02
Florent Muslija 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
سدریک تویشرت 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Daniel Fernandes 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.76
تیم لایبولد 1 1 1 1 0 مدافع 6.97
گیدیون یونگ 2 2 1 4 0 مدافع 7.22
ریک فان‌درونگلن 5 0 1 0 0 مدافع 7.23
Jan Gyamerah 0 1 2 1 0 مدافع 7.23
آدرین فین 0 3 3 3 0 هافبک 7.02
Sonny Kittel 0 1 0 0 0 مهاجم 7.86
David Kinsombi 1 1 1 1 0 هافبک 7.79
Khaled Narey 0 0 1 0 0 مهاجم 7.29
باکری جاتا 1 0 4 1 0 مهاجم 7.59
Lukas Hinterseer 0 2 1 0 0 مهاجم 7.09
کاریاکاس پاپادوپولوس 0 2 0 0 0 مدافع 6.47
آرون هانت 0 0 0 0 0 هافبک 6.26
بابی وود 0 0 1 0 0 مهاجم 0
ران-روبرت زیلر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.32
یانس هورن 4 1 1 2 0 مدافع 6.73
والدیمار آنتون 2 1 5 0 0 مدافع 6.78
Marcel Franke 1 3 2 1 0 مدافع 6.6
جولین کارب 1 1 1 1 0 مدافع 6.18
ماروین باکالوتز 0 1 1 1 0 هافبک 6.29
ادگار پریب 4 2 3 4 0 هافبک 6.7
Hendrik Weydandt 0 0 0 3 0 مهاجم 6.38
ماروین دوکش 1 0 0 0 0 مهاجم 6.28
Josip Elez 5 3 4 5 0 مدافع 7.06
گنکی هاراگوچی 1 0 0 2 0 مهاجم 6.35
Emil Hansson 0 0 0 0 0 مهاجم 6.02
Florent Muslija 0 0 1 0 0 هافبک 6.2
سدریک تویشرت 0 0 0 0 0 مهاجم 6.35
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Daniel Fernandes 40 (29) 72% 0 0 23 (12) 0 دروازه‌بان 7.76
تیم لایبولد 66 (51) 77% 2 1 9 (5) 0 مدافع 6.97
گیدیون یونگ 29 (24) 82% 0 0 4 (1) 0 مدافع 7.22
ریک فان‌درونگلن 43 (35) 81% 0 0 5 (3) 0 مدافع 7.23
Jan Gyamerah 54 (45) 83% 2 4 5 (3) 0 مدافع 7.23
آدرین فین 48 (42) 87% 0 0 2 (1) 0 هافبک 7.02
Sonny Kittel 41 (34) 82% 1 3 1 (1) 0 مهاجم 7.86
David Kinsombi 24 (20) 83% 1 0 3 (1) 1 هافبک 7.79
Khaled Narey 19 (15) 78% 2 2 2 (0) 1 مهاجم 7.29
باکری جاتا 27 (23) 85% 0 0 3 (2) 0 مهاجم 7.59
Lukas Hinterseer 30 (21) 70% 2 1 1 (1) 0 مهاجم 7.09
کاریاکاس پاپادوپولوس 8 (8) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.47
آرون هانت 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.26
بابی وود 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ران-روبرت زیلر 27 (20) 74% 0 0 10 (3) 0 دروازه‌بان 6.32
یانس هورن 18 (12) 66% 1 4 3 (0) 0 مدافع 6.73
والدیمار آنتون 60 (50) 83% 0 0 7 (1) 0 مدافع 6.78
Marcel Franke 58 (52) 89% 0 0 12 (7) 0 مدافع 6.6
جولین کارب 32 (25) 78% 0 2 4 (1) 0 مدافع 6.18
ماروین باکالوتز 21 (18) 85% 0 1 2 (2) 0 هافبک 6.29
ادگار پریب 44 (31) 70% 1 2 10 (2) 0 هافبک 6.7
Hendrik Weydandt 14 (9) 64% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.38
ماروین دوکش 12 (8) 66% 2 2 0 (0) 0 مهاجم 6.28
Josip Elez 44 (39) 88% 1 0 6 (5) 0 مدافع 7.06
گنکی هاراگوچی 40 (32) 80% 2 1 2 (0) 0 مهاجم 6.35
Emil Hansson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.02
Florent Muslija 6 (6) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.2
سدریک تویشرت 5 (5) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.35
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11