فوتبــال 11

جمعه، 01 شهریور 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Martin Mannel 0 (0) 0 40 2 (2) 90 دروازه‌بان 8.39
Marko Mihojević 0 (0) 4 27 13 (7) 90 مدافع 7.26
Calogero Rizzuto 2 (0) 1 18 10 (4) 90 مدافع 6.41
Philipp Riese 0 (0) 1 19 5 (1) 90 هافبک 6.27
Jan Hochscheidt 5 (0) 0 15 10 (3) 90 هافبک 6.58
Tom Baumgart 0 (0) 2 26 14 (4) 90 هافبک 6.59
Dimitrij Nazarov 1 (0) 2 12 12 (5) 63 هافبک 7.08
Sören Gonther 0 (0) 0 22 3 (2) 90 مدافع 6.82
Fabian Kalig 0 (0) 1 32 5 (2) 90 مدافع 6.92
Clemens Fandrich 1 (0) 3 23 11 (7) 90 هافبک 6.62
Philipp Zulechner 1 (0) 0 8 11 (4) 74 مهاجم 6.39
Pascal Testroet 1 (0) 0 0 1 (0) 16 مهاجم 5.96
Florian Krüger 0 (0) 0 7 6 (2) 27 مهاجم 6.45
گرگور کوبل 0 (0) 0 32 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.7
برنا سوسا 0 (0) 0 85 11 (8) 66 مدافع 6.08
هلگر بادشتوبر 1 (0) 0 128 7 (4) 90 مدافع 7.04
پاسکال اشتنزل 1 (1) 5 115 13 (9) 90 مدافع 7.71
گونزالو کاسترو 1 (0) 1 62 11 (5) 90 هافبک 7.54
Atakan Karazor 0 (0) 3 40 12 (7) 90 هافبک 6.91
دنیل دیداوی 1 (0) 1 29 10 (4) 89 هافبک 6.3
نیکولاس گونزالس 1 (0) 1 22 14 (6) 90 مهاجم 6.57
Nathaniel Phillips 1 (1) 2 120 13 (10) 90 مدافع 8.01
فیلیپ کلمنت 3 (1) 0 57 3 (1) 90 هافبک 6.54
Mateo Klimowicz 1 (1) 0 1 3 (3) 45 هافبک 6.73
Hamadi Al Ghaddioui 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مهاجم 0
Silas Wamangituka 2 (1) 0 9 6 (3) 45 مهاجم 6.56
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Martin Mannel 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.39
Marko Mihojević 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.26
Calogero Rizzuto 2 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.41
Philipp Riese 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.27
Jan Hochscheidt 5 (0) 2 (2) 0 0 0 1 هافبک 6.58
Tom Baumgart 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.59
Dimitrij Nazarov 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.08
Sören Gonther 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.82
Fabian Kalig 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.92
Clemens Fandrich 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.62
Philipp Zulechner 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.39
Pascal Testroet 1 (0) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 5.96
Florian Krüger 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.45
گرگور کوبل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.7
برنا سوسا 0 (0) 5 (4) 0 0 0 0 مدافع 6.08
هلگر بادشتوبر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.04
پاسکال اشتنزل 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.71
گونزالو کاسترو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.54
Atakan Karazor 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.91
دنیل دیداوی 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.3
نیکولاس گونزالس 1 (0) 5 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.57
Nathaniel Phillips 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 8.01
فیلیپ کلمنت 3 (1) 1 (1) 0 0 0 2 هافبک 6.54
Mateo Klimowicz 1 (1) 2 (2) 0 0 0 1 هافبک 6.73
Hamadi Al Ghaddioui 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Silas Wamangituka 2 (1) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.56
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Martin Mannel 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.39
Marko Mihojević 1 2 4 1 0 مدافع 7.26
Calogero Rizzuto 2 1 1 1 0 مدافع 6.41
Philipp Riese 0 1 1 3 0 هافبک 6.27
Jan Hochscheidt 1 2 0 1 0 هافبک 6.58
Tom Baumgart 0 0 2 2 0 هافبک 6.59
Dimitrij Nazarov 0 3 2 3 0 هافبک 7.08
Sören Gonther 3 0 0 1 0 مدافع 6.82
Fabian Kalig 3 1 1 0 0 مدافع 6.92
Clemens Fandrich 0 0 3 0 0 هافبک 6.62
Philipp Zulechner 0 0 0 0 0 مهاجم 6.39
Pascal Testroet 0 0 0 0 0 مهاجم 5.96
Florian Krüger 2 0 0 0 0 مهاجم 6.45
گرگور کوبل 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.7
برنا سوسا 1 0 0 2 0 مدافع 6.08
هلگر بادشتوبر 1 1 0 1 0 مدافع 7.04
پاسکال اشتنزل 1 0 5 0 0 مدافع 7.71
گونزالو کاسترو 3 1 1 1 0 هافبک 7.54
Atakan Karazor 1 1 3 2 0 هافبک 6.91
دنیل دیداوی 1 0 1 0 0 هافبک 6.3
نیکولاس گونزالس 1 0 1 4 0 مهاجم 6.57
Nathaniel Phillips 5 0 2 1 0 مدافع 8.01
فیلیپ کلمنت 0 0 0 0 0 هافبک 6.54
Mateo Klimowicz 0 0 0 0 0 هافبک 6.73
Hamadi Al Ghaddioui 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Silas Wamangituka 0 0 0 0 0 مهاجم 6.56
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Martin Mannel 40 (23) 57% 0 0 21 (5) 0 دروازه‌بان 8.39
Marko Mihojević 27 (22) 81% 0 0 4 (2) 0 مدافع 7.26
Calogero Rizzuto 18 (11) 61% 0 1 3 (2) 0 مدافع 6.41
Philipp Riese 19 (15) 78% 0 4 3 (1) 0 هافبک 6.27
Jan Hochscheidt 15 (9) 60% 3 0 2 (1) 0 هافبک 6.58
Tom Baumgart 26 (17) 65% 2 3 4 (2) 1 هافبک 6.59
Dimitrij Nazarov 12 (8) 66% 1 0 4 (3) 0 هافبک 7.08
Sören Gonther 22 (21) 95% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.82
Fabian Kalig 32 (26) 81% 0 0 9 (4) 0 مدافع 6.92
Clemens Fandrich 23 (20) 87% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.62
Philipp Zulechner 8 (5) 62% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.39
Pascal Testroet 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 5.96
Florian Krüger 7 (6) 85% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.45
گرگور کوبل 32 (31) 96% 0 0 5 (5) 0 دروازه‌بان 6.7
برنا سوسا 85 (68) 80% 0 4 2 (1) 0 مدافع 6.08
هلگر بادشتوبر 128 (119) 93% 0 0 14 (10) 0 مدافع 7.04
پاسکال اشتنزل 115 (108) 94% 1 1 9 (8) 0 مدافع 7.71
گونزالو کاسترو 62 (59) 95% 4 2 3 (3) 1 هافبک 7.54
Atakan Karazor 40 (36) 90% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.91
دنیل دیداوی 29 (24) 82% 0 5 2 (1) 0 هافبک 6.3
نیکولاس گونزالس 22 (16) 72% 1 2 1 (1) 1 مهاجم 6.57
Nathaniel Phillips 120 (114) 95% 1 0 11 (9) 0 مدافع 8.01
فیلیپ کلمنت 57 (54) 94% 2 6 3 (2) 0 هافبک 6.54
Mateo Klimowicz 1 (1) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.73
Hamadi Al Ghaddioui 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Silas Wamangituka 9 (9) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.56
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11