فوتبــال 11

شنبه، 12 مرداد 1398 ساعت ۱۸:۰۰
HDI Arena (28,500)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 42 1 (1) 90 دروازه‌بان 8.33
سباستین یونگ 0 (0) 2 64 5 (2) 90 مدافع 6.89
Marcel Franke 0 (0) 3 77 10 (7) 90 مدافع 6.56
والدیمار آنتون 2 (0) 2 43 14 (11) 90 مدافع 7.15
فیلیپه 2 (0) 0 42 10 (5) 90 مدافع 6.22
ماروین دوکش 4 (1) 0 14 5 (1) 86 مهاجم 7.23
ماروین باکالوتز 2 (0) 2 43 16 (9) 90 هافبک 7.06
ادگار پریب 2 (0) 0 64 8 (5) 90 هافبک 7.4
لینتون ماینا 0 (0) 0 29 5 (3) 80 مهاجم 6.62
Hendrik Weydandt 5 (3) 1 13 24 (8) 71 مهاجم 7.4
Florent Muslija 2 (1) 4 48 19 (14) 90 هافبک 7.96
میئیکو آلبورنوس 1 (1) 3 12 4 (3) 10 مدافع 6.94
Sebastian Soto 1 (0) 0 0 3 (1) 8 مهاجم 6.35
ژوناتاس 1 (0) 0 7 2 (1) 19 مهاجم 6.31
الکساندر مایر 0 (0) 0 36 1 (0) 90 دروازه‌بان 7.08
اولیویر هاین 1 (0) 3 19 6 (5) 78 مدافع 6.79
Sebastian Nachreiner 0 (0) 2 15 9 (7) 90 مدافع 6.7
Marcel Correia 0 (0) 0 29 13 (5) 90 مدافع 6.77
چیما اوکوروجی 0 (0) 1 24 7 (3) 90 مدافع 6.67
مکس بزوشکو 0 (0) 2 31 17 (10) 89 هافبک 7
Andreas Geipl 0 (0) 2 30 15 (6) 90 هافبک 6.74
Benedikt Saller 3 (2) 1 22 7 (2) 90 مدافع 6.84
Sebastian Stolze 1 (1) 3 11 18 (6) 90 مهاجم 6.7
Marco Gruttner 3 (3) 0 9 16 (7) 90 مهاجم 6.48
Jan-Marc Schneider 0 (0) 1 6 11 (3) 63 مهاجم 6.34
Dominic Volkmer 0 (0) 0 0 1 (0) 1 مدافع 0
Jann George 0 (0) 0 2 0 (0) 12 مهاجم 6.3
Andreas Albers 1 (1) 1 3 5 (1) 27 مهاجم 6.85
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.33
سباستین یونگ 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.89
Marcel Franke 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.56
والدیمار آنتون 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.15
فیلیپه 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.22
ماروین دوکش 4 (1) 1 (0) 0 1 0 1 مهاجم 7.23
ماروین باکالوتز 2 (0) 6 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.06
ادگار پریب 2 (0) 4 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.4
لینتون ماینا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.62
Hendrik Weydandt 5 (3) 0 (0) 1 0 0 1 مهاجم 7.4
Florent Muslija 2 (1) 10 (7) 0 0 0 0 هافبک 7.96
میئیکو آلبورنوس 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.94
Sebastian Soto 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
ژوناتاس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.31
الکساندر مایر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.08
اولیویر هاین 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.79
Sebastian Nachreiner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
Marcel Correia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.77
چیما اوکوروجی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.67
مکس بزوشکو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7
Andreas Geipl 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.74
Benedikt Saller 3 (2) 1 (0) 0 0 1 0 مدافع 6.84
Sebastian Stolze 1 (1) 6 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
Marco Gruttner 3 (3) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.48
Jan-Marc Schneider 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.34
Dominic Volkmer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jann George 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
Andreas Albers 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 6.85
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ران-روبرت زیلر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.33
سباستین یونگ 2 1 2 0 0 مدافع 6.89
Marcel Franke 2 0 3 1 0 مدافع 6.56
والدیمار آنتون 7 2 2 1 0 مدافع 7.15
فیلیپه 4 1 0 4 1 مدافع 6.22
ماروین دوکش 0 0 0 0 0 مهاجم 7.23
ماروین باکالوتز 2 0 2 0 0 هافبک 7.06
ادگار پریب 0 0 0 2 0 هافبک 7.4
لینتون ماینا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.62
Hendrik Weydandt 0 0 1 3 0 مهاجم 7.4
Florent Muslija 0 0 4 0 0 هافبک 7.96
میئیکو آلبورنوس 0 0 3 0 0 مدافع 6.94
Sebastian Soto 0 0 0 0 0 مهاجم 6.35
ژوناتاس 0 0 0 0 0 مهاجم 6.31
الکساندر مایر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.08
اولیویر هاین 3 2 3 0 0 مدافع 6.79
Sebastian Nachreiner 5 2 2 1 0 مدافع 6.7
Marcel Correia 11 2 0 1 0 مدافع 6.77
چیما اوکوروجی 3 3 1 1 0 مدافع 6.67
مکس بزوشکو 2 3 2 0 0 هافبک 7
Andreas Geipl 2 3 2 2 0 هافبک 6.74
Benedikt Saller 0 2 1 1 0 مدافع 6.84
Sebastian Stolze 1 1 3 3 0 مهاجم 6.7
Marco Gruttner 2 1 0 1 0 مهاجم 6.48
Jan-Marc Schneider 0 0 1 2 0 مهاجم 6.34
Dominic Volkmer 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jann George 0 0 0 0 0 مهاجم 6.3
Andreas Albers 0 0 1 1 0 مهاجم 6.85
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ران-روبرت زیلر 42 (29) 69% 0 0 25 (12) 0 دروازه‌بان 8.33
سباستین یونگ 64 (50) 78% 3 8 4 (2) 1 مدافع 6.89
Marcel Franke 77 (59) 77% 0 1 10 (3) 0 مدافع 6.56
والدیمار آنتون 43 (28) 65% 0 0 8 (2) 0 مدافع 7.15
فیلیپه 42 (37) 88% 0 0 5 (4) 0 مدافع 6.22
ماروین دوکش 14 (10) 71% 3 5 0 (0) 1 مهاجم 7.23
ماروین باکالوتز 43 (37) 86% 1 0 4 (2) 0 هافبک 7.06
ادگار پریب 64 (50) 78% 5 5 6 (4) 0 هافبک 7.4
لینتون ماینا 29 (19) 65% 2 3 4 (1) 1 مهاجم 6.62
Hendrik Weydandt 13 (8) 61% 0 3 0 (0) 0 مهاجم 7.4
Florent Muslija 48 (40) 83% 2 1 4 (2) 0 هافبک 7.96
میئیکو آلبورنوس 12 (11) 91% 1 2 0 (0) 0 مدافع 6.94
Sebastian Soto 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.35
ژوناتاس 7 (5) 71% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.31
الکساندر مایر 36 (9) 25% 0 0 32 (5) 0 دروازه‌بان 7.08
اولیویر هاین 19 (11) 57% 1 0 1 (0) 0 مدافع 6.79
Sebastian Nachreiner 15 (6) 40% 0 0 5 (0) 0 مدافع 6.7
Marcel Correia 29 (12) 42% 1 0 9 (1) 0 مدافع 6.77
چیما اوکوروجی 24 (17) 70% 0 4 4 (3) 0 مدافع 6.67
مکس بزوشکو 31 (23) 74% 1 1 3 (2) 0 هافبک 7
Andreas Geipl 30 (17) 56% 0 0 4 (2) 0 هافبک 6.74
Benedikt Saller 22 (8) 36% 0 1 5 (1) 0 مدافع 6.84
Sebastian Stolze 11 (7) 63% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.7
Marco Gruttner 9 (4) 44% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.48
Jan-Marc Schneider 6 (5) 83% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.34
Dominic Volkmer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jann George 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
Andreas Albers 3 (1) 33% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.85
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11