فوتبــال 11

یکشنبه، 14 مهر 1398 ساعت ۱۷:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
پاوائو پروان 0 (0) 0 38 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.1
رابین کنوخه 1 (0) 2 47 11 (4) 90 مدافع 7.13
جفری بروما 1 (1) 0 25 14 (3) 90 مدافع 6.59
Marcel Tisserand 1 (0) 0 56 7 (3) 90 مدافع 6.72
ویلیام 2 (0) 1 31 18 (8) 90 مدافع 7.38
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 0 32 8 (4) 90 هافبک 7.03
ماکسیمیلیان آرنولد 1 (1) 1 51 11 (6) 90 هافبک 7.9
آدمیر مهمدی 1 (0) 1 16 6 (3) 67 مهاجم 6.43
واوت وخورشت 3 (2) 0 22 22 (7) 90 مهاجم 7.02
رناتو استفن 0 (0) 1 41 10 (5) 89 هافبک 7.14
ژوآئو ویکتور 1 (0) 0 23 15 (6) 83 هافبک 6.43
یوسیپ برکالو 0 (0) 0 13 4 (1) 23 هافبک 7.31
یانیک گیرهارد 0 (0) 0 1 0 (0) 1 مدافع 0
فیلیکس کلاوس 2 (0) 1 5 8 (3) 13 هافبک 6.37
رفال گیکویچ 0 (0) 0 36 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.78
کریستوفر تریمل 0 (0) 3 35 9 (6) 90 مدافع 7.2
Marvin Friedrich 0 (0) 3 34 14 (8) 90 مدافع 6.73
نون سوباتیچ 1 (0) 1 39 6 (5) 86 مدافع 6.6
کریستوفر لنز 0 (0) 4 43 15 (8) 90 مدافع 7.21
شرالدو بکر 2 (1) 0 12 4 (1) 72 هافبک 6.46
کریستین گنتنر 3 (1) 0 29 4 (1) 77 هافبک 6.38
Robert Andrich 5 (0) 4 49 17 (10) 90 هافبک 7.1
Marius Bulter 3 (1) 1 21 19 (11) 90 هافبک 7.29
سباستین اندرسون 0 (0) 0 32 24 (17) 90 مهاجم 7.06
کوین شلوتربک 0 (0) 7 49 18 (11) 90 مدافع 6.66
آنتونی اویا 0 (0) 0 6 3 (3) 13 مهاجم 6.49
جاشوا میس 0 (0) 0 1 1 (0) 10 مهاجم 6.23
Marcus Ingvartsen 0 (0) 0 3 0 (0) 18 مهاجم 6.25
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
پاوائو پروان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.1
رابین کنوخه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.13
جفری بروما 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.59
Marcel Tisserand 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.72
ویلیام 2 (0) 5 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.38
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.03
ماکسیمیلیان آرنولد 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.9
آدمیر مهمدی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.43
واوت وخورشت 3 (2) 2 (1) 1 0 0 1 مهاجم 7.02
رناتو استفن 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.14
ژوآئو ویکتور 1 (0) 4 (2) 0 0 0 1 هافبک 6.43
یوسیپ برکالو 0 (0) 2 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.31
یانیک گیرهارد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فیلیکس کلاوس 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.37
رفال گیکویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.78
کریستوفر تریمل 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.2
Marvin Friedrich 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.73
نون سوباتیچ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
کریستوفر لنز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.21
شرالدو بکر 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.46
کریستین گنتنر 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.38
Robert Andrich 5 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.1
Marius Bulter 3 (1) 5 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.29
سباستین اندرسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.06
کوین شلوتربک 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.66
آنتونی اویا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
جاشوا میس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.23
Marcus Ingvartsen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
پاوائو پروان 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.1
رابین کنوخه 9 2 2 0 0 مدافع 7.13
جفری بروما 3 1 0 5 0 مدافع 6.59
Marcel Tisserand 2 0 0 1 0 مدافع 6.72
ویلیام 1 3 1 1 0 مدافع 7.38
ژوزوا گیلاووگی 6 0 0 2 0 هافبک 7.03
ماکسیمیلیان آرنولد 1 1 1 2 0 هافبک 7.9
آدمیر مهمدی 0 0 1 1 0 مهاجم 6.43
واوت وخورشت 1 0 0 2 0 مهاجم 7.02
رناتو استفن 1 1 1 2 0 هافبک 7.14
ژوآئو ویکتور 0 0 0 1 0 هافبک 6.43
یوسیپ برکالو 1 1 0 0 0 هافبک 7.31
یانیک گیرهارد 0 0 0 0 0 مدافع 0
فیلیکس کلاوس 0 0 1 1 0 هافبک 6.37
رفال گیکویچ 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.78
کریستوفر تریمل 2 3 3 3 0 مدافع 7.2
Marvin Friedrich 0 2 3 2 0 مدافع 6.73
نون سوباتیچ 2 1 1 0 0 مدافع 6.6
کریستوفر لنز 2 3 4 2 0 مدافع 7.21
شرالدو بکر 0 0 0 1 0 هافبک 6.46
کریستین گنتنر 1 0 0 2 0 هافبک 6.38
Robert Andrich 1 1 4 1 0 هافبک 7.1
Marius Bulter 0 1 1 2 0 هافبک 7.29
سباستین اندرسون 2 0 0 1 0 مهاجم 7.06
کوین شلوتربک 2 0 7 1 0 مدافع 6.66
آنتونی اویا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.49
جاشوا میس 0 0 0 0 0 مهاجم 6.23
Marcus Ingvartsen 0 0 0 0 0 مهاجم 6.25
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
پاوائو پروان 38 (14) 37% 0 0 30 (7) 0 دروازه‌بان 7.1
رابین کنوخه 47 (34) 73% 1 0 9 (3) 0 مدافع 7.13
جفری بروما 25 (18) 72% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.59
Marcel Tisserand 56 (44) 78% 0 0 8 (4) 0 مدافع 6.72
ویلیام 31 (20) 64% 1 3 9 (4) 0 مدافع 7.38
ژوزوا گیلاووگی 32 (26) 81% 0 2 3 (2) 0 هافبک 7.03
ماکسیمیلیان آرنولد 51 (41) 80% 3 5 13 (11) 1 هافبک 7.9
آدمیر مهمدی 16 (12) 75% 0 2 2 (1) 0 مهاجم 6.43
واوت وخورشت 22 (15) 68% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.02
رناتو استفن 41 (32) 78% 2 4 3 (1) 0 هافبک 7.14
ژوآئو ویکتور 23 (15) 65% 0 2 0 (0) 0 هافبک 6.43
یوسیپ برکالو 13 (13) 100% 3 3 3 (3) 1 هافبک 7.31
یانیک گیرهارد 1 (1) 100% 0 1 0 (0) 0 مدافع 0
فیلیکس کلاوس 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.37
رفال گیکویچ 36 (26) 72% 0 0 24 (14) 0 دروازه‌بان 6.78
کریستوفر تریمل 35 (25) 71% 1 7 5 (2) 0 مدافع 7.2
Marvin Friedrich 34 (28) 82% 0 0 5 (4) 0 مدافع 6.73
نون سوباتیچ 39 (23) 59% 1 0 11 (4) 0 مدافع 6.6
کریستوفر لنز 43 (29) 67% 2 3 6 (3) 0 مدافع 7.21
شرالدو بکر 12 (6) 50% 0 2 0 (0) 0 هافبک 6.46
کریستین گنتنر 29 (18) 62% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.38
Robert Andrich 49 (33) 68% 1 0 11 (5) 0 هافبک 7.1
Marius Bulter 21 (13) 61% 1 4 0 (0) 0 هافبک 7.29
سباستین اندرسون 32 (16) 50% 1 2 2 (0) 0 مهاجم 7.06
کوین شلوتربک 49 (34) 69% 0 0 12 (6) 0 مدافع 6.66
آنتونی اویا 6 (3) 50% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.49
جاشوا میس 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.23
Marcus Ingvartsen 3 (3) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.25
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11