فوتبــال 11

شنبه، 13 مهر 1398 ساعت ۱۷:۰۰
BayArena (26,355)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 45 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.29
جاناتان تاه 1 (1) 2 130 11 (7) 90 مدافع 7.03
ندیم امیری 3 (2) 1 44 7 (4) 90 هافبک 7.3
یولیان باومگارتلینگر 1 (1) 4 68 12 (7) 90 هافبک 7.13
چارلز آرانگیز 0 (0) 2 70 9 (7) 89 هافبک 7.46
کای هاورتس 0 (0) 0 53 19 (4) 90 هافبک 6.38
کوین ولند 5 (4) 0 18 8 (2) 90 مهاجم 7.12
میچل وایزر 0 (0) 2 69 10 (5) 90 مدافع 6.65
سون بندر 1 (0) 4 104 10 (6) 90 مدافع 6.46
دیلی سینکخراون 0 (0) 2 42 5 (2) 45 مدافع 6.77
کریم بلعربی 0 (0) 0 26 10 (1) 76 مهاجم 6.03
وندل 0 (0) 1 44 9 (5) 45 مدافع 6.72
کریم دریمبای 0 (0) 0 3 0 (0) 1 هافبک 0
موسی دیابی 0 (0) 0 5 2 (1) 14 مهاجم 6.28
پیتر گولاچی 0 (0) 0 17 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.83
مارسل هالستنبرگ 2 (0) 3 44 7 (5) 90 مدافع 7.18
دیو اوپامیکانو 0 (0) 4 37 6 (5) 90 مدافع 6.9
ویلی اوربان 1 (1) 1 47 9 (7) 90 مدافع 7.26
مارسل زابیتسر 1 (0) 1 23 10 (6) 63 مهاجم 6.34
امیل فورسبرگ 0 (0) 2 25 12 (6) 90 مهاجم 6.9
تیمو ورنر 3 (1) 0 12 3 (0) 59 مهاجم 5.7
لوکاس کلوسترمن 0 (0) 2 38 7 (3) 90 مدافع 7.18
کنراد لایما 0 (0) 9 35 18 (12) 90 هافبک 7.03
دیگو دمه 0 (0) 6 64 18 (9) 90 هافبک 6.99
متئوس کونیا 3 (2) 0 18 6 (3) 70 مهاجم 6.75
یوسف پولسن 0 (0) 0 10 6 (2) 20 مهاجم 6.26
کریستوفر انکونکو 1 (1) 0 9 6 (2) 31 هافبک 7.14
پاتریک شیک 0 (0) 0 5 4 (1) 27 مهاجم 6.25
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.29
جاناتان تاه 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.03
ندیم امیری 3 (2) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.3
یولیان باومگارتلینگر 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.13
چارلز آرانگیز 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.46
کای هاورتس 0 (0) 9 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.38
کوین ولند 5 (4) 1 (1) 1 0 0 2 مهاجم 7.12
میچل وایزر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.65
سون بندر 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.46
دیلی سینکخراون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.77
کریم بلعربی 0 (0) 5 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.03
وندل 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.72
کریم دریمبای 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
موسی دیابی 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.28
پیتر گولاچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.83
مارسل هالستنبرگ 2 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.18
دیو اوپامیکانو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.9
ویلی اوربان 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.26
مارسل زابیتسر 1 (0) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.34
امیل فورسبرگ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.9
تیمو ورنر 3 (1) 1 (0) 0 0 0 3 مهاجم 5.7
لوکاس کلوسترمن 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.18
کنراد لایما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.03
دیگو دمه 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.99
متئوس کونیا 3 (2) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.75
یوسف پولسن 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.26
کریستوفر انکونکو 1 (1) 2 (2) 1 0 0 0 هافبک 7.14
پاتریک شیک 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لوکاس هرادکی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.29
جاناتان تاه 2 1 2 1 0 مدافع 7.03
ندیم امیری 0 2 1 1 0 هافبک 7.3
یولیان باومگارتلینگر 0 2 4 1 0 هافبک 7.13
چارلز آرانگیز 0 1 2 0 0 هافبک 7.46
کای هاورتس 0 0 0 1 0 هافبک 6.38
کوین ولند 0 0 0 2 0 مهاجم 7.12
میچل وایزر 1 2 2 2 0 مدافع 6.65
سون بندر 1 2 4 1 0 مدافع 6.46
دیلی سینکخراون 1 0 2 1 0 مدافع 6.77
کریم بلعربی 0 1 0 1 0 مهاجم 6.03
وندل 0 2 1 1 0 مدافع 6.72
کریم دریمبای 0 0 0 0 0 هافبک 0
موسی دیابی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.28
پیتر گولاچی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.83
مارسل هالستنبرگ 3 1 3 0 0 مدافع 7.18
دیو اوپامیکانو 5 1 4 0 0 مدافع 6.9
ویلی اوربان 8 2 1 1 0 مدافع 7.26
مارسل زابیتسر 0 1 1 0 0 مهاجم 6.34
امیل فورسبرگ 0 1 2 1 0 مهاجم 6.9
تیمو ورنر 0 0 0 0 0 مهاجم 5.7
لوکاس کلوسترمن 4 3 2 0 0 مدافع 7.18
کنراد لایما 1 0 9 2 0 هافبک 7.03
دیگو دمه 1 0 6 4 0 هافبک 6.99
متئوس کونیا 0 0 0 1 0 مهاجم 6.75
یوسف پولسن 0 0 0 1 0 مهاجم 6.26
کریستوفر انکونکو 0 1 0 2 0 هافبک 7.14
پاتریک شیک 0 0 0 1 0 مهاجم 6.25
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لوکاس هرادکی 45 (34) 75% 0 0 17 (6) 0 دروازه‌بان 7.29
جاناتان تاه 130 (116) 89% 0 0 8 (2) 0 مدافع 7.03
ندیم امیری 44 (36) 81% 2 7 1 (1) 0 هافبک 7.3
یولیان باومگارتلینگر 68 (62) 91% 1 0 2 (0) 0 هافبک 7.13
چارلز آرانگیز 70 (56) 80% 1 1 3 (2) 1 هافبک 7.46
کای هاورتس 53 (41) 78% 3 2 1 (1) 1 هافبک 6.38
کوین ولند 18 (14) 77% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 7.12
میچل وایزر 69 (54) 78% 1 2 2 (0) 0 مدافع 6.65
سون بندر 104 (94) 90% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.46
دیلی سینکخراون 42 (37) 88% 1 0 5 (3) 0 مدافع 6.77
کریم بلعربی 26 (19) 73% 1 2 2 (2) 0 مهاجم 6.03
وندل 44 (37) 84% 0 0 4 (0) 0 مدافع 6.72
کریم دریمبای 3 (3) 100% 0 1 1 (1) 0 هافبک 0
موسی دیابی 5 (4) 80% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.28
پیتر گولاچی 17 (12) 70% 0 0 10 (5) 0 دروازه‌بان 7.83
مارسل هالستنبرگ 44 (22) 50% 1 2 5 (1) 1 مدافع 7.18
دیو اوپامیکانو 37 (27) 73% 0 0 7 (3) 0 مدافع 6.9
ویلی اوربان 47 (37) 78% 0 0 2 (1) 0 مدافع 7.26
مارسل زابیتسر 23 (12) 52% 0 2 1 (1) 0 مهاجم 6.34
امیل فورسبرگ 25 (19) 76% 1 0 3 (2) 1 مهاجم 6.9
تیمو ورنر 12 (9) 75% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 5.7
لوکاس کلوسترمن 38 (31) 81% 2 3 3 (2) 0 مدافع 7.18
کنراد لایما 35 (24) 68% 0 0 4 (1) 0 هافبک 7.03
دیگو دمه 64 (50) 78% 2 0 8 (4) 0 هافبک 6.99
متئوس کونیا 18 (12) 66% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 6.75
یوسف پولسن 10 (8) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.26
کریستوفر انکونکو 9 (6) 66% 0 1 0 (0) 0 هافبک 7.14
پاتریک شیک 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.25
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11