فوتبــال 11

جمعه، 17 آبان 1398 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
تیمو هورن 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.4
یوناس هکتور 0 (0) 3 48 11 (5) 90 مدافع 6.39
Rafael Czichos 0 (0) 4 54 13 (9) 90 مدافع 6.94
Sebastiaan Bornauw 0 (0) 2 37 13 (6) 83 مدافع 6.39
Kingsley Ehizibue 1 (0) 2 24 15 (10) 90 هافبک 7.1
الیاس صخیری 0 (0) 6 30 7 (6) 70 هافبک 7.03
Louis Schaub 0 (0) 1 33 9 (3) 79 هافبک 7.16
سیمون تروده 4 (1) 1 19 12 (4) 90 مهاجم 6.5
Ismail Jakobs 1 (0) 3 27 12 (6) 90 مدافع 6.86
خورخه مره 0 (0) 2 58 6 (5) 90 مدافع 7.14
یون کوردوبا 2 (1) 1 16 16 (6) 90 مهاجم 7.13
Birger Verstraete 0 (0) 0 8 1 (1) 20 هافبک 6.3
Dominick Drexler 1 (1) 0 9 5 (2) 11 هافبک 5.66
Kingsley Schindler 2 (0) 0 3 1 (1) 17 هافبک 6.41
اولیور باومن 0 (0) 0 36 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.57
کوین فوگت 0 (0) 0 87 6 (2) 90 مدافع 6.75
بنیامین هوبنر 2 (0) 5 67 15 (9) 90 مدافع 7.07
روبرت اسکوف 2 (1) 1 29 10 (4) 90 هافبک 6.65
سباستین رودی 4 (0) 6 49 13 (9) 90 هافبک 7.92
فلورین گریلیچ 1 (0) 0 34 8 (6) 90 هافبک 7.11
پاول کادژابک 1 (0) 0 24 10 (5) 90 مدافع 6.97
یورگن لوکادیا 3 (2) 1 24 10 (5) 90 مهاجم 7.42
ایلاس بیبو 0 (0) 0 20 9 (1) 74 مهاجم 6.36
استفان پوش 0 (0) 2 67 9 (6) 90 مدافع 6.86
لوکاس روپ 0 (0) 1 21 10 (2) 45 هافبک 5.92
کنستانتینوس استافیلیدیس 0 (0) 2 7 8 (4) 16 مدافع 6.56
سارگیس آدامیان 2 (2) 0 15 13 (4) 45 مهاجم 7.56
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
تیمو هورن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.4
یوناس هکتور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.39
Rafael Czichos 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.94
Sebastiaan Bornauw 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.39
Kingsley Ehizibue 1 (0) 5 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.1
الیاس صخیری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.03
Louis Schaub 0 (0) 4 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.16
سیمون تروده 4 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
Ismail Jakobs 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.86
خورخه مره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.14
یون کوردوبا 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.13
Birger Verstraete 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
Dominick Drexler 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 5.66
Kingsley Schindler 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.41
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.57
کوین فوگت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.75
بنیامین هوبنر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.07
روبرت اسکوف 2 (1) 4 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.65
سباستین رودی 4 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.92
فلورین گریلیچ 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.11
پاول کادژابک 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.97
یورگن لوکادیا 3 (2) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.42
ایلاس بیبو 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
استفان پوش 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.86
لوکاس روپ 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.92
کنستانتینوس استافیلیدیس 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.56
سارگیس آدامیان 2 (2) 4 (1) 1 0 1 0 مهاجم 7.56
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
تیمو هورن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.4
یوناس هکتور 1 0 3 1 0 مدافع 6.39
Rafael Czichos 10 0 4 2 0 مدافع 6.94
Sebastiaan Bornauw 3 1 2 4 0 مدافع 6.39
Kingsley Ehizibue 5 1 2 2 0 هافبک 7.1
الیاس صخیری 0 0 6 1 0 هافبک 7.03
Louis Schaub 1 0 1 1 0 هافبک 7.16
سیمون تروده 2 0 1 3 0 مهاجم 6.5
Ismail Jakobs 7 1 3 2 0 مدافع 6.86
خورخه مره 5 3 2 0 0 مدافع 7.14
یون کوردوبا 0 1 1 4 0 مهاجم 7.13
Birger Verstraete 0 0 0 0 0 هافبک 6.3
Dominick Drexler 0 0 0 1 1 هافبک 5.66
Kingsley Schindler 0 0 0 0 0 هافبک 6.41
اولیور باومن 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.57
کوین فوگت 4 2 0 3 0 مدافع 6.75
بنیامین هوبنر 3 1 5 0 0 مدافع 7.07
روبرت اسکوف 3 1 1 1 0 هافبک 6.65
سباستین رودی 1 1 6 2 0 هافبک 7.92
فلورین گریلیچ 1 2 0 0 0 هافبک 7.11
پاول کادژابک 1 1 0 1 0 مدافع 6.97
یورگن لوکادیا 0 0 1 1 0 مهاجم 7.42
ایلاس بیبو 2 1 0 1 0 مهاجم 6.36
استفان پوش 5 0 2 0 0 مدافع 6.86
لوکاس روپ 1 0 1 3 0 هافبک 5.92
کنستانتینوس استافیلیدیس 0 0 2 2 0 مدافع 6.56
سارگیس آدامیان 2 0 0 0 0 مهاجم 7.56
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
تیمو هورن 26 (20) 76% 0 0 17 (11) 0 دروازه‌بان 6.4
یوناس هکتور 48 (38) 80% 1 0 6 (3) 0 مدافع 6.39
Rafael Czichos 54 (47) 87% 1 2 3 (0) 0 مدافع 6.94
Sebastiaan Bornauw 37 (32) 86% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.39
Kingsley Ehizibue 24 (19) 79% 2 3 1 (1) 0 هافبک 7.1
الیاس صخیری 30 (25) 83% 0 0 2 (2) 0 هافبک 7.03
Louis Schaub 33 (30) 90% 5 4 0 (0) 0 هافبک 7.16
سیمون تروده 19 (11) 57% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.5
Ismail Jakobs 27 (18) 66% 0 5 1 (0) 0 مدافع 6.86
خورخه مره 58 (46) 79% 0 0 12 (5) 0 مدافع 7.14
یون کوردوبا 16 (13) 81% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 7.13
Birger Verstraete 8 (6) 75% 0 2 2 (2) 0 هافبک 6.3
Dominick Drexler 9 (6) 66% 1 0 0 (0) 0 هافبک 5.66
Kingsley Schindler 3 (2) 66% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.41
اولیور باومن 36 (30) 83% 0 0 10 (4) 0 دروازه‌بان 6.57
کوین فوگت 87 (83) 95% 0 0 12 (11) 0 مدافع 6.75
بنیامین هوبنر 67 (53) 79% 0 1 12 (5) 0 مدافع 7.07
روبرت اسکوف 29 (18) 62% 0 8 1 (0) 0 هافبک 6.65
سباستین رودی 49 (39) 79% 3 3 7 (4) 1 هافبک 7.92
فلورین گریلیچ 34 (32) 94% 2 1 3 (3) 0 هافبک 7.11
پاول کادژابک 24 (18) 75% 1 3 3 (2) 0 مدافع 6.97
یورگن لوکادیا 24 (19) 79% 2 2 1 (1) 0 مهاجم 7.42
ایلاس بیبو 20 (16) 80% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.36
استفان پوش 67 (50) 75% 0 0 12 (3) 0 مدافع 6.86
لوکاس روپ 21 (16) 76% 0 0 0 (0) 0 هافبک 5.92
کنستانتینوس استافیلیدیس 7 (5) 71% 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.56
سارگیس آدامیان 15 (11) 73% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.56
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11