فوتبــال 11

شنبه، 11 آبان 1398 ساعت ۱۸:۰۰
BayArena (30,210)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.7
جاناتان تاه 0 (0) 1 76 14 (9) 90 مدافع 6.86
یولیان باومگارتلینگر 1 (0) 3 20 4 (4) 45 هافبک 6.73
کریم دریمبای 2 (0) 1 53 8 (5) 73 هافبک 7.58
کای هاورتس 0 (0) 1 49 9 (4) 90 هافبک 6.7
لوکاس آلاریو 6 (0) 1 23 17 (8) 90 مهاجم 7.4
کوین ولند 4 (2) 1 23 16 (7) 90 مهاجم 7.45
سون بندر 1 (1) 3 60 11 (7) 90 مدافع 6.72
میچل وایزر 1 (0) 7 69 20 (13) 90 مدافع 7.12
وندل 0 (0) 2 46 9 (4) 69 مدافع 6.39
کریم بلعربی 5 (3) 1 21 20 (10) 90 مهاجم 7.71
ندیم امیری 2 (0) 1 17 3 (2) 17 هافبک 6.71
چارلز آرانگیز 0 (0) 1 50 8 (5) 45 هافبک 6.8
لئون بیلی 1 (0) 0 10 4 (4) 28 مهاجم 6.15
یان زومر 0 (0) 0 34 2 (1) 90 دروازه‌بان 7.17
استفان لاینر 0 (0) 1 36 12 (5) 90 مدافع 6.88
نیکو الویدی 0 (0) 3 26 4 (3) 69 مدافع 6.84
ماتیاس گینتر 0 (0) 1 54 9 (5) 90 مدافع 6.81
اسکار ونت 2 (1) 1 26 8 (3) 90 مدافع 7.41
کریستوف کرامر 0 (0) 2 40 9 (5) 90 هافبک 6.59
پاتریک هرمان 2 (0) 2 10 17 (6) 90 مهاجم 7.19
مارکوس تورام 2 (2) 0 11 16 (7) 65 مهاجم 8.15
تونی یانتشکه 0 (0) 4 56 13 (6) 90 مدافع 6.96
فلورین نویهاوس 2 (2) 4 27 19 (10) 90 هافبک 6.8
یوناس هافمن 1 (0) 3 34 19 (4) 81 هافبک 6.3
لاسلو بنس 1 (1) 1 7 3 (3) 9 هافبک 6.8
دنیس زکریا 0 (0) 1 4 1 (1) 21 هافبک 6.8
لارس اشتیندل 0 (0) 1 10 11 (2) 25 مهاجم 6.28
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.7
جاناتان تاه 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.86
یولیان باومگارتلینگر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.73
کریم دریمبای 2 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.58
کای هاورتس 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.7
لوکاس آلاریو 6 (0) 1 (1) 0 1 0 1 مهاجم 7.4
کوین ولند 4 (2) 4 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.45
سون بندر 1 (1) 1 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.72
میچل وایزر 1 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.12
وندل 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.39
کریم بلعربی 5 (3) 14 (9) 0 0 0 0 مهاجم 7.71
ندیم امیری 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.71
چارلز آرانگیز 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.8
لئون بیلی 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.15
یان زومر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.17
استفان لاینر 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.88
نیکو الویدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.84
ماتیاس گینتر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.81
اسکار ونت 2 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.41
کریستوف کرامر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.59
پاتریک هرمان 2 (0) 2 (1) 0 1 0 0 مهاجم 7.19
مارکوس تورام 2 (2) 4 (2) 1 1 0 0 مهاجم 8.15
تونی یانتشکه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.96
فلورین نویهاوس 2 (2) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.8
یوناس هافمن 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.3
لاسلو بنس 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.8
دنیس زکریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.8
لارس اشتیندل 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.28
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لوکاس هرادکی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.7
جاناتان تاه 6 1 1 3 0 مدافع 6.86
یولیان باومگارتلینگر 0 1 3 0 0 هافبک 6.73
کریم دریمبای 0 0 1 2 0 هافبک 7.58
کای هاورتس 0 1 1 0 0 هافبک 6.7
لوکاس آلاریو 0 0 1 2 0 مهاجم 7.4
کوین ولند 1 1 1 0 0 مهاجم 7.45
سون بندر 2 2 3 0 0 مدافع 6.72
میچل وایزر 0 4 7 2 0 مدافع 7.12
وندل 1 1 2 1 0 مدافع 6.39
کریم بلعربی 0 1 1 1 0 مهاجم 7.71
ندیم امیری 0 0 1 0 0 هافبک 6.71
چارلز آرانگیز 0 0 1 1 0 هافبک 6.8
لئون بیلی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.15
یان زومر 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.17
استفان لاینر 1 1 1 0 0 مدافع 6.88
نیکو الویدی 3 2 3 1 0 مدافع 6.84
ماتیاس گینتر 7 4 1 1 0 مدافع 6.81
اسکار ونت 6 3 1 2 0 مدافع 7.41
کریستوف کرامر 4 0 2 0 0 هافبک 6.59
پاتریک هرمان 1 0 2 3 0 مهاجم 7.19
مارکوس تورام 2 0 0 0 0 مهاجم 8.15
تونی یانتشکه 4 1 4 1 0 مدافع 6.96
فلورین نویهاوس 1 2 4 0 0 هافبک 6.8
یوناس هافمن 0 2 3 1 0 هافبک 6.3
لاسلو بنس 1 0 1 0 0 هافبک 6.8
دنیس زکریا 1 3 1 0 0 هافبک 6.8
لارس اشتیندل 1 1 1 1 0 مهاجم 6.28
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لوکاس هرادکی 29 (25) 86% 0 0 15 (11) 0 دروازه‌بان 6.7
جاناتان تاه 76 (65) 85% 0 0 8 (2) 0 مدافع 6.86
یولیان باومگارتلینگر 20 (17) 85% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.73
کریم دریمبای 53 (42) 79% 4 11 6 (5) 1 هافبک 7.58
کای هاورتس 49 (44) 89% 5 4 1 (1) 0 هافبک 6.7
لوکاس آلاریو 23 (17) 73% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 7.4
کوین ولند 23 (19) 82% 2 4 1 (0) 0 مهاجم 7.45
سون بندر 60 (51) 85% 0 1 9 (5) 0 مدافع 6.72
میچل وایزر 69 (54) 78% 1 4 6 (1) 0 مدافع 7.12
وندل 46 (37) 80% 0 2 0 (0) 0 مدافع 6.39
کریم بلعربی 21 (15) 71% 2 9 1 (0) 0 مهاجم 7.71
ندیم امیری 17 (15) 88% 1 3 2 (1) 0 هافبک 6.71
چارلز آرانگیز 50 (39) 78% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.8
لئون بیلی 10 (7) 70% 0 4 2 (0) 0 مهاجم 6.15
یان زومر 34 (25) 73% 0 0 16 (7) 0 دروازه‌بان 7.17
استفان لاینر 36 (25) 69% 2 2 7 (3) 0 مدافع 6.88
نیکو الویدی 26 (22) 84% 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.84
ماتیاس گینتر 54 (39) 72% 0 0 8 (0) 0 مدافع 6.81
اسکار ونت 26 (15) 57% 0 2 6 (1) 0 مدافع 7.41
کریستوف کرامر 40 (26) 65% 0 0 5 (2) 0 هافبک 6.59
پاتریک هرمان 10 (8) 80% 1 3 0 (0) 1 مهاجم 7.19
مارکوس تورام 11 (8) 72% 2 0 0 (0) 1 مهاجم 8.15
تونی یانتشکه 56 (45) 80% 0 0 6 (4) 0 مدافع 6.96
فلورین نویهاوس 27 (19) 70% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.8
یوناس هافمن 34 (25) 73% 1 3 6 (3) 1 هافبک 6.3
لاسلو بنس 7 (3) 42% 0 0 4 (1) 0 هافبک 6.8
دنیس زکریا 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.8
لارس اشتیندل 10 (7) 70% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.28
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11