فوتبــال 11

جمعه، 26 مهر 1398 ساعت ۲۲:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
فردریک رونو 0 (0) 0 36 1 (1) 90 دروازه‌بان 9.8
ماکوتو هاسبه 0 (0) 2 34 6 (3) 90 هافبک 6.82
مارتین هینترگر 0 (0) 3 24 10 (4) 90 مدافع 6.92
آلمامی توره 0 (0) 0 9 2 (2) 30 مدافع 6.76
جیبریل سو 1 (0) 0 20 6 (1) 84 هافبک 6.76
سباستین رود 1 (1) 2 33 8 (3) 90 هافبک 6.7
فیلیپ کوستیچ 1 (1) 2 41 18 (11) 90 هافبک 8.31
دنی داکوستا 1 (0) 3 23 9 (8) 90 مدافع 7.88
گلسون فرناندز 0 (0) 3 30 11 (4) 90 هافبک 6.9
باس دوست 1 (1) 0 29 16 (7) 85 مهاجم 7.67
گونسالو پاسینسیا 5 (2) 3 20 14 (7) 90 مهاجم 8.23
داوید آبراهام 0 (0) 0 12 5 (2) 60 مدافع 6.27
دومینیک کور 0 (0) 0 4 1 (1) 9 هافبک 6.54
میات گاچینوویچ 0 (0) 0 0 1 (0) 8 هافبک 6.2
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 28 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.15
وندل 0 (0) 1 57 6 (3) 64 مدافع 6.48
سون بندر 0 (0) 3 83 12 (10) 90 مدافع 6.81
ندیم امیری 1 (1) 1 39 8 (3) 90 هافبک 6.56
یولیان باومگارتلینگر 2 (0) 1 77 7 (2) 90 هافبک 5.82
کریم دریمبای 0 (0) 0 76 6 (3) 90 هافبک 6.67
کای هاورتس 4 (2) 0 37 13 (7) 90 هافبک 7.3
کوین ولند 2 (0) 1 33 11 (3) 90 مهاجم 6.31
الکساندر دراگوویچ 0 (0) 2 76 8 (4) 90 مدافع 5.42
میچل وایزر 0 (0) 3 17 8 (4) 30 مدافع 6.16
لوکاس آلاریو 5 (2) 0 21 13 (7) 82 مهاجم 6.74
لارس بندر 0 (0) 1 24 1 (1) 26 مدافع 6.61
کریم بلعربی 4 (4) 1 24 11 (5) 60 مهاجم 7.4
موسی دیابی 1 (1) 0 7 3 (1) 8 مهاجم 6.5
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
فردریک رونو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 9.8
ماکوتو هاسبه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.82
مارتین هینترگر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.92
آلمامی توره 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.76
جیبریل سو 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.76
سباستین رود 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.7
فیلیپ کوستیچ 1 (1) 11 (7) 0 1 0 0 هافبک 8.31
دنی داکوستا 1 (0) 3 (3) 0 1 0 0 مدافع 7.88
گلسون فرناندز 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.9
باس دوست 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.67
گونسالو پاسینسیا 5 (2) 3 (1) 2 0 0 1 مهاجم 8.23
داوید آبراهام 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.27
دومینیک کور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.54
میات گاچینوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.15
وندل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.48
سون بندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.81
ندیم امیری 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.56
یولیان باومگارتلینگر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 5.82
کریم دریمبای 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.67
کای هاورتس 4 (2) 6 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.3
کوین ولند 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.31
الکساندر دراگوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.42
میچل وایزر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.16
لوکاس آلاریو 5 (2) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.74
لارس بندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.61
کریم بلعربی 4 (4) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.4
موسی دیابی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
فردریک رونو 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 9.8
ماکوتو هاسبه 3 0 2 0 0 هافبک 6.82
مارتین هینترگر 1 1 3 1 0 مدافع 6.92
آلمامی توره 0 1 0 0 0 مدافع 6.76
جیبریل سو 0 1 0 2 0 هافبک 6.76
سباستین رود 0 1 2 0 0 هافبک 6.7
فیلیپ کوستیچ 1 0 2 1 0 هافبک 8.31
دنی داکوستا 0 0 3 0 0 مدافع 7.88
گلسون فرناندز 0 1 3 4 0 هافبک 6.9
باس دوست 2 1 0 1 0 مهاجم 7.67
گونسالو پاسینسیا 0 0 3 1 0 مهاجم 8.23
داوید آبراهام 2 0 0 0 0 مدافع 6.27
دومینیک کور 0 2 0 0 0 هافبک 6.54
میات گاچینوویچ 0 0 0 1 0 هافبک 6.2
لوکاس هرادکی 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.15
وندل 4 3 1 1 0 مدافع 6.48
سون بندر 1 2 3 0 0 مدافع 6.81
ندیم امیری 0 1 1 2 0 هافبک 6.56
یولیان باومگارتلینگر 0 0 1 0 0 هافبک 5.82
کریم دریمبای 1 4 0 0 0 هافبک 6.67
کای هاورتس 2 0 0 1 0 هافبک 7.3
کوین ولند 1 0 1 1 0 مهاجم 6.31
الکساندر دراگوویچ 3 0 2 3 1 مدافع 5.42
میچل وایزر 0 0 3 1 0 مدافع 6.16
لوکاس آلاریو 0 0 0 2 0 مهاجم 6.74
لارس بندر 0 2 1 0 0 مدافع 6.61
کریم بلعربی 0 0 1 1 0 مهاجم 7.4
موسی دیابی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.5
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
فردریک رونو 36 (15) 42% 0 0 34 (14) 0 دروازه‌بان 9.8
ماکوتو هاسبه 34 (24) 70% 0 0 9 (3) 0 هافبک 6.82
مارتین هینترگر 24 (17) 70% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.92
آلمامی توره 9 (8) 88% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.76
جیبریل سو 20 (17) 85% 1 6 2 (1) 0 هافبک 6.76
سباستین رود 33 (22) 66% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.7
فیلیپ کوستیچ 41 (23) 56% 3 4 5 (2) 2 هافبک 8.31
دنی داکوستا 23 (9) 39% 1 1 7 (2) 1 مدافع 7.88
گلسون فرناندز 30 (19) 63% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.9
باس دوست 29 (17) 58% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.67
گونسالو پاسینسیا 20 (15) 75% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 8.23
داوید آبراهام 12 (5) 41% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.27
دومینیک کور 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.54
میات گاچینوویچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.2
لوکاس هرادکی 28 (21) 75% 0 0 11 (4) 0 دروازه‌بان 6.15
وندل 57 (49) 86% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.48
سون بندر 83 (72) 87% 0 0 5 (4) 0 مدافع 6.81
ندیم امیری 39 (33) 84% 3 2 1 (1) 0 هافبک 6.56
یولیان باومگارتلینگر 77 (69) 90% 0 0 1 (1) 0 هافبک 5.82
کریم دریمبای 76 (62) 82% 2 2 7 (4) 0 هافبک 6.67
کای هاورتس 37 (31) 83% 3 0 0 (0) 1 هافبک 7.3
کوین ولند 33 (24) 72% 1 7 0 (0) 1 مهاجم 6.31
الکساندر دراگوویچ 76 (59) 78% 0 0 13 (6) 0 مدافع 5.42
میچل وایزر 17 (10) 58% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.16
لوکاس آلاریو 21 (19) 90% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.74
لارس بندر 24 (24) 100% 1 0 0 (0) 0 مدافع 6.61
کریم بلعربی 24 (16) 66% 3 8 3 (2) 0 مهاجم 7.4
موسی دیابی 7 (7) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.5
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11