فوتبــال 11

جمعه، 05 مهر 1398 ساعت ۲۲:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
رفال گیکویچ 0 (0) 0 54 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.89
Marvin Friedrich 2 (1) 3 43 15 (8) 90 مدافع 7.07
نون سوباتیچ 0 (0) 0 36 3 (2) 90 مدافع 6.59
کریستوفر تریمل 1 (1) 3 45 9 (6) 90 مدافع 7.27
Robert Andrich 1 (0) 2 49 17 (10) 90 هافبک 6.82
کریستین گنتنر 0 (0) 0 41 13 (6) 90 هافبک 6.64
Marius Bulter 1 (0) 2 23 13 (4) 66 مهاجم 5.99
سباستین اندرسون 1 (0) 0 49 27 (11) 90 مهاجم 6.54
Ken Reichel 1 (0) 0 49 10 (6) 90 مدافع 6.55
مانوئل اشمیده‌باخ 0 (0) 0 18 4 (1) 66 هافبک 6
Akaki Gogia 0 (0) 1 18 8 (5) 59 مهاجم 6.64
شرالدو بکر 1 (1) 0 12 3 (1) 31 مهاجم 7.04
آنتونی اویا 3 (2) 1 14 6 (4) 24 مهاجم 7.5
جاشوا میس 0 (0) 0 6 1 (1) 24 مهاجم 6.43
کوین تراپ 0 (0) 0 39 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.28
ماکوتو هاسبه 0 (0) 1 46 6 (3) 90 هافبک 6.59
مارتین هینترگر 2 (0) 1 44 8 (5) 90 مدافع 6.95
دایچی کامادا 1 (0) 0 23 5 (2) 71 هافبک 6.91
فیلیپ کوستیچ 4 (2) 1 28 11 (3) 90 هافبک 6.77
آندره سیلوا 4 (3) 1 34 13 (7) 90 مهاجم 7.41
گلسون فرناندز 0 (0) 5 34 26 (11) 90 هافبک 7.05
آلمامی توره 0 (0) 4 42 14 (11) 90 مدافع 7.63
اریک دورم 2 (0) 2 27 7 (4) 77 مدافع 7.22
جیبریل سو 2 (0) 3 33 17 (6) 90 هافبک 7.25
باس دوست 2 (1) 0 27 14 (10) 83 مهاجم 7.73
دومینیک کور 0 (0) 1 9 2 (1) 19 هافبک 6.38
گونسالو پاسینسیا 0 (0) 0 1 5 (0) 12 مهاجم 6.09
تیموتی چندلر 0 (0) 0 6 2 (1) 13 مدافع 6.12
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
رفال گیکویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.89
Marvin Friedrich 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.07
نون سوباتیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.59
کریستوفر تریمل 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.27
Robert Andrich 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.82
کریستین گنتنر 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.64
Marius Bulter 1 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 5.99
سباستین اندرسون 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.54
Ken Reichel 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.55
مانوئل اشمیده‌باخ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6
Akaki Gogia 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.64
شرالدو بکر 1 (1) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.04
آنتونی اویا 3 (2) 1 (1) 1 0 0 1 مهاجم 7.5
جاشوا میس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.43
کوین تراپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.28
ماکوتو هاسبه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.59
مارتین هینترگر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.95
دایچی کامادا 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.91
فیلیپ کوستیچ 4 (2) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.77
آندره سیلوا 4 (3) 1 (0) 1 0 0 1 مهاجم 7.41
گلسون فرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.05
آلمامی توره 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.63
اریک دورم 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.22
جیبریل سو 2 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.25
باس دوست 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.73
دومینیک کور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.38
گونسالو پاسینسیا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.09
تیموتی چندلر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.12
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
رفال گیکویچ 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.89
Marvin Friedrich 8 1 3 2 0 مدافع 7.07
نون سوباتیچ 4 3 0 1 0 مدافع 6.59
کریستوفر تریمل 3 2 3 0 0 مدافع 7.27
Robert Andrich 1 2 2 3 0 هافبک 6.82
کریستین گنتنر 1 0 0 2 0 هافبک 6.64
Marius Bulter 0 0 2 0 0 مهاجم 5.99
سباستین اندرسون 1 1 0 3 0 مهاجم 6.54
Ken Reichel 3 3 0 0 0 مدافع 6.55
مانوئل اشمیده‌باخ 2 1 0 0 0 هافبک 6
Akaki Gogia 0 0 1 0 0 مهاجم 6.64
شرالدو بکر 0 0 0 0 0 مهاجم 7.04
آنتونی اویا 0 0 1 0 0 مهاجم 7.5
جاشوا میس 1 0 0 0 0 مهاجم 6.43
کوین تراپ 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.28
ماکوتو هاسبه 5 0 1 0 0 هافبک 6.59
مارتین هینترگر 4 3 1 0 0 مدافع 6.95
دایچی کامادا 0 1 0 1 0 هافبک 6.91
فیلیپ کوستیچ 0 1 1 1 0 هافبک 6.77
آندره سیلوا 0 0 1 0 0 مهاجم 7.41
گلسون فرناندز 2 3 5 3 0 هافبک 7.05
آلمامی توره 6 1 4 0 0 مدافع 7.63
اریک دورم 0 2 2 1 0 مدافع 7.22
جیبریل سو 0 1 3 3 0 هافبک 7.25
باس دوست 2 0 0 1 0 مهاجم 7.73
دومینیک کور 0 1 1 1 0 هافبک 6.38
گونسالو پاسینسیا 0 0 0 1 0 مهاجم 6.09
تیموتی چندلر 0 0 0 0 0 مدافع 6.12
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
رفال گیکویچ 54 (40) 74% 0 0 36 (22) 0 دروازه‌بان 6.89
Marvin Friedrich 43 (31) 72% 0 0 11 (4) 0 مدافع 7.07
نون سوباتیچ 36 (30) 83% 0 0 8 (3) 0 مدافع 6.59
کریستوفر تریمل 45 (35) 77% 1 8 9 (4) 0 مدافع 7.27
Robert Andrich 49 (34) 69% 2 2 11 (5) 0 هافبک 6.82
کریستین گنتنر 41 (30) 73% 3 1 2 (1) 0 هافبک 6.64
Marius Bulter 23 (14) 60% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 5.99
سباستین اندرسون 49 (35) 71% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.54
Ken Reichel 49 (33) 68% 0 5 8 (3) 0 مدافع 6.55
مانوئل اشمیده‌باخ 18 (13) 72% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6
Akaki Gogia 18 (13) 72% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.64
شرالدو بکر 12 (8) 66% 2 1 0 (0) 1 مهاجم 7.04
آنتونی اویا 14 (10) 71% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 7.5
جاشوا میس 6 (5) 83% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.43
کوین تراپ 39 (26) 66% 0 0 28 (15) 0 دروازه‌بان 7.28
ماکوتو هاسبه 46 (36) 78% 0 0 13 (7) 0 هافبک 6.59
مارتین هینترگر 44 (28) 63% 1 0 14 (4) 1 مدافع 6.95
دایچی کامادا 23 (16) 69% 2 1 3 (3) 0 هافبک 6.91
فیلیپ کوستیچ 28 (18) 64% 0 12 5 (2) 0 هافبک 6.77
آندره سیلوا 34 (23) 67% 1 2 2 (1) 0 مهاجم 7.41
گلسون فرناندز 34 (26) 76% 0 1 3 (1) 0 هافبک 7.05
آلمامی توره 42 (30) 71% 1 7 8 (4) 0 مدافع 7.63
اریک دورم 27 (15) 55% 2 3 6 (2) 0 مدافع 7.22
جیبریل سو 33 (27) 81% 2 1 5 (3) 1 هافبک 7.25
باس دوست 27 (13) 48% 0 0 3 (1) 0 مهاجم 7.73
دومینیک کور 9 (6) 66% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.38
گونسالو پاسینسیا 1 (1) 100% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.09
تیموتی چندلر 6 (5) 83% 0 1 1 (1) 0 مدافع 6.12
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11