فوتبــال 11

شنبه، 02 شهریور 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
الکساندر نوبل 0 (0) 0 18 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.16
باستین اوچیپکا 0 (0) 4 30 7 (6) 90 مدافع 6.89
ماتیا ناستاسیچ 2 (0) 2 41 5 (4) 90 مدافع 6.56
بنجامین استامبولی 0 (0) 6 49 11 (8) 90 مدافع 7.11
جان‌جو کنی 0 (0) 4 30 8 (6) 90 مدافع 6.1
عمر ماسکارل 1 (0) 1 23 4 (1) 59 هافبک 6.16
وستون مک‌کنی 1 (0) 0 34 6 (1) 90 هافبک 6.1
بنیتو رامان 0 (0) 0 10 8 (1) 51 مهاجم 6.11
امین حاریث 1 (1) 0 34 8 (3) 86 هافبک 6.51
دنیل کالیجوری 2 (0) 0 41 8 (5) 90 هافبک 6.97
گیدو بورگ‌اشتالر 3 (1) 0 19 12 (5) 90 مهاجم 6.47
سلیف سانه 0 (0) 0 12 1 (0) 31 مدافع 6.04
Münir Mercan 0 (0) 0 4 0 (0) 4 هافبک 0
Ahmed Kutucu 1 (0) 2 8 8 (4) 39 مهاجم 6.66
مانوئل نویر 0 (0) 0 43 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.3
داوید آلابا 1 (1) 1 92 6 (2) 90 مدافع 7.22
نیکلاس زوله 0 (0) 2 89 8 (7) 90 مدافع 7.96
یاشوا کیمیش 0 (0) 0 87 8 (4) 90 هافبک 7.29
توماس مولر 1 (0) 2 23 9 (5) 57 مهاجم 6.83
کینگزی کومان 0 (0) 0 42 10 (3) 90 مهاجم 7.7
روبرت لواندوفسکی 5 (5) 0 28 9 (3) 90 مهاجم 9.34
سرژ گنابری 0 (0) 1 22 6 (3) 57 مهاجم 6.65
بنجامین پاوارد 0 (0) 0 76 6 (4) 90 مدافع 7.3
لوکاس هرناندز 0 (0) 1 84 7 (4) 77 مدافع 6.99
کورنتا تولیسو 3 (0) 0 62 9 (2) 90 هافبک 6.42
خاوی مارتینز 0 (0) 0 12 2 (0) 13 هافبک 6.56
فیلیپه کوتینیو 0 (0) 1 28 5 (4) 33 هافبک 6.81
ایوان پریشیچ 0 (0) 0 17 2 (1) 33 مهاجم 6.54
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
الکساندر نوبل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.16
باستین اوچیپکا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.89
ماتیا ناستاسیچ 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.56
بنجامین استامبولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.11
جان‌جو کنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.1
عمر ماسکارل 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.16
وستون مک‌کنی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.1
بنیتو رامان 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.11
امین حاریث 1 (1) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.51
دنیل کالیجوری 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.97
گیدو بورگ‌اشتالر 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
سلیف سانه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.04
Münir Mercan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ahmed Kutucu 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.66
مانوئل نویر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.3
داوید آلابا 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.22
نیکلاس زوله 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.96
یاشوا کیمیش 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.29
توماس مولر 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.83
کینگزی کومان 0 (0) 2 (1) 0 1 1 0 مهاجم 7.7
روبرت لواندوفسکی 5 (5) 3 (0) 3 0 0 0 مهاجم 9.34
سرژ گنابری 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.65
بنجامین پاوارد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.3
لوکاس هرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.99
کورنتا تولیسو 3 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.42
خاوی مارتینز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.56
فیلیپه کوتینیو 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.81
ایوان پریشیچ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.54
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
الکساندر نوبل 0 1 0 0 0 دروازه‌بان 6.16
باستین اوچیپکا 2 2 4 1 0 مدافع 6.89
ماتیا ناستاسیچ 7 3 2 1 0 مدافع 6.56
بنجامین استامبولی 5 3 6 0 0 مدافع 7.11
جان‌جو کنی 5 0 4 2 1 مدافع 6.1
عمر ماسکارل 0 2 1 1 0 هافبک 6.16
وستون مک‌کنی 1 2 0 1 0 هافبک 6.1
بنیتو رامان 0 0 0 1 0 مهاجم 6.11
امین حاریث 0 1 0 2 0 هافبک 6.51
دنیل کالیجوری 1 2 0 0 0 هافبک 6.97
گیدو بورگ‌اشتالر 1 0 0 1 0 مهاجم 6.47
سلیف سانه 0 0 0 0 0 مدافع 6.04
Münir Mercan 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ahmed Kutucu 0 1 2 1 0 مهاجم 6.66
مانوئل نویر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.3
داوید آلابا 0 0 1 1 0 مدافع 7.22
نیکلاس زوله 4 3 2 0 0 مدافع 7.96
یاشوا کیمیش 0 1 0 0 0 هافبک 7.29
توماس مولر 0 1 2 0 0 مهاجم 6.83
کینگزی کومان 0 0 0 2 0 مهاجم 7.7
روبرت لواندوفسکی 0 1 0 1 0 مهاجم 9.34
سرژ گنابری 0 0 1 0 0 مهاجم 6.65
بنجامین پاوارد 4 1 0 1 0 مدافع 7.3
لوکاس هرناندز 4 2 1 2 0 مدافع 6.99
کورنتا تولیسو 1 0 0 2 0 هافبک 6.42
خاوی مارتینز 2 1 0 1 0 هافبک 6.56
فیلیپه کوتینیو 0 0 1 0 0 هافبک 6.81
ایوان پریشیچ 0 0 0 0 0 مهاجم 6.54
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
الکساندر نوبل 18 (14) 77% 0 0 9 (5) 0 دروازه‌بان 6.16
باستین اوچیپکا 30 (21) 70% 2 3 1 (0) 0 مدافع 6.89
ماتیا ناستاسیچ 41 (34) 82% 0 0 7 (3) 0 مدافع 6.56
بنجامین استامبولی 49 (39) 79% 0 0 7 (3) 0 مدافع 7.11
جان‌جو کنی 30 (23) 76% 1 3 5 (1) 0 مدافع 6.1
عمر ماسکارل 23 (19) 82% 0 1 2 (0) 0 هافبک 6.16
وستون مک‌کنی 34 (32) 94% 1 0 3 (3) 0 هافبک 6.1
بنیتو رامان 10 (5) 50% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 6.11
امین حاریث 34 (28) 82% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.51
دنیل کالیجوری 41 (29) 70% 3 3 0 (0) 1 هافبک 6.97
گیدو بورگ‌اشتالر 19 (13) 68% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.47
سلیف سانه 12 (10) 83% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.04
Münir Mercan 4 (4) 100% 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
Ahmed Kutucu 8 (7) 87% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.66
مانوئل نویر 43 (40) 93% 0 0 12 (10) 0 دروازه‌بان 7.3
داوید آلابا 92 (80) 87% 1 6 2 (2) 0 مدافع 7.22
نیکلاس زوله 89 (82) 92% 0 0 16 (14) 0 مدافع 7.96
یاشوا کیمیش 87 (82) 94% 3 4 6 (5) 0 هافبک 7.29
توماس مولر 23 (15) 65% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.83
کینگزی کومان 42 (35) 83% 2 0 0 (0) 1 مهاجم 7.7
روبرت لواندوفسکی 28 (21) 75% 0 0 3 (3) 0 مهاجم 9.34
سرژ گنابری 22 (17) 77% 0 3 2 (1) 0 مهاجم 6.65
بنجامین پاوارد 76 (67) 88% 0 0 8 (5) 0 مدافع 7.3
لوکاس هرناندز 84 (75) 89% 0 0 8 (3) 0 مدافع 6.99
کورنتا تولیسو 62 (56) 90% 1 1 2 (1) 0 هافبک 6.42
خاوی مارتینز 12 (12) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.56
فیلیپه کوتینیو 28 (25) 89% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.81
ایوان پریشیچ 17 (14) 82% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 6.54
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11