فوتبــال 11

یکشنبه، 28 مهر 1398 ساعت ۰۰:۴۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
مارتین سیلوا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Luis Cardozo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Paulo Da Silva 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مدافع 0
دیگو ویرا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Antonio Barreiro 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Blas Caceres 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Matias Espinoza 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Alexander Mejia 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Cristian Riveros 0 (0) 0 0 0 (0) 58 هافبک 0
Adrián Martínez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Ivan Franco 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Edgar Benitez 0 (0) 0 0 0 (0) 15 هافبک 0
اسکار کاردوزو 0 (0) 0 0 0 (0) 32 مهاجم 0
Victor Centurion 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Federico Acuna 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Gustavo Velazquez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
فاکوندو کوبوس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Milciades Portillo Castro 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Edgar Ramón Ferreira Gallas 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Jorge Mendoza 0 (0) 0 0 0 (0) 86 هافبک 0
Gabriel Rodrigo Ruiz Díaz 0 (0) 0 0 0 (0) 75 هافبک 0
Aldo Vera 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Matías Pardo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Luis Ortiz 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Hernán Fredes 0 (0) 0 0 0 (0) 4 هافبک 0
Tomás Rojas 0 (0) 0 0 0 (0) 15 هافبک 0
Nildo Viera 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
مارتین سیلوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Luis Cardozo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Paulo Da Silva 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دیگو ویرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Antonio Barreiro 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Blas Caceres 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Matias Espinoza 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Alexander Mejia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Cristian Riveros 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Adrián Martínez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ivan Franco 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Edgar Benitez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اسکار کاردوزو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Victor Centurion 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Federico Acuna 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Gustavo Velazquez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فاکوندو کوبوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Milciades Portillo Castro 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Edgar Ramón Ferreira Gallas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jorge Mendoza 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Gabriel Rodrigo Ruiz Díaz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Aldo Vera 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Matías Pardo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Luis Ortiz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Hernán Fredes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Tomás Rojas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nildo Viera 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
مارتین سیلوا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Luis Cardozo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Paulo Da Silva 0 0 0 0 0 مدافع 0
دیگو ویرا 0 0 0 0 0 مدافع 0
Antonio Barreiro 0 0 0 0 0 هافبک 0
Blas Caceres 0 0 0 0 0 هافبک 0
Matias Espinoza 0 0 0 0 0 هافبک 0
Alexander Mejia 0 0 0 0 0 هافبک 0
Cristian Riveros 0 0 0 0 0 هافبک 0
Adrián Martínez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ivan Franco 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Edgar Benitez 0 0 0 0 0 هافبک 0
اسکار کاردوزو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Victor Centurion 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Federico Acuna 0 0 0 0 0 مدافع 0
Gustavo Velazquez 0 0 0 0 0 مدافع 0
فاکوندو کوبوس 0 0 0 0 0 مدافع 0
Milciades Portillo Castro 0 0 0 0 0 مدافع 0
Edgar Ramón Ferreira Gallas 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jorge Mendoza 0 0 0 0 0 هافبک 0
Gabriel Rodrigo Ruiz Díaz 0 0 0 0 0 هافبک 0
Aldo Vera 0 0 0 0 0 هافبک 0
Matías Pardo 0 0 0 0 0 هافبک 0
Luis Ortiz 0 0 0 0 0 هافبک 0
Hernán Fredes 0 0 0 0 0 هافبک 0
Tomás Rojas 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nildo Viera 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
مارتین سیلوا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Luis Cardozo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Paulo Da Silva 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
دیگو ویرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Antonio Barreiro 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Blas Caceres 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Matias Espinoza 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Alexander Mejia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Cristian Riveros 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Adrián Martínez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ivan Franco 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Edgar Benitez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اسکار کاردوزو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Victor Centurion 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Federico Acuna 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Gustavo Velazquez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فاکوندو کوبوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Milciades Portillo Castro 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Edgar Ramón Ferreira Gallas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jorge Mendoza 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Gabriel Rodrigo Ruiz Díaz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Aldo Vera 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Matías Pardo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Luis Ortiz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Hernán Fredes 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Tomás Rojas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nildo Viera 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11