فوتبــال 11

یکشنبه، 27 بهمن 1398 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Allan McGregor 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
James Tavernier 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کانر گلدسان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nikola Katić 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Andy Halliday 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ryan Jack 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
استیون دیویس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
اسکات آرفیلد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
یانیس حاجی 0 (0) 0 0 0 (0) 83 هافبک 0
Alfredo Morelos 0 (0) 0 0 0 (0) 89 مهاجم 0
رایان کنت 0 (0) 0 0 0 (0) 56 مهاجم 0
Joe Aribo 0 (0) 0 0 0 (0) 1 هافبک 0
Florian Kamberi 0 (0) 0 0 0 (0) 34 مهاجم 0
Greg Stewart 0 (0) 0 0 0 (0) 7 مهاجم 0
رایان اسکوفیلد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Ricki Lamie 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ciaron Brown 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jon Guthrie 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Aymen Souda 0 (0) 0 0 0 (0) 72 مهاجم 0
Steve Lawson 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Keaghan Jacobs 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Robbie Crawford 0 (0) 0 0 0 (0) 77 هافبک 0
Steven Lawless 0 (0) 0 0 0 (0) 59 مهاجم 0
Scott Pitman 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Lyndon Dykes 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Jack McMillan 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مدافع 0
Craig Sibbald 0 (0) 0 0 0 (0) 13 مهاجم 0
Dolly Menga 0 (0) 0 0 0 (0) 31 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Allan McGregor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
James Tavernier 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کانر گلدسان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nikola Katić 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Andy Halliday 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ryan Jack 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
استیون دیویس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اسکات آرفیلد 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
یانیس حاجی 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Alfredo Morelos 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رایان کنت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Joe Aribo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Florian Kamberi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Greg Stewart 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رایان اسکوفیلد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ricki Lamie 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ciaron Brown 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jon Guthrie 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Aymen Souda 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Steve Lawson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Keaghan Jacobs 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Robbie Crawford 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Steven Lawless 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Scott Pitman 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lyndon Dykes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jack McMillan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Craig Sibbald 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Dolly Menga 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Allan McGregor 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
James Tavernier 0 0 0 0 0 مدافع 0
کانر گلدسان 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nikola Katić 0 0 0 0 0 مدافع 0
Andy Halliday 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ryan Jack 0 0 0 0 0 هافبک 0
استیون دیویس 0 0 0 0 0 هافبک 0
اسکات آرفیلد 0 0 0 0 0 هافبک 0
یانیس حاجی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Alfredo Morelos 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رایان کنت 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Joe Aribo 0 0 0 0 0 هافبک 0
Florian Kamberi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Greg Stewart 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رایان اسکوفیلد 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ricki Lamie 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ciaron Brown 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jon Guthrie 0 0 0 0 0 مدافع 0
Aymen Souda 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Steve Lawson 0 0 0 0 0 مدافع 0
Keaghan Jacobs 0 0 0 0 0 هافبک 0
Robbie Crawford 0 0 0 0 0 هافبک 0
Steven Lawless 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Scott Pitman 0 0 0 0 0 هافبک 0
Lyndon Dykes 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jack McMillan 0 0 0 0 0 مدافع 0
Craig Sibbald 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Dolly Menga 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Allan McGregor 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
James Tavernier 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کانر گلدسان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nikola Katić 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Andy Halliday 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ryan Jack 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
استیون دیویس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اسکات آرفیلد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یانیس حاجی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Alfredo Morelos 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رایان کنت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Joe Aribo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Florian Kamberi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Greg Stewart 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رایان اسکوفیلد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Ricki Lamie 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ciaron Brown 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jon Guthrie 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Aymen Souda 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Steve Lawson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Keaghan Jacobs 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Robbie Crawford 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Steven Lawless 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Scott Pitman 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Lyndon Dykes 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jack McMillan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Craig Sibbald 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Dolly Menga 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11