فوتبــال 11

یکشنبه، 19 آبان 1398 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ماتیا شارکیچ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Hakeem Odofin 0 (0) 0 0 0 (0) 60 مدافع 0
Jon Guthrie 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ricki Lamie 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jack McMillan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Marvin Bartley 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Robbie Crawford 0 (0) 0 0 0 (0) 70 هافبک 0
Steven Lawless 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Scott Pitman 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Steve Lawson 0 (0) 0 0 0 (0) 60 هافبک 0
Lyndon Dykes 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Aaron Taylor-Sinclair 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مدافع 0
Keaghan Jacobs 0 (0) 0 0 0 (0) 20 هافبک 0
Aymen Souda 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مهاجم 0
Allan McGregor 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
James Tavernier 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کانر گلدسان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
فیلیپ هلاندر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Borna Barišić 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Glen Kamara 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ryan Jack 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Joe Aribo 0 (0) 0 0 0 (0) 87 هافبک 0
اسکات آرفیلد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Alfredo Morelos 0 (0) 0 0 0 (0) 82 مهاجم 0
رایان کنت 0 (0) 0 0 0 (0) 58 مهاجم 0
شی اوجو 0 (0) 0 0 0 (0) 32 مهاجم 0
جرمین دفو 0 (0) 0 0 0 (0) 8 مهاجم 0
Greg Stewart 0 (0) 0 0 0 (0) 3 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ماتیا شارکیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Hakeem Odofin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jon Guthrie 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ricki Lamie 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jack McMillan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marvin Bartley 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Robbie Crawford 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Steven Lawless 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Scott Pitman 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Steve Lawson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lyndon Dykes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Aaron Taylor-Sinclair 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Keaghan Jacobs 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Aymen Souda 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Allan McGregor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
James Tavernier 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کانر گلدسان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فیلیپ هلاندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Borna Barišić 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Glen Kamara 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ryan Jack 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Joe Aribo 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
اسکات آرفیلد 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Alfredo Morelos 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
رایان کنت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
شی اوجو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جرمین دفو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Greg Stewart 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ماتیا شارکیچ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Hakeem Odofin 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jon Guthrie 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ricki Lamie 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jack McMillan 0 0 0 0 0 مدافع 0
Marvin Bartley 0 0 0 0 0 هافبک 0
Robbie Crawford 0 0 0 0 0 هافبک 0
Steven Lawless 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Scott Pitman 0 0 0 0 0 هافبک 0
Steve Lawson 0 0 0 0 0 هافبک 0
Lyndon Dykes 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Aaron Taylor-Sinclair 0 0 0 0 0 مدافع 0
Keaghan Jacobs 0 0 0 0 0 هافبک 0
Aymen Souda 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Allan McGregor 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
James Tavernier 0 0 0 0 0 مدافع 0
کانر گلدسان 0 0 0 0 0 مدافع 0
فیلیپ هلاندر 0 0 0 0 0 مدافع 0
Borna Barišić 0 0 0 0 0 مدافع 0
Glen Kamara 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ryan Jack 0 0 0 0 0 هافبک 0
Joe Aribo 0 0 0 0 0 هافبک 0
اسکات آرفیلد 0 0 0 0 0 هافبک 0
Alfredo Morelos 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رایان کنت 0 0 0 0 0 مهاجم 0
شی اوجو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جرمین دفو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Greg Stewart 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ماتیا شارکیچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Hakeem Odofin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jon Guthrie 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ricki Lamie 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jack McMillan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Marvin Bartley 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Robbie Crawford 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Steven Lawless 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Scott Pitman 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Steve Lawson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Lyndon Dykes 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Aaron Taylor-Sinclair 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Keaghan Jacobs 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Aymen Souda 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Allan McGregor 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
James Tavernier 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کانر گلدسان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فیلیپ هلاندر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Borna Barišić 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Glen Kamara 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ryan Jack 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Joe Aribo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اسکات آرفیلد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Alfredo Morelos 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رایان کنت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
شی اوجو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جرمین دفو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Greg Stewart 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11