فوتبــال 11

چهارشنبه، 03 مهر 1398 ساعت ۲۱:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Andreas Hirzel 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Stefan Glarner 0 (0) 2 45 12 (8) 90 مدافع 0
Nikki Havenaar 1 (0) 1 47 12 (8) 90 مدافع 0
Nicola Sutter 1 (1) 1 43 4 (2) 90 مدافع 0
Chris Kablan 1 (0) 5 37 13 (8) 90 مدافع 0
Roy Gelmi 0 (0) 0 29 1 (0) 77 مدافع 0
Kenan Fatkic 3 (0) 1 54 11 (4) 90 هافبک 0
Uros Vasic 1 (0) 3 18 10 (6) 71 مهاجم 0
Basil Stillhart 1 (0) 0 44 13 (3) 90 هافبک 0
Nias Hefti 0 (0) 0 18 8 (2) 60 مدافع 0
Simone Rapp 1 (1) 1 15 12 (3) 90 مهاجم 0
Matteo Tosetti 0 (0) 0 6 3 (1) 30 هافبک 0
Saleh Chihadeh 1 (1) 0 3 1 (1) 13 مهاجم 0
Dennis Salanovic 0 (0) 0 5 1 (0) 19 مهاجم 0
داوید فون بالموس 0 (0) 0 33 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
سیدی یانکو 0 (0) 2 38 11 (8) 90 مدافع 0
فردریک سورنسن 0 (0) 2 63 5 (2) 90 مدافع 0
Cedric Zesiger 1 (0) 1 60 6 (2) 90 مدافع 0
یولیسیس گارسیا 0 (0) 2 33 5 (3) 75 مدافع 0
فابیان لوستنبرگر 0 (0) 3 65 11 (11) 90 مدافع 0
میشل آیبیشر 1 (0) 2 33 10 (5) 90 هافبک 0
کریستین فاسناخت 2 (1) 1 28 8 (5) 90 هافبک 0
جیانلوکا گائودینو 2 (2) 1 25 8 (4) 82 هافبک 0
جردن لوتومبا 0 (0) 2 34 14 (4) 90 مدافع 0
ژان-پیر انسامه 3 (1) 0 13 15 (7) 82 مهاجم 0
وینسنت سیرو 0 (0) 0 5 3 (3) 15 هافبک 0
گیومه هوارو 5 (0) 0 3 4 (1) 8 مهاجم 0
Felix Mambimbi 0 (0) 0 0 1 (0) 8 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Andreas Hirzel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Stefan Glarner 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nikki Havenaar 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nicola Sutter 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Chris Kablan 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Roy Gelmi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kenan Fatkic 3 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Uros Vasic 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Basil Stillhart 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nias Hefti 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Simone Rapp 1 (1) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
Matteo Tosetti 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Saleh Chihadeh 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 0
Dennis Salanovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
داوید فون بالموس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سیدی یانکو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
فردریک سورنسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cedric Zesiger 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 0
یولیسیس گارسیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فابیان لوستنبرگر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میشل آیبیشر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریستین فاسناخت 2 (1) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
جیانلوکا گائودینو 2 (2) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 0
جردن لوتومبا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ژان-پیر انسامه 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
وینسنت سیرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
گیومه هوارو 5 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Felix Mambimbi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Andreas Hirzel 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Stefan Glarner 0 4 2 2 0 مدافع 0
Nikki Havenaar 10 0 1 0 0 مدافع 0
Nicola Sutter 6 1 1 1 0 مدافع 0
Chris Kablan 2 5 5 2 0 مدافع 0
Roy Gelmi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kenan Fatkic 3 0 1 2 0 هافبک 0
Uros Vasic 0 0 3 0 0 مهاجم 0
Basil Stillhart 1 0 0 4 0 هافبک 0
Nias Hefti 0 1 0 2 0 مدافع 0
Simone Rapp 2 0 1 0 0 مهاجم 0
Matteo Tosetti 0 1 0 0 0 هافبک 0
Saleh Chihadeh 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Dennis Salanovic 1 0 0 0 0 مهاجم 0
داوید فون بالموس 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سیدی یانکو 0 0 2 0 0 مدافع 0
فردریک سورنسن 3 1 2 1 0 مدافع 0
Cedric Zesiger 5 1 1 1 0 مدافع 0
یولیسیس گارسیا 0 0 2 1 0 مدافع 0
فابیان لوستنبرگر 2 0 3 0 0 مدافع 0
میشل آیبیشر 1 0 2 2 0 هافبک 0
کریستین فاسناخت 0 0 1 1 0 هافبک 0
جیانلوکا گائودینو 0 0 1 1 0 هافبک 0
جردن لوتومبا 0 0 2 5 0 مدافع 0
ژان-پیر انسامه 0 0 0 2 0 مهاجم 0
وینسنت سیرو 1 0 0 1 0 هافبک 0
گیومه هوارو 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Felix Mambimbi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Andreas Hirzel 29 (22) 75% 0 0 9 (2) 0 دروازه‌بان 0
Stefan Glarner 45 (33) 73% 0 2 12 (6) 0 مدافع 0
Nikki Havenaar 47 (34) 72% 0 0 9 (5) 0 مدافع 0
Nicola Sutter 43 (36) 83% 1 0 7 (3) 0 مدافع 0
Chris Kablan 37 (25) 67% 1 3 12 (3) 0 مدافع 0
Roy Gelmi 29 (23) 79% 0 0 2 (1) 0 مدافع 0
Kenan Fatkic 54 (45) 84% 0 0 5 (3) 0 هافبک 0
Uros Vasic 18 (12) 66% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 0
Basil Stillhart 44 (33) 75% 0 1 5 (2) 0 هافبک 0
Nias Hefti 18 (12) 66% 3 5 1 (0) 0 مدافع 0
Simone Rapp 15 (6) 40% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
Matteo Tosetti 6 (5) 83% 4 7 1 (1) 2 هافبک 0
Saleh Chihadeh 3 (1) 33% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
Dennis Salanovic 5 (4) 80% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
داوید فون بالموس 33 (24) 72% 0 0 18 (10) 0 دروازه‌بان 0
سیدی یانکو 38 (28) 73% 0 6 5 (4) 0 مدافع 0
فردریک سورنسن 63 (55) 87% 0 0 12 (7) 0 مدافع 0
Cedric Zesiger 60 (49) 81% 1 0 10 (4) 0 مدافع 0
یولیسیس گارسیا 33 (27) 81% 1 4 4 (3) 0 مدافع 0
فابیان لوستنبرگر 65 (55) 84% 1 0 21 (15) 0 مدافع 0
میشل آیبیشر 33 (26) 78% 2 2 8 (7) 0 هافبک 0
کریستین فاسناخت 28 (22) 78% 2 2 6 (4) 0 هافبک 0
جیانلوکا گائودینو 25 (18) 72% 2 5 5 (2) 1 هافبک 0
جردن لوتومبا 34 (23) 67% 1 2 4 (2) 0 مدافع 0
ژان-پیر انسامه 13 (8) 61% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 0
وینسنت سیرو 5 (2) 40% 0 1 3 (2) 0 هافبک 0
گیومه هوارو 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Felix Mambimbi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11