فوتبــال 11

شنبه، ۰۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Cican Stankovic 0 (0) 0 20 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
پاتریک فارکاس 2 (1) 0 45 7 (3) 90 مدافع 0
آندره رامالیو 0 (0) 3 90 12 (9) 90 مدافع 0
ماکسیمیلیان ووبر 1 (0) 3 45 10 (6) 80 مدافع 0
Albert Vallci 2 (0) 1 46 8 (5) 90 مدافع 0
Majeed Ashimeru 3 (2) 1 51 12 (8) 90 هافبک 0
Marin Pongračić 0 (0) 1 54 12 (6) 68 مدافع 0
Masaya Okugawa 4 (3) 2 37 17 (9) 90 هافبک 0
Mohamed Camara 1 (1) 5 44 12 (11) 90 هافبک 0
Smail Prevljak 4 (1) 3 17 9 (5) 68 مهاجم 0
Sekou Koita 7 (2) 1 25 12 (1) 90 هافبک 0
آندریاس اولمر 1 (0) 0 22 2 (0) 22 مدافع 0
هانگ هی-چان 0 (0) 0 6 2 (1) 22 مهاجم 0
پاتسون داکا 2 (0) 0 3 2 (1) 10 مهاجم 0
Ivan Lucic 0 (0) 0 32 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Alexandar Borkovic 0 (0) 2 28 8 (6) 90 مدافع 0
Tarkan Serbest 0 (0) 1 57 8 (4) 90 هافبک 0
اریک پالمر-براون 0 (0) 4 21 9 (5) 79 مدافع 0
Caner Cavlan 2 (0) 2 27 5 (4) 90 هافبک 0
Florian Klein 0 (0) 4 10 9 (5) 90 مدافع 0
James Jeggo 0 (0) 3 14 20 (7) 90 هافبک 0
Alexander Grunwald 0 (0) 3 37 10 (5) 90 هافبک 0
Dominik Fitz 1 (1) 1 20 11 (4) 90 هافبک 0
Christoph Monschein 0 (0) 0 9 8 (2) 70 مهاجم 0
Dominik Prokop 0 (0) 0 18 11 (3) 62 هافبک 0
Johannes Handl 0 (0) 0 5 2 (1) 11 مدافع 0
Maximilian Sax 0 (0) 0 7 9 (3) 28 هافبک 0
Bright Edomwonyi 0 (0) 0 6 7 (2) 20 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Cican Stankovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
پاتریک فارکاس 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آندره رامالیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ماکسیمیلیان ووبر 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
Albert Vallci 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Majeed Ashimeru 3 (2) 5 (3) 1 0 0 0 هافبک 0
Marin Pongračić 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
Masaya Okugawa 4 (3) 5 (2) 1 1 0 0 هافبک 0
Mohamed Camara 1 (1) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
Smail Prevljak 4 (1) 2 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
Sekou Koita 7 (2) 2 (0) 2 2 0 0 هافبک 0
آندریاس اولمر 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
هانگ هی-چان 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
پاتسون داکا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ivan Lucic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alexandar Borkovic 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Tarkan Serbest 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اریک پالمر-براون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Caner Cavlan 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Florian Klein 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
James Jeggo 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Alexander Grunwald 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Dominik Fitz 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Christoph Monschein 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Dominik Prokop 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Johannes Handl 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Maximilian Sax 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Bright Edomwonyi 0 (0) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Cican Stankovic 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
پاتریک فارکاس 1 0 0 3 0 مدافع 0
آندره رامالیو 1 5 3 1 0 مدافع 0
ماکسیمیلیان ووبر 0 1 3 1 0 مدافع 0
Albert Vallci 2 0 1 0 0 مدافع 0
Majeed Ashimeru 0 0 1 1 0 هافبک 0
Marin Pongračić 0 2 1 2 0 مدافع 0
Masaya Okugawa 0 3 2 2 0 هافبک 0
Mohamed Camara 2 3 5 1 0 هافبک 0
Smail Prevljak 0 0 3 1 0 مهاجم 0
Sekou Koita 0 0 1 2 0 هافبک 0
آندریاس اولمر 0 0 0 0 0 مدافع 0
هانگ هی-چان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
پاتسون داکا 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Ivan Lucic 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alexandar Borkovic 3 1 2 0 0 مدافع 0
Tarkan Serbest 2 3 1 1 0 هافبک 0
اریک پالمر-براون 1 4 4 0 0 مدافع 0
Caner Cavlan 1 1 2 1 0 هافبک 0
Florian Klein 2 2 4 1 0 مدافع 0
James Jeggo 1 3 3 3 0 هافبک 0
Alexander Grunwald 10 4 3 2 0 هافبک 0
Dominik Fitz 0 0 1 2 0 هافبک 0
Christoph Monschein 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Dominik Prokop 0 1 0 1 0 هافبک 0
Johannes Handl 2 0 0 0 0 مدافع 0
Maximilian Sax 0 1 0 3 0 هافبک 0
Bright Edomwonyi 0 0 0 3 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Cican Stankovic 20 (17) 85% 0 0 10 (7) 0 دروازه‌بان 0
پاتریک فارکاس 45 (41) 91% 1 2 4 (4) 0 مدافع 0
آندره رامالیو 90 (77) 86% 0 1 18 (11) 0 مدافع 0
ماکسیمیلیان ووبر 45 (29) 65% 3 5 2 (2) 0 مدافع 0
Albert Vallci 46 (41) 89% 0 0 4 (2) 0 مدافع 0
Majeed Ashimeru 51 (46) 90% 0 0 6 (5) 0 هافبک 0
Marin Pongračić 54 (45) 84% 0 0 10 (9) 0 مدافع 0
Masaya Okugawa 37 (30) 81% 2 2 2 (1) 1 هافبک 0
Mohamed Camara 44 (38) 86% 0 0 4 (1) 0 هافبک 0
Smail Prevljak 17 (13) 76% 2 4 0 (0) 0 مهاجم 0
Sekou Koita 25 (19) 76% 5 4 7 (4) 3 هافبک 0
آندریاس اولمر 22 (20) 90% 2 5 0 (0) 0 مدافع 0
هانگ هی-چان 6 (5) 83% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
پاتسون داکا 3 (2) 66% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
Ivan Lucic 32 (22) 68% 0 0 17 (7) 0 دروازه‌بان 0
Alexandar Borkovic 28 (18) 64% 0 0 3 (0) 0 مدافع 0
Tarkan Serbest 57 (44) 77% 0 0 4 (2) 0 هافبک 0
اریک پالمر-براون 21 (13) 61% 0 0 6 (2) 0 مدافع 0
Caner Cavlan 27 (21) 77% 0 2 3 (0) 0 هافبک 0
Florian Klein 10 (4) 40% 0 2 3 (2) 0 مدافع 0
James Jeggo 14 (10) 71% 0 0 2 (1) 0 هافبک 0
Alexander Grunwald 37 (29) 78% 0 0 8 (4) 0 هافبک 0
Dominik Fitz 20 (13) 65% 1 6 3 (0) 0 هافبک 0
Christoph Monschein 9 (7) 77% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 0
Dominik Prokop 18 (11) 61% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Johannes Handl 5 (1) 20% 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
Maximilian Sax 7 (4) 57% 0 0 3 (2) 0 هافبک 0
Bright Edomwonyi 6 (5) 83% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11