فوتبــال 11

شنبه، 09 آذر 1398 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ساموئل رادلینگر 0 (0) 0 28 2 (2) 90 دروازه‌بان 6.27
Mads Juel Andersen 0 (0) 3 38 16 (11) 90 مدافع 0
Bambo Diaby 0 (0) 1 35 6 (4) 90 مدافع 6.57
Jacob Brown 2 (0) 2 25 26 (11) 90 مهاجم 7.32
مایک استیون باره 1 (1) 5 55 19 (7) 82 هافبک 7.8
الکس مووات 2 (2) 0 63 11 (5) 90 هافبک 8.39
Conor Chaplin 3 (2) 0 32 8 (4) 90 مهاجم 7.91
کالی وودرو 2 (0) 1 57 16 (9) 89 مهاجم 6.93
Jordan Williams 0 (0) 3 32 10 (6) 90 مدافع 6.72
Ben Williams 0 (0) 5 30 12 (10) 90 مدافع 7.06
آپو هالمه 1 (0) 1 34 8 (6) 90 مدافع 6.82
لوک توماس 0 (0) 2 4 5 (2) 8 مهاجم 6.39
Patrick Schmidt 0 (0) 0 0 2 (2) 8 مهاجم 6.43
George Long 0 (0) 0 20 1 (1) 90 دروازه‌بان 5.89
Callum Elder 0 (0) 1 24 12 (8) 76 مدافع 6.95
Jordy de Wijs 0 (0) 2 44 19 (8) 90 مدافع 7.14
Reece Burke 0 (0) 4 33 13 (8) 90 مدافع 6.57
Eric Lichaj 0 (0) 3 39 14 (8) 90 مدافع 6.63
کمیل گروشیتسکی 0 (0) 2 22 13 (7) 90 مهاجم 6.59
جکسون اروین 1 (0) 1 36 7 (2) 90 هافبک 6.14
Daniel Batty 0 (0) 2 18 9 (3) 45 هافبک 6.34
Josh Bowler 1 (0) 0 12 14 (3) 90 هافبک 5.53
Jarrod Bowen 2 (0) 0 27 8 (2) 90 مهاجم 5.85
George Honeyman 0 (0) 1 18 6 (2) 45 هافبک 6.22
Leo da Silva Lopes 0 (0) 3 22 11 (6) 45 هافبک 6.61
Tom Eaves 1 (0) 0 11 12 (2) 45 مهاجم 6.82
Keane Lewis-Potter 1 (1) 0 3 2 (2) 14 مهاجم 7.08
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ساموئل رادلینگر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.27
Mads Juel Andersen 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Bambo Diaby 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.57
Jacob Brown 2 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.32
مایک استیون باره 1 (1) 1 (0) 1 1 0 0 هافبک 7.8
الکس مووات 2 (2) 1 (0) 1 1 0 0 هافبک 8.39
Conor Chaplin 3 (2) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.91
کالی وودرو 2 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.93
Jordan Williams 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.72
Ben Williams 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.06
آپو هالمه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.82
لوک توماس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.39
Patrick Schmidt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.43
George Long 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.89
Callum Elder 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.95
Jordy de Wijs 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.14
Reece Burke 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.57
Eric Lichaj 0 (0) 5 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.63
کمیل گروشیتسکی 0 (0) 8 (5) 0 0 0 0 مهاجم 6.59
جکسون اروین 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.14
Daniel Batty 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.34
Josh Bowler 1 (0) 4 (1) 0 0 0 0 هافبک 5.53
Jarrod Bowen 2 (0) 3 (0) 0 0 0 1 مهاجم 5.85
George Honeyman 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.22
Leo da Silva Lopes 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.61
Tom Eaves 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 6.82
Keane Lewis-Potter 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.08
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ساموئل رادلینگر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.27
Mads Juel Andersen 7 4 3 1 0 مدافع 0
Bambo Diaby 1 0 1 0 0 مدافع 6.57
Jacob Brown 0 1 2 0 0 مهاجم 7.32
مایک استیون باره 1 1 5 4 0 هافبک 7.8
الکس مووات 2 1 0 0 0 هافبک 8.39
Conor Chaplin 1 1 0 0 0 مهاجم 7.91
کالی وودرو 1 0 1 1 0 مهاجم 6.93
Jordan Williams 5 2 3 0 0 مدافع 6.72
Ben Williams 4 0 5 1 0 مدافع 7.06
آپو هالمه 4 1 1 1 0 مدافع 6.82
لوک توماس 0 0 2 1 0 مهاجم 6.39
Patrick Schmidt 0 0 0 0 0 مهاجم 6.43
George Long 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.89
Callum Elder 8 4 1 1 0 مدافع 6.95
Jordy de Wijs 10 5 2 4 0 مدافع 7.14
Reece Burke 6 0 4 2 0 مدافع 6.57
Eric Lichaj 2 1 3 0 0 مدافع 6.63
کمیل گروشیتسکی 0 2 2 0 0 مهاجم 6.59
جکسون اروین 4 1 1 2 0 هافبک 6.14
Daniel Batty 1 1 2 0 0 هافبک 6.34
Josh Bowler 0 0 0 2 0 هافبک 5.53
Jarrod Bowen 0 0 0 1 0 مهاجم 5.85
George Honeyman 0 1 1 1 0 هافبک 6.22
Leo da Silva Lopes 1 1 3 0 0 هافبک 6.61
Tom Eaves 0 0 0 2 0 مهاجم 6.82
Keane Lewis-Potter 0 0 0 0 0 مهاجم 7.08
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ساموئل رادلینگر 28 (15) 53% 0 0 18 (5) 0 دروازه‌بان 6.27
Mads Juel Andersen 38 (30) 78% 0 0 8 (5) 0 مدافع 0
Bambo Diaby 35 (21) 60% 0 0 10 (5) 0 مدافع 6.57
Jacob Brown 25 (15) 60% 2 2 1 (1) 0 مهاجم 7.32
مایک استیون باره 55 (48) 88% 2 2 0 (0) 0 هافبک 7.8
الکس مووات 63 (46) 73% 3 5 9 (2) 1 هافبک 8.39
Conor Chaplin 32 (22) 68% 2 5 3 (1) 0 مهاجم 7.91
کالی وودرو 57 (43) 76% 1 1 4 (1) 0 مهاجم 6.93
Jordan Williams 32 (20) 62% 0 5 6 (0) 0 مدافع 6.72
Ben Williams 30 (15) 50% 0 1 11 (2) 0 مدافع 7.06
آپو هالمه 34 (26) 76% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.82
لوک توماس 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.39
Patrick Schmidt 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.43
George Long 20 (8) 40% 0 0 19 (7) 0 دروازه‌بان 5.89
Callum Elder 24 (14) 58% 0 2 1 (1) 0 مدافع 6.95
Jordy de Wijs 44 (24) 54% 1 1 12 (5) 0 مدافع 7.14
Reece Burke 33 (21) 63% 0 0 9 (3) 0 مدافع 6.57
Eric Lichaj 39 (27) 69% 1 3 4 (0) 0 مدافع 6.63
کمیل گروشیتسکی 22 (12) 54% 0 5 1 (0) 0 مهاجم 6.59
جکسون اروین 36 (21) 58% 0 0 4 (3) 0 هافبک 6.14
Daniel Batty 18 (12) 66% 0 1 4 (1) 0 هافبک 6.34
Josh Bowler 12 (9) 75% 0 2 0 (0) 0 هافبک 5.53
Jarrod Bowen 27 (16) 59% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 5.85
George Honeyman 18 (14) 77% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.22
Leo da Silva Lopes 22 (16) 72% 0 1 8 (4) 0 هافبک 6.61
Tom Eaves 11 (7) 63% 2 2 0 (0) 2 مهاجم 6.82
Keane Lewis-Potter 3 (3) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 7.08
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11