فوتبــال 11

جمعه، 25 مرداد 1398 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Georgi Georgiev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Emil Viyachki 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Milen Gamakov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nikolay Dyulgerov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Dimitar Velkovski 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Slavcho Shokolarov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Vladislav Uzunov 0 (0) 0 0 0 (0) 62 هافبک 0
Hristo Popadiyn 0 (0) 0 0 0 (0) 23 مدافع 0
Georgi Yomov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Galin Ivanov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Tsvetelin Chunchukov 0 (0) 0 0 0 (0) 83 مهاجم 0
Martin Atanasov 0 (0) 0 0 0 (0) 67 مدافع 0
Emil Stoev 0 (0) 0 0 0 (0) 28 هافبک 0
Kaloyan Krastev 0 (0) 0 0 0 (0) 7 مهاجم 0
Krasimir Kostov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Ilia Milanov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ventsislav Kerchev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Apostol Popov 0 (0) 0 0 0 (0) 65 مدافع 0
David Ribeiro Pereira 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Dominik Yankov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Andreas Vasev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Hristo Zlatinski 0 (0) 0 0 0 (0) 86 هافبک 0
Georgi Valchev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Daniel Genov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Valeri Domovchiyski 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Daniel Gadzhev 0 (0) 0 0 0 (0) 4 هافبک 0
Miroslav Budinov 0 (0) 0 0 0 (0) 25 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Georgi Georgiev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Emil Viyachki 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Milen Gamakov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nikolay Dyulgerov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Dimitar Velkovski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Slavcho Shokolarov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Vladislav Uzunov 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Hristo Popadiyn 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Georgi Yomov 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Galin Ivanov 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Tsvetelin Chunchukov 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Martin Atanasov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Emil Stoev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kaloyan Krastev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Krasimir Kostov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ilia Milanov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ventsislav Kerchev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Apostol Popov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
David Ribeiro Pereira 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Dominik Yankov 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 هافبک 0
Andreas Vasev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Hristo Zlatinski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Georgi Valchev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Daniel Genov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Valeri Domovchiyski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Daniel Gadzhev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Miroslav Budinov 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Georgi Georgiev 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Emil Viyachki 0 0 0 0 0 مدافع 0
Milen Gamakov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nikolay Dyulgerov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Dimitar Velkovski 0 0 0 0 0 مدافع 0
Slavcho Shokolarov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Vladislav Uzunov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Hristo Popadiyn 0 0 0 0 0 مدافع 0
Georgi Yomov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Galin Ivanov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Tsvetelin Chunchukov 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Martin Atanasov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Emil Stoev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kaloyan Krastev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Krasimir Kostov 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ilia Milanov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ventsislav Kerchev 0 0 0 0 0 مدافع 0
Apostol Popov 0 0 0 0 0 مدافع 0
David Ribeiro Pereira 0 0 0 0 0 هافبک 0
Dominik Yankov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Andreas Vasev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Hristo Zlatinski 0 0 0 0 0 هافبک 0
Georgi Valchev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Daniel Genov 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Valeri Domovchiyski 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Daniel Gadzhev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Miroslav Budinov 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Georgi Georgiev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Emil Viyachki 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Milen Gamakov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nikolay Dyulgerov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Dimitar Velkovski 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Slavcho Shokolarov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Vladislav Uzunov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Hristo Popadiyn 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Georgi Yomov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Galin Ivanov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Tsvetelin Chunchukov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Martin Atanasov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Emil Stoev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kaloyan Krastev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Krasimir Kostov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Ilia Milanov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ventsislav Kerchev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Apostol Popov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
David Ribeiro Pereira 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Dominik Yankov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Andreas Vasev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Hristo Zlatinski 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Georgi Valchev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Daniel Genov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Valeri Domovchiyski 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Daniel Gadzhev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Miroslav Budinov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11