فوتبــال 11

یکشنبه، 27 مرداد 1398 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Vytautas Černiauskas 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Geferson 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Petar Zanev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ivan Turitsov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رائول آلبنتوسا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Janio Bikel 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Kristiyan Malinov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Tiago Rodrigues 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Tony Watt 0 (0) 0 0 0 (0) 88 مهاجم 0
Evandro Da Silva 0 (0) 0 0 0 (0) 80 مهاجم 0
Solomon-Otabor Viv 0 (0) 0 0 0 (0) 63 هافبک 0
Graham Carey G. Carey 0 (0) 0 0 0 (0) 10 هافبک 0
Ali Sowe 0 (0) 0 0 0 (0) 27 مهاجم 0
Diego Fabbrini 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مهاجم 0
Ivan Milchov Karadzhov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Plamen Krumov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Zoran Gajic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Darko Glisic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Joao Amorim 0 (0) 0 0 0 (0) 60 هافبک 0
Deyan Lozev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Emil Martinov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Rumyan Hovsepyan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ivan Kokonov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Spas Delev 0 (0) 0 0 0 (0) 60 مهاجم 0
Radoslav Vasilev 0 (0) 0 0 0 (0) 73 مهاجم 0
Ventislav Bengiusov 0 (0) 0 0 0 (0) 30 هافبک 0
Aleksandar Georgiev 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مهاجم 0
Elisha Sam 0 (0) 0 0 0 (0) 17 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Vytautas Černiauskas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Geferson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Petar Zanev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ivan Turitsov 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
رائول آلبنتوسا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Janio Bikel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kristiyan Malinov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Tiago Rodrigues 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Tony Watt 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 مهاجم 0
Evandro Da Silva 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Solomon-Otabor Viv 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Graham Carey G. Carey 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ali Sowe 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Diego Fabbrini 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ivan Milchov Karadzhov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Plamen Krumov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Zoran Gajic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Darko Glisic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Joao Amorim 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Deyan Lozev 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Emil Martinov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rumyan Hovsepyan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ivan Kokonov 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Spas Delev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Radoslav Vasilev 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Ventislav Bengiusov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Aleksandar Georgiev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Elisha Sam 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Vytautas Černiauskas 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Geferson 0 0 0 0 0 مدافع 0
Petar Zanev 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ivan Turitsov 0 0 0 0 0 مدافع 0
رائول آلبنتوسا 0 0 0 0 0 مدافع 0
Janio Bikel 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kristiyan Malinov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Tiago Rodrigues 0 0 0 0 0 هافبک 0
Tony Watt 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Evandro Da Silva 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Solomon-Otabor Viv 0 0 0 0 0 هافبک 0
Graham Carey G. Carey 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ali Sowe 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Diego Fabbrini 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ivan Milchov Karadzhov 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Plamen Krumov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Zoran Gajic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Darko Glisic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Joao Amorim 0 0 0 0 0 هافبک 0
Deyan Lozev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Emil Martinov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rumyan Hovsepyan 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ivan Kokonov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Spas Delev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Radoslav Vasilev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ventislav Bengiusov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Aleksandar Georgiev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Elisha Sam 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Vytautas Černiauskas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Geferson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Petar Zanev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ivan Turitsov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رائول آلبنتوسا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Janio Bikel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kristiyan Malinov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Tiago Rodrigues 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Tony Watt 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Evandro Da Silva 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Solomon-Otabor Viv 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Graham Carey G. Carey 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ali Sowe 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Diego Fabbrini 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ivan Milchov Karadzhov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Plamen Krumov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Zoran Gajic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Darko Glisic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Joao Amorim 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Deyan Lozev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Emil Martinov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Rumyan Hovsepyan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ivan Kokonov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Spas Delev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Radoslav Vasilev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ventislav Bengiusov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Aleksandar Georgiev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Elisha Sam 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11