فوتبــال 11

شنبه، ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Ivan Dyulgerov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Stefan Stanchev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Dimitris Chantakias 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Miroslav Enchev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Tsvetomir Panov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Vasil Panayotov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Patrick 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Aristote Ndongala 0 (0) 0 0 0 (0) 83 هافبک 0
Rodrigo Henrique 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Martin Minchev 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مهاجم 0
Ismail Isa 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Jordao Cardoso 0 (0) 0 0 0 (0) 22 مهاجم 0
Jorginho 0 (0) 0 0 0 (0) 7 مهاجم 0
Hristo Ivanov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Krum Stoyanov 0 (0) 0 0 0 (0) 66 مدافع 0
Artjom Artjunin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Aleksandar Dyulgerov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Zdravko Iliev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nikola Peychev Kolev 0 (0) 0 0 0 (0) 85 هافبک 0
Krasimir Stanoev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Daniel Mladenov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Rumen Rumenov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Svetoslav Kovachev 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
Flo Bojaj 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Kolyo Stanev 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
Yordan Apostolov 0 (0) 0 0 0 (0) 5 هافبک 0
Ivan Stoyanov 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Ivan Dyulgerov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Stefan Stanchev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dimitris Chantakias 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Miroslav Enchev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tsvetomir Panov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Vasil Panayotov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Patrick 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Aristote Ndongala 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rodrigo Henrique 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Martin Minchev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ismail Isa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jordao Cardoso 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jorginho 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Hristo Ivanov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Krum Stoyanov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Artjom Artjunin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Aleksandar Dyulgerov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Zdravko Iliev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nikola Peychev Kolev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Krasimir Stanoev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Daniel Mladenov 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Rumen Rumenov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Svetoslav Kovachev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Flo Bojaj 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Kolyo Stanev 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Yordan Apostolov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ivan Stoyanov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Ivan Dyulgerov 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Stefan Stanchev 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dimitris Chantakias 0 0 0 0 0 مدافع 0
Miroslav Enchev 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tsvetomir Panov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Vasil Panayotov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Patrick 0 0 0 0 0 هافبک 0
Aristote Ndongala 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rodrigo Henrique 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Martin Minchev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ismail Isa 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jordao Cardoso 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jorginho 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Hristo Ivanov 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Krum Stoyanov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Artjom Artjunin 0 0 0 0 0 مدافع 0
Aleksandar Dyulgerov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Zdravko Iliev 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nikola Peychev Kolev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Krasimir Stanoev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Daniel Mladenov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rumen Rumenov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Svetoslav Kovachev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Flo Bojaj 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Kolyo Stanev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Yordan Apostolov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ivan Stoyanov 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Ivan Dyulgerov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Stefan Stanchev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dimitris Chantakias 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Miroslav Enchev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Tsvetomir Panov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Vasil Panayotov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Patrick 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Aristote Ndongala 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Rodrigo Henrique 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Martin Minchev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ismail Isa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jordao Cardoso 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jorginho 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Hristo Ivanov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Krum Stoyanov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Artjom Artjunin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Aleksandar Dyulgerov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Zdravko Iliev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nikola Peychev Kolev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Krasimir Stanoev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Daniel Mladenov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Rumen Rumenov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Svetoslav Kovachev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Flo Bojaj 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Kolyo Stanev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Yordan Apostolov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ivan Stoyanov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11