فوتبــال 11

یکشنبه، 14 مهر 1398 ساعت ۱۸:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
نیک فیرخیور 0 (0) 3 112 8 (6) 90 مدافع 7.48
دنیل شواب 0 (0) 1 93 5 (2) 90 مدافع 6.58
دنزل دامفریس 6 (2) 1 56 10 (7) 90 مدافع 8.45
پابلو روساریو 2 (0) 1 109 10 (7) 90 هافبک 7.26
استیون برخواین 3 (1) 0 33 8 (3) 90 مهاجم 8.64
ریتسو دوان 0 (0) 4 47 17 (9) 80 مهاجم 7.31
دونیل مالن 6 (2) 0 40 7 (2) 90 مهاجم 8.58
Robbin Ruiter 0 (0) 0 12 1 (0) 90 دروازه‌بان 6.51
Michal Sadilek 1 (1) 2 84 11 (4) 90 مدافع 7.26
اریک گوتیه‌رز 1 (0) 4 82 13 (8) 85 هافبک 7.22
بروما 0 (0) 1 40 7 (3) 56 هافبک 6.7
Cody Gakpo 1 (0) 0 15 3 (1) 34 مهاجم 7.38
Ryan Thomas 0 (0) 0 9 0 (0) 9 هافبک 6.37
کونستانتینوس میتروگلو 0 (0) 0 2 0 (0) 10 مهاجم 6.3
تورستن کیرشباوم 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.23
Nils Roseler 0 (0) 2 42 7 (3) 90 مدافع 6.37
Tobias Pachonik 2 (2) 3 31 14 (12) 90 مدافع 7.9
Danny Post 1 (0) 1 34 10 (2) 90 هافبک 6.23
Lee Cattermole 1 (0) 0 24 10 (3) 87 هافبک 6.12
Peter van Ooijen 1 (0) 0 15 9 (1) 90 هافبک 6.05
Evert Linthorst 0 (0) 2 29 10 (5) 90 هافبک 6.34
جان یبوا 2 (0) 0 9 9 (3) 67 مهاجم 6.26
Steffen Schafer 0 (0) 1 27 2 (1) 90 مدافع 6.68
Roel Janssen 0 (0) 4 36 10 (9) 90 مدافع 6.64
حاجی رایت 2 (1) 1 16 11 (4) 87 مهاجم 6.25
Elia Soriano 1 (0) 0 2 2 (0) 3 مهاجم 0
Richard Neudecker 0 (0) 0 2 0 (0) 3 هافبک 0
جروم سینکلر 0 (0) 1 3 6 (5) 23 مهاجم 6.58
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
نیک فیرخیور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.48
دنیل شواب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.58
دنزل دامفریس 6 (2) 3 (2) 1 1 0 1 مدافع 8.45
پابلو روساریو 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.26
استیون برخواین 3 (1) 5 (2) 1 2 0 0 مهاجم 8.64
ریتسو دوان 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.31
دونیل مالن 6 (2) 1 (0) 2 0 0 1 مهاجم 8.58
Robbin Ruiter 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.51
Michal Sadilek 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.26
اریک گوتیه‌رز 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.22
بروما 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.7
Cody Gakpo 1 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مهاجم 7.38
Ryan Thomas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.37
کونستانتینوس میتروگلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
تورستن کیرشباوم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.23
Nils Roseler 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.37
Tobias Pachonik 2 (2) 5 (4) 1 0 0 0 مدافع 7.9
Danny Post 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.23
Lee Cattermole 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.12
Peter van Ooijen 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.05
Evert Linthorst 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.34
جان یبوا 2 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.26
Steffen Schafer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.68
Roel Janssen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.64
حاجی رایت 2 (1) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
Elia Soriano 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Richard Neudecker 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جروم سینکلر 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.58
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
نیک فیرخیور 8 0 3 0 0 مدافع 7.48
دنیل شواب 2 1 1 1 0 مدافع 6.58
دنزل دامفریس 0 2 1 2 0 مدافع 8.45
پابلو روساریو 0 0 1 0 0 هافبک 7.26
استیون برخواین 0 0 0 0 0 مهاجم 8.64
ریتسو دوان 0 0 4 1 0 مهاجم 7.31
دونیل مالن 2 0 0 1 0 مهاجم 8.58
Robbin Ruiter 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.51
Michal Sadilek 5 3 2 2 0 مدافع 7.26
اریک گوتیه‌رز 1 0 4 1 0 هافبک 7.22
بروما 0 0 1 0 0 هافبک 6.7
Cody Gakpo 1 0 0 0 0 مهاجم 7.38
Ryan Thomas 0 0 0 0 0 هافبک 6.37
کونستانتینوس میتروگلو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.3
تورستن کیرشباوم 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.23
Nils Roseler 2 3 2 1 0 مدافع 6.37
Tobias Pachonik 1 0 3 0 0 مدافع 7.9
Danny Post 2 6 1 1 0 هافبک 6.23
Lee Cattermole 1 0 0 0 0 هافبک 6.12
Peter van Ooijen 0 0 0 4 0 هافبک 6.05
Evert Linthorst 2 0 2 3 0 هافبک 6.34
جان یبوا 0 1 0 1 0 مهاجم 6.26
Steffen Schafer 5 4 1 0 0 مدافع 6.68
Roel Janssen 2 1 4 0 0 مدافع 6.64
حاجی رایت 0 0 1 0 0 مهاجم 6.25
Elia Soriano 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Richard Neudecker 0 0 0 0 0 هافبک 0
جروم سینکلر 0 0 1 0 0 مهاجم 6.58
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
نیک فیرخیور 112 (102) 91% 1 0 3 (1) 1 مدافع 7.48
دنیل شواب 93 (82) 88% 1 0 7 (2) 0 مدافع 6.58
دنزل دامفریس 56 (50) 89% 2 2 4 (2) 0 مدافع 8.45
پابلو روساریو 109 (94) 86% 0 0 7 (7) 0 هافبک 7.26
استیون برخواین 33 (32) 97% 4 1 1 (1) 1 مهاجم 8.64
ریتسو دوان 47 (34) 72% 0 1 2 (0) 0 مهاجم 7.31
دونیل مالن 40 (31) 77% 3 1 1 (1) 0 مهاجم 8.58
Robbin Ruiter 12 (11) 91% 0 0 2 (1) 0 دروازه‌بان 6.51
Michal Sadilek 84 (76) 90% 0 1 9 (6) 0 مدافع 7.26
اریک گوتیه‌رز 82 (72) 88% 1 2 5 (4) 1 هافبک 7.22
بروما 40 (36) 90% 2 0 2 (2) 0 هافبک 6.7
Cody Gakpo 15 (10) 66% 3 4 1 (0) 1 مهاجم 7.38
Ryan Thomas 9 (9) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.37
کونستانتینوس میتروگلو 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
تورستن کیرشباوم 30 (18) 60% 0 0 25 (13) 0 دروازه‌بان 5.23
Nils Roseler 42 (31) 73% 0 0 7 (3) 0 مدافع 6.37
Tobias Pachonik 31 (20) 64% 2 6 3 (1) 0 مدافع 7.9
Danny Post 34 (23) 67% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.23
Lee Cattermole 24 (20) 83% 2 0 3 (2) 0 هافبک 6.12
Peter van Ooijen 15 (12) 80% 0 4 2 (2) 0 هافبک 6.05
Evert Linthorst 29 (24) 82% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.34
جان یبوا 9 (4) 44% 0 3 0 (0) 0 مهاجم 6.26
Steffen Schafer 27 (21) 77% 1 0 7 (4) 0 مدافع 6.68
Roel Janssen 36 (26) 72% 0 0 9 (4) 0 مدافع 6.64
حاجی رایت 16 (9) 56% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.25
Elia Soriano 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Richard Neudecker 2 (1) 50% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
جروم سینکلر 3 (2) 66% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.58
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11