فوتبــال 11

یکشنبه، 10 شهریور 1398 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ماتس سلس 0 (0) 0 22 1 (0) 90 دروازه‌بان 6.72
الکساندر جیکو 1 (0) 2 62 13 (8) 90 مدافع 6.59
استفان میتروویچ 1 (0) 1 42 9 (6) 90 مدافع 6.24
لیونل کارول 2 (0) 2 51 14 (11) 90 مدافع 7.05
دیمیتری لینارد 2 (2) 1 73 6 (3) 90 هافبک 7.55
آدرین توماسون 4 (2) 1 24 7 (4) 85 هافبک 7.43
کنی لالا 1 (1) 1 46 7 (2) 90 مدافع 6.92
لیبو موتیبا 0 (0) 0 14 6 (2) 45 مهاجم 6.23
Mohamed Simakan 0 (0) 4 63 20 (15) 90 مدافع 7.05
ابراهیم سیسوکو 1 (0) 4 46 11 (5) 90 هافبک 6.51
لودوویک آژورک 1 (0) 0 28 15 (7) 90 مهاجم 6.82
نونو داکوستا 0 (0) 0 5 11 (5) 25 مهاجم 6.47
Jean-Ricner Bellegarde 0 (0) 0 6 4 (1) 12 هافبک 5.97
کوین زوئی 1 (0) 1 9 6 (4) 20 مهاجم 6.83
بنجامین لکومته 0 (0) 0 29 2 (2) 90 دروازه‌بان 6.55
Benoît Badiashile 0 (0) 1 36 9 (6) 90 مدافع 6.52
کمیل گلیک 0 (0) 0 34 7 (3) 90 مدافع 6.5
فوده بالو-توره 1 (0) 4 20 7 (5) 90 مدافع 7.34
الکساندر گولووین 3 (0) 2 43 9 (4) 90 هافبک 7.17
آدرین سیلوا 0 (0) 2 19 7 (3) 65 هافبک 6.17
ژلسون مارتینس 0 (0) 1 32 10 (2) 89 مهاجم 6.63
اسلام سلیمانی 7 (4) 2 32 30 (10) 90 مهاجم 9.25
ویسام بن‌یدر 1 (1) 1 30 7 (1) 85 مهاجم 6.25
گیرمو ماریپان 1 (0) 2 30 17 (8) 90 مدافع 5.81
ژیل دیاس 2 (1) 5 29 19 (11) 90 مهاجم 7.08
هنری اونیه‌کورو 0 (0) 0 0 1 (1) 8 مهاجم 6.32
Gabriel Boschilia 1 (0) 1 15 3 (1) 25 هافبک 6.22
کیتا بالده 0 (0) 0 0 2 (0) 12 مهاجم 6.24
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ماتس سلس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.72
الکساندر جیکو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.59
استفان میتروویچ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.24
لیونل کارول 2 (0) 5 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.05
دیمیتری لینارد 2 (2) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.55
آدرین توماسون 4 (2) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.43
کنی لالا 1 (1) 3 (1) 1 0 0 0 مدافع 6.92
لیبو موتیبا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.23
Mohamed Simakan 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.05
ابراهیم سیسوکو 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.51
لودوویک آژورک 1 (0) 1 (0) 0 0 1 0 مهاجم 6.82
نونو داکوستا 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
Jean-Ricner Bellegarde 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.97
کوین زوئی 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.83
بنجامین لکومته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.55
Benoît Badiashile 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.52
کمیل گلیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
فوده بالو-توره 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.34
الکساندر گولووین 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.17
آدرین سیلوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.17
ژلسون مارتینس 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 6.63
اسلام سلیمانی 7 (4) 2 (1) 2 0 0 1 مهاجم 9.25
ویسام بن‌یدر 1 (1) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.25
گیرمو ماریپان 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.81
ژیل دیاس 2 (1) 6 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.08
هنری اونیه‌کورو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.32
Gabriel Boschilia 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.22
کیتا بالده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ماتس سلس 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.72
الکساندر جیکو 2 3 2 0 0 مدافع 6.59
استفان میتروویچ 5 2 1 1 0 مدافع 6.24
لیونل کارول 0 0 2 1 0 مدافع 7.05
دیمیتری لینارد 2 0 1 0 0 هافبک 7.55
آدرین توماسون 0 1 1 1 0 هافبک 7.43
کنی لالا 1 0 1 2 0 مدافع 6.92
لیبو موتیبا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.23
Mohamed Simakan 1 2 4 1 0 مدافع 7.05
ابراهیم سیسوکو 0 1 4 2 0 هافبک 6.51
لودوویک آژورک 0 0 0 2 0 مهاجم 6.82
نونو داکوستا 0 0 0 2 0 مهاجم 6.47
Jean-Ricner Bellegarde 0 0 0 1 0 هافبک 5.97
کوین زوئی 0 0 1 1 0 مهاجم 6.83
بنجامین لکومته 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.55
Benoît Badiashile 5 2 1 2 0 مدافع 6.52
کمیل گلیک 8 2 0 0 0 مدافع 6.5
فوده بالو-توره 2 3 4 0 0 مدافع 7.34
الکساندر گولووین 0 1 2 1 0 هافبک 7.17
آدرین سیلوا 1 1 2 3 0 هافبک 6.17
ژلسون مارتینس 0 2 1 2 0 مهاجم 6.63
اسلام سلیمانی 3 0 2 4 0 مهاجم 9.25
ویسام بن‌یدر 0 0 1 1 0 مهاجم 6.25
گیرمو ماریپان 3 0 2 3 1 مدافع 5.81
ژیل دیاس 2 1 5 1 0 مهاجم 7.08
هنری اونیه‌کورو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.32
Gabriel Boschilia 2 0 1 0 0 هافبک 6.22
کیتا بالده 0 0 0 0 0 مهاجم 6.24
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ماتس سلس 22 (19) 86% 0 0 10 (7) 0 دروازه‌بان 6.72
الکساندر جیکو 62 (53) 85% 0 0 13 (9) 0 مدافع 6.59
استفان میتروویچ 42 (38) 90% 0 0 5 (4) 0 مدافع 6.24
لیونل کارول 51 (39) 76% 2 6 5 (2) 0 مدافع 7.05
دیمیتری لینارد 73 (64) 88% 3 9 14 (9) 0 هافبک 7.55
آدرین توماسون 24 (22) 91% 0 2 3 (3) 0 هافبک 7.43
کنی لالا 46 (35) 76% 2 12 5 (2) 0 مدافع 6.92
لیبو موتیبا 14 (12) 85% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.23
Mohamed Simakan 63 (47) 75% 0 0 10 (6) 0 مدافع 7.05
ابراهیم سیسوکو 46 (40) 87% 0 0 5 (3) 0 هافبک 6.51
لودوویک آژورک 28 (20) 71% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.82
نونو داکوستا 5 (3) 60% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.47
Jean-Ricner Bellegarde 6 (2) 33% 0 0 0 (0) 0 هافبک 5.97
کوین زوئی 9 (7) 77% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.83
بنجامین لکومته 29 (14) 48% 0 0 20 (5) 0 دروازه‌بان 6.55
Benoît Badiashile 36 (22) 61% 0 0 9 (2) 0 مدافع 6.52
کمیل گلیک 34 (28) 82% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.5
فوده بالو-توره 20 (14) 70% 3 0 3 (0) 1 مدافع 7.34
الکساندر گولووین 43 (35) 81% 4 4 3 (1) 0 هافبک 7.17
آدرین سیلوا 19 (13) 68% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.17
ژلسون مارتینس 32 (22) 68% 2 4 3 (1) 1 مهاجم 6.63
اسلام سلیمانی 32 (22) 68% 4 0 2 (0) 1 مهاجم 9.25
ویسام بن‌یدر 30 (22) 73% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.25
گیرمو ماریپان 30 (23) 76% 0 0 6 (2) 0 مدافع 5.81
ژیل دیاس 29 (24) 82% 0 0 2 (0) 0 مهاجم 7.08
هنری اونیه‌کورو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.32
Gabriel Boschilia 15 (11) 73% 0 1 1 (0) 0 هافبک 6.22
کیتا بالده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.24
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11