فوتبــال 11

شنبه، 26 مرداد 1398 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
الکساندر اوکیجا 0 (0) 0 22 1 (1) 90 دروازه‌بان 8.3
John Boye 0 (0) 1 42 2 (1) 90 مدافع 6.96
Stoppila Sunzu 1 (0) 1 35 4 (2) 90 مدافع 7.09
Fabien Centtonze 1 (0) 5 59 15 (9) 90 مدافع 7.85
رنو کواد 2 (2) 3 62 12 (5) 90 هافبک 8.08
فرید بولایا 3 (1) 1 47 11 (6) 87 مهاجم 7.21
Habib Diallo 6 (4) 0 15 12 (5) 90 مهاجم 8.81
Thomas Delaine 1 (1) 1 32 7 (2) 90 مدافع 7.03
Victorien Angban 0 (0) 1 56 5 (1) 90 هافبک 6.52
دیگبو مایگا 1 (0) 7 56 15 (9) 77 هافبک 7.59
اوپا ان‌گوته 0 (0) 4 23 17 (8) 74 مهاجم 7.11
Mamadou Fofana 0 (0) 2 10 2 (2) 13 مدافع 6.68
ابراهیما نیانه 2 (1) 0 5 3 (0) 16 مهاجم 6.35
Thierry Ambrose 1 (1) 0 3 0 (0) 3 مهاجم 0
بنجامین لکومته 0 (0) 0 24 2 (1) 90 دروازه‌بان 7.4
فوده بالو-توره 0 (0) 1 37 9 (5) 90 مدافع 6.2
کمیل گلیک 0 (0) 1 55 6 (3) 90 مدافع 5.64
روبن آگیلار 0 (0) 1 25 4 (2) 34 مدافع 5.5
هنری اونیه‌کورو 0 (0) 1 24 11 (4) 70 مهاجم 5.86
ژلسون مارتینس 0 (0) 2 44 14 (8) 90 مهاجم 6.57
ویسام بن‌یدر 2 (1) 2 29 10 (5) 74 مهاجم 6.57
Benoît Badiashile 0 (0) 2 71 12 (7) 90 مدافع 7.44
ژمرسون 0 (0) 0 52 7 (3) 90 مدافع 6.35
الکساندر گولووین 1 (1) 1 57 12 (4) 90 هافبک 6.38
Gabriel Boschilia 3 (0) 2 32 6 (5) 56 هافبک 6.51
ژیل دیاس 3 (3) 3 23 7 (6) 20 مهاجم 7.61
کیتا بالده 1 (1) 0 13 4 (2) 34 مهاجم 6.49
Lyle Foster 2 (0) 0 10 2 (0) 16 مهاجم 6.45
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
الکساندر اوکیجا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.3
John Boye 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.96
Stoppila Sunzu 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.09
Fabien Centtonze 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.85
رنو کواد 2 (2) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 8.08
فرید بولایا 3 (1) 3 (2) 0 0 0 1 مهاجم 7.21
Habib Diallo 6 (4) 2 (1) 2 0 0 1 مهاجم 8.81
Thomas Delaine 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.03
Victorien Angban 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.52
دیگبو مایگا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.59
اوپا ان‌گوته 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.11
Mamadou Fofana 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.68
ابراهیما نیانه 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
Thierry Ambrose 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
بنجامین لکومته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.4
فوده بالو-توره 0 (0) 6 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.2
کمیل گلیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.64
روبن آگیلار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.5
هنری اونیه‌کورو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 5.86
ژلسون مارتینس 0 (0) 6 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.57
ویسام بن‌یدر 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.57
Benoît Badiashile 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.44
ژمرسون 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.35
الکساندر گولووین 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.38
Gabriel Boschilia 3 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.51
ژیل دیاس 3 (3) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.61
کیتا بالده 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
Lyle Foster 2 (0) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.45
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
الکساندر اوکیجا 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.3
John Boye 1 2 1 1 0 مدافع 6.96
Stoppila Sunzu 2 0 1 0 0 مدافع 7.09
Fabien Centtonze 3 4 5 2 0 مدافع 7.85
رنو کواد 0 0 3 3 0 هافبک 8.08
فرید بولایا 0 1 1 1 0 مهاجم 7.21
Habib Diallo 2 0 0 1 0 مهاجم 8.81
Thomas Delaine 3 1 1 3 0 مدافع 7.03
Victorien Angban 0 2 1 1 0 هافبک 6.52
دیگبو مایگا 1 2 7 1 0 هافبک 7.59
اوپا ان‌گوته 0 1 4 2 0 مهاجم 7.11
Mamadou Fofana 1 0 2 0 0 مدافع 6.68
ابراهیما نیانه 0 0 0 0 0 مهاجم 6.35
Thierry Ambrose 0 0 0 0 0 مهاجم 0
بنجامین لکومته 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.4
فوده بالو-توره 2 1 1 0 0 مدافع 6.2
کمیل گلیک 8 1 1 2 1 مدافع 5.64
روبن آگیلار 1 1 1 1 0 مدافع 5.5
هنری اونیه‌کورو 0 0 1 0 0 مهاجم 5.86
ژلسون مارتینس 0 0 2 0 0 مهاجم 6.57
ویسام بن‌یدر 0 0 2 0 0 مهاجم 6.57
Benoît Badiashile 3 2 2 1 0 مدافع 7.44
ژمرسون 2 2 0 2 0 مدافع 6.35
الکساندر گولووین 0 2 1 0 0 هافبک 6.38
Gabriel Boschilia 0 0 2 0 0 هافبک 6.51
ژیل دیاس 0 0 3 0 0 مهاجم 7.61
کیتا بالده 0 0 0 0 0 مهاجم 6.49
Lyle Foster 0 0 0 1 0 مهاجم 6.45
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
الکساندر اوکیجا 22 (11) 50% 0 0 17 (6) 0 دروازه‌بان 8.3
John Boye 42 (36) 85% 0 0 4 (1) 0 مدافع 6.96
Stoppila Sunzu 35 (28) 80% 0 0 11 (6) 0 مدافع 7.09
Fabien Centtonze 59 (44) 75% 1 3 11 (4) 0 مدافع 7.85
رنو کواد 62 (51) 82% 2 4 10 (8) 0 هافبک 8.08
فرید بولایا 47 (34) 73% 2 5 3 (1) 1 مهاجم 7.21
Habib Diallo 15 (13) 86% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 8.81
Thomas Delaine 32 (27) 84% 2 2 4 (1) 0 مدافع 7.03
Victorien Angban 56 (50) 90% 0 0 2 (2) 0 هافبک 6.52
دیگبو مایگا 56 (50) 89% 0 0 5 (4) 0 هافبک 7.59
اوپا ان‌گوته 23 (22) 95% 2 1 0 (0) 1 مهاجم 7.11
Mamadou Fofana 10 (9) 90% 0 0 3 (3) 0 مدافع 6.68
ابراهیما نیانه 5 (4) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.35
Thierry Ambrose 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
بنجامین لکومته 24 (22) 91% 0 0 9 (7) 0 دروازه‌بان 7.4
فوده بالو-توره 37 (28) 75% 0 3 3 (2) 0 مدافع 6.2
کمیل گلیک 55 (44) 80% 0 0 9 (3) 0 مدافع 5.64
روبن آگیلار 25 (23) 92% 1 0 0 (0) 0 مدافع 5.5
هنری اونیه‌کورو 24 (20) 83% 0 0 2 (2) 0 مهاجم 5.86
ژلسون مارتینس 44 (40) 90% 2 1 3 (3) 0 مهاجم 6.57
ویسام بن‌یدر 29 (24) 82% 2 1 1 (1) 0 مهاجم 6.57
Benoît Badiashile 71 (66) 93% 0 0 3 (3) 0 مدافع 7.44
ژمرسون 52 (46) 88% 0 0 4 (1) 0 مدافع 6.35
الکساندر گولووین 57 (43) 75% 2 6 6 (4) 1 هافبک 6.38
Gabriel Boschilia 32 (28) 87% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.51
ژیل دیاس 23 (20) 87% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 7.61
کیتا بالده 13 (11) 84% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.49
Lyle Foster 10 (7) 70% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.45
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11