فوتبــال 11

شنبه، 04 آبان 1398 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
روبرتو خیمنز 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.48
آرون کرس‌ول 1 (1) 0 64 8 (3) 90 مدافع 6.94
عیسی دیوپ 1 (0) 0 59 10 (8) 90 مدافع 6.74
فیلیپه اندرسون 2 (1) 2 41 11 (6) 66 مهاجم 6.88
مارک نوبل 1 (0) 1 54 4 (1) 78 هافبک 6.24
دکلان رایس 1 (1) 2 63 10 (6) 90 هافبک 7.21
آندری یارمولنکو 3 (0) 1 38 7 (2) 90 مهاجم 7.5
سباستین هالر 0 (0) 0 17 22 (6) 90 مهاجم 6.57
پابلو زابالتا 0 (0) 2 58 6 (3) 90 مدافع 6.91
فابیان بالبوئنا 1 (0) 2 62 14 (10) 90 مدافع 6.76
روبرت اسنادگرس 2 (1) 1 32 11 (4) 86 مهاجم 7.43
مانوئل لانزینی 0 (0) 0 21 0 (0) 24 هافبک 6.38
پابلو فورنالس 0 (0) 1 5 2 (2) 12 هافبک 6.81
آلبیان آیتی 0 (0) 0 0 2 (0) 9 مهاجم 6.24
دین هندرسون 0 (0) 0 25 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.88
جک اوکانل 1 (0) 2 47 9 (7) 90 مدافع 7.19
جان ایگان 0 (0) 0 25 9 (5) 90 مدافع 6.88
کریس باشام 0 (0) 3 30 13 (11) 90 مدافع 7.52
اندا استیونز 1 (0) 0 42 9 (4) 90 مدافع 6.87
جان فلک 0 (0) 0 39 6 (1) 90 هافبک 6.74
اولیور نوروود 0 (0) 0 44 7 (1) 63 هافبک 6.36
جان لاندسترام 2 (0) 4 29 10 (6) 90 هافبک 6.99
جورج بولداک 2 (1) 1 16 8 (4) 90 مدافع 6.56
دیوید مک‌گلدریک 3 (2) 0 22 19 (9) 81 مهاجم 7.01
کالوم رابینسون 0 (0) 1 14 3 (1) 54 مهاجم 6.31
لیس موسه 1 (1) 1 5 4 (2) 27 مهاجم 7.28
محمد بشیچ 0 (0) 0 2 3 (3) 9 هافبک 6.69
بیلی شارپ 0 (0) 0 5 6 (1) 36 مهاجم 6.2
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
روبرتو خیمنز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.48
آرون کرس‌ول 1 (1) 1 (1) 0 0 0 1 مدافع 6.94
عیسی دیوپ 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.74
فیلیپه اندرسون 2 (1) 4 (3) 0 0 0 1 مهاجم 6.88
مارک نوبل 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.24
دکلان رایس 1 (1) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.21
آندری یارمولنکو 3 (0) 2 (1) 0 1 0 1 مهاجم 7.5
سباستین هالر 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.57
پابلو زابالتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.91
فابیان بالبوئنا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.76
روبرت اسنادگرس 2 (1) 2 (1) 1 0 0 1 مهاجم 7.43
مانوئل لانزینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.38
پابلو فورنالس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.81
آلبیان آیتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
دین هندرسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.88
جک اوکانل 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.19
جان ایگان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.88
کریس باشام 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.52
اندا استیونز 1 (0) 5 (4) 0 1 0 0 مدافع 6.87
جان فلک 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.74
اولیور نوروود 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.36
جان لاندسترام 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.99
جورج بولداک 2 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.56
دیوید مک‌گلدریک 3 (2) 4 (3) 0 0 0 1 مهاجم 7.01
کالوم رابینسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.31
لیس موسه 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.28
محمد بشیچ 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.69
بیلی شارپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
روبرتو خیمنز 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.48
آرون کرس‌ول 1 0 0 1 0 مدافع 6.94
عیسی دیوپ 1 1 0 0 0 مدافع 6.74
فیلیپه اندرسون 0 0 2 0 0 مهاجم 6.88
مارک نوبل 0 0 1 0 0 هافبک 6.24
دکلان رایس 1 2 2 0 0 هافبک 7.21
آندری یارمولنکو 0 0 1 0 0 مهاجم 7.5
سباستین هالر 0 0 0 2 0 مهاجم 6.57
پابلو زابالتا 2 3 2 1 0 مدافع 6.91
فابیان بالبوئنا 2 2 2 1 0 مدافع 6.76
روبرت اسنادگرس 0 0 1 1 0 مهاجم 7.43
مانوئل لانزینی 0 0 0 0 0 هافبک 6.38
پابلو فورنالس 0 0 1 0 0 هافبک 6.81
آلبیان آیتی 0 0 0 1 0 مهاجم 6.24
دین هندرسون 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.88
جک اوکانل 3 1 2 2 0 مدافع 7.19
جان ایگان 6 2 0 0 0 مدافع 6.88
کریس باشام 5 4 3 1 0 مدافع 7.52
اندا استیونز 1 1 0 1 0 مدافع 6.87
جان فلک 0 2 0 0 0 هافبک 6.74
اولیور نوروود 0 3 0 2 0 هافبک 6.36
جان لاندسترام 1 1 4 2 0 هافبک 6.99
جورج بولداک 4 0 1 1 0 مدافع 6.56
دیوید مک‌گلدریک 4 0 0 0 0 مهاجم 7.01
کالوم رابینسون 0 0 1 0 0 مهاجم 6.31
لیس موسه 1 0 1 0 0 مهاجم 7.28
محمد بشیچ 1 0 0 0 0 هافبک 6.69
بیلی شارپ 0 0 0 1 0 مهاجم 6.2
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
روبرتو خیمنز 27 (10) 37% 0 0 23 (6) 0 دروازه‌بان 6.48
آرون کرس‌ول 64 (54) 85% 0 3 8 (3) 0 مدافع 6.94
عیسی دیوپ 59 (49) 83% 0 0 9 (3) 0 مدافع 6.74
فیلیپه اندرسون 41 (34) 82% 0 1 3 (3) 0 مهاجم 6.88
مارک نوبل 54 (45) 83% 0 2 5 (4) 0 هافبک 6.24
دکلان رایس 63 (57) 90% 0 0 9 (6) 0 هافبک 7.21
آندری یارمولنکو 38 (31) 81% 4 1 4 (2) 4 مهاجم 7.5
سباستین هالر 17 (13) 76% 2 1 1 (0) 0 مهاجم 6.57
پابلو زابالتا 58 (43) 74% 1 4 2 (0) 0 مدافع 6.91
فابیان بالبوئنا 62 (45) 73% 0 0 8 (3) 0 مدافع 6.76
روبرت اسنادگرس 32 (28) 87% 2 17 0 (0) 0 مهاجم 7.43
مانوئل لانزینی 21 (19) 90% 1 1 5 (4) 0 هافبک 6.38
پابلو فورنالس 5 (3) 60% 1 2 0 (0) 1 هافبک 6.81
آلبیان آیتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.24
دین هندرسون 25 (7) 28% 0 0 23 (5) 0 دروازه‌بان 6.88
جک اوکانل 47 (33) 70% 2 1 6 (2) 1 مدافع 7.19
جان ایگان 25 (23) 92% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.88
کریس باشام 30 (20) 66% 0 0 9 (4) 0 مدافع 7.52
اندا استیونز 42 (27) 64% 1 3 5 (2) 0 مدافع 6.87
جان فلک 39 (34) 87% 3 5 3 (2) 0 هافبک 6.74
اولیور نوروود 44 (34) 77% 0 1 12 (6) 0 هافبک 6.36
جان لاندسترام 29 (25) 86% 1 1 2 (1) 0 هافبک 6.99
جورج بولداک 16 (11) 68% 0 2 4 (0) 0 مدافع 6.56
دیوید مک‌گلدریک 22 (16) 72% 1 1 1 (0) 0 مهاجم 7.01
کالوم رابینسون 14 (11) 78% 1 1 2 (0) 0 مهاجم 6.31
لیس موسه 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.28
محمد بشیچ 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.69
بیلی شارپ 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11