فوتبــال 11

شنبه، 27 مهر 1398 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
پائولو گازانیگا 0 (0) 0 20 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.16
دنی رز 0 (0) 1 57 13 (8) 90 مدافع 6.55
یان فرتونگن 0 (0) 0 109 2 (2) 90 مدافع 6.5
هری وینکس 0 (0) 1 78 6 (3) 70 هافبک 6.64
موسی سیسوکو 1 (0) 1 65 6 (1) 90 هافبک 6.31
هری کین 3 (0) 1 14 12 (3) 90 مهاجم 6.33
توبی آلدرویرلد 0 (0) 1 115 7 (2) 90 مدافع 6.73
داوینسون سانچز 0 (0) 0 62 4 (1) 45 مدافع 6.3
سرژ اوریر 1 (0) 2 53 16 (10) 90 مدافع 7.11
دله الی 2 (2) 1 48 13 (5) 90 هافبک 7.29
لوکاس مورا 2 (0) 1 20 13 (8) 63 مهاجم 6.81
تانگی ان‌دومبله 1 (0) 0 8 0 (0) 20 هافبک 6.3
اریک لاملا 1 (0) 1 17 3 (1) 27 هافبک 6.57
سون هیونگ-مین 1 (0) 0 21 7 (3) 45 مهاجم 6.64
بن فستر 0 (0) 0 38 1 (1) 90 دروازه‌بان 5.6
کریستین کاباسله 0 (0) 4 17 11 (8) 90 مدافع 7.68
کریگ داوسون 0 (0) 2 21 7 (5) 90 مدافع 7.25
کریگ کاتکارت 0 (0) 0 24 3 (1) 90 مدافع 6.44
خوزه هولباس 0 (0) 1 21 15 (5) 90 مدافع 6.33
روبرتو پریرا 1 (0) 0 38 10 (6) 84 هافبک 6.64
عبدالله دوکوره 2 (1) 4 37 18 (11) 90 هافبک 7.94
تام کلورلی 0 (0) 4 32 12 (6) 90 هافبک 6.89
داریل یانمات 1 (0) 1 24 5 (2) 71 مدافع 7.46
دنی ولبک 0 (0) 0 2 0 (0) 4 مهاجم 0
ناتانیل چالوبا 0 (0) 0 31 6 (4) 90 هافبک 6.77
جرارد دلوفئو 3 (1) 1 25 9 (3) 86 مهاجم 6.65
کیکو فمنیا 0 (0) 2 1 4 (2) 19 مدافع 6.28
ویل هیوز 0 (0) 0 1 1 (1) 11 هافبک 6.25
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
پائولو گازانیگا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.16
دنی رز 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.55
یان فرتونگن 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.5
هری وینکس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.64
موسی سیسوکو 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.31
هری کین 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
توبی آلدرویرلد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.73
داوینسون سانچز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
سرژ اوریر 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.11
دله الی 2 (2) 5 (3) 1 0 0 0 هافبک 7.29
لوکاس مورا 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.81
تانگی ان‌دومبله 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
اریک لاملا 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.57
سون هیونگ-مین 1 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.64
بن فستر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.6
کریستین کاباسله 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.68
کریگ داوسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.25
کریگ کاتکارت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.44
خوزه هولباس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.33
روبرتو پریرا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.64
عبدالله دوکوره 2 (1) 7 (5) 1 0 0 0 هافبک 7.94
تام کلورلی 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.89
داریل یانمات 1 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مدافع 7.46
دنی ولبک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ناتانیل چالوبا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.77
جرارد دلوفئو 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.65
کیکو فمنیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.28
ویل هیوز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.25
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
پائولو گازانیگا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.16
دنی رز 0 0 1 2 0 مدافع 6.55
یان فرتونگن 1 0 0 0 0 مدافع 6.5
هری وینکس 0 4 1 0 0 هافبک 6.64
موسی سیسوکو 1 1 1 1 0 هافبک 6.31
هری کین 0 1 1 1 0 مهاجم 6.33
توبی آلدرویرلد 4 1 1 0 0 مدافع 6.73
داوینسون سانچز 0 1 0 1 0 مدافع 6.3
سرژ اوریر 1 0 2 0 0 مدافع 7.11
دله الی 0 1 1 0 0 هافبک 7.29
لوکاس مورا 0 0 1 0 0 مهاجم 6.81
تانگی ان‌دومبله 0 0 0 0 0 هافبک 6.3
اریک لاملا 0 0 1 0 0 هافبک 6.57
سون هیونگ-مین 0 0 0 0 0 مهاجم 6.64
بن فستر 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.6
کریستین کاباسله 15 3 4 0 0 مدافع 7.68
کریگ داوسون 11 1 2 0 0 مدافع 7.25
کریگ کاتکارت 7 0 0 0 0 مدافع 6.44
خوزه هولباس 3 0 1 1 0 مدافع 6.33
روبرتو پریرا 0 1 0 1 0 هافبک 6.64
عبدالله دوکوره 2 1 4 1 0 هافبک 7.94
تام کلورلی 5 3 4 1 0 هافبک 6.89
داریل یانمات 0 2 1 1 0 مدافع 7.46
دنی ولبک 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ناتانیل چالوبا 4 2 0 0 0 هافبک 6.77
جرارد دلوفئو 0 0 1 2 0 مهاجم 6.65
کیکو فمنیا 2 0 2 2 0 مدافع 6.28
ویل هیوز 1 0 0 0 0 هافبک 6.25
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
پائولو گازانیگا 20 (16) 80% 0 0 6 (3) 0 دروازه‌بان 6.16
دنی رز 57 (47) 82% 0 5 3 (0) 0 مدافع 6.55
یان فرتونگن 109 (96) 88% 0 2 6 (2) 0 مدافع 6.5
هری وینکس 78 (69) 89% 0 0 3 (3) 0 هافبک 6.64
موسی سیسوکو 65 (62) 95% 1 0 1 (1) 0 هافبک 6.31
هری کین 14 (10) 71% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 6.33
توبی آلدرویرلد 115 (90) 78% 1 4 13 (3) 0 مدافع 6.73
داوینسون سانچز 62 (58) 93% 0 0 4 (3) 0 مدافع 6.3
سرژ اوریر 53 (43) 81% 1 14 1 (1) 0 مدافع 7.11
دله الی 48 (41) 85% 2 2 2 (1) 0 هافبک 7.29
لوکاس مورا 20 (16) 80% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.81
تانگی ان‌دومبله 8 (8) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.3
اریک لاملا 17 (16) 94% 2 14 2 (2) 0 هافبک 6.57
سون هیونگ-مین 21 (19) 90% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.64
بن فستر 38 (6) 16% 0 0 37 (6) 0 دروازه‌بان 5.6
کریستین کاباسله 17 (14) 82% 0 0 5 (3) 0 مدافع 7.68
کریگ داوسون 21 (15) 71% 0 0 5 (0) 0 مدافع 7.25
کریگ کاتکارت 24 (18) 75% 0 0 8 (3) 0 مدافع 6.44
خوزه هولباس 21 (13) 61% 0 2 2 (0) 0 مدافع 6.33
روبرتو پریرا 38 (30) 78% 1 0 4 (1) 0 هافبک 6.64
عبدالله دوکوره 37 (25) 67% 1 0 2 (0) 0 هافبک 7.94
تام کلورلی 32 (22) 68% 0 0 5 (1) 0 هافبک 6.89
داریل یانمات 24 (17) 70% 1 2 4 (2) 1 مدافع 7.46
دنی ولبک 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ناتانیل چالوبا 31 (19) 61% 0 0 4 (1) 0 هافبک 6.77
جرارد دلوفئو 25 (22) 88% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.65
کیکو فمنیا 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.28
ویل هیوز 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.25
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11