فوتبــال 11

جمعه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
انگس گان 0 (0) 0 19 1 (0) 90 دروازه‌بان 5.4
یانیک ویسترگارد 2 (0) 1 61 9 (5) 90 مدافع 6.4
یان بدنارک 0 (0) 2 65 16 (10) 90 مدافع 6
پیر-امیل هویبرگ 3 (1) 5 85 11 (5) 90 هافبک 6.5
اوریول رومئو 0 (0) 10 69 24 (18) 90 هافبک 7.7
سدریک سوارس 0 (0) 4 52 7 (5) 90 مدافع 6.7
جیمز وارد پروس 7 (1) 1 43 3 (1) 90 هافبک 7.5
سوفیان بوفال 5 (3) 2 35 10 (6) 90 مهاجم 7.1
چه آدامز 1 (0) 0 16 10 (3) 77 هافبک 6.8
کوین دانسو 0 (0) 2 33 7 (2) 45 مدافع 6
ناتان ردموند 3 (1) 3 39 13 (6) 88 مهاجم 7
رایان برتراند 0 (0) 0 23 4 (2) 45 مدافع 6.6
استوارت آرمسترانگ 0 (0) 0 5 0 (0) 8 هافبک 6.1
دنی اینگز 4 (0) 0 3 5 (3) 13 مهاجم 6.5
آرون رمزدیل 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 8
دیگو ریکو 1 (0) 1 40 16 (7) 90 مدافع 7.4
ناتان آکه 1 (1) 1 31 6 (4) 90 مدافع 7.4
استیو کوک 0 (0) 0 24 8 (4) 90 مدافع 7
جک استیسی 0 (0) 1 28 5 (4) 90 هافبک 6.7
جاشوا کینگ 1 (0) 0 20 23 (11) 89 مهاجم 6.5
فیلیپ بیلینگ 1 (0) 2 35 14 (5) 90 هافبک 7.4
کالوم ویلسون 1 (1) 2 11 18 (7) 90 مهاجم 7.5
دومینیک سولانکه 0 (0) 0 16 20 (6) 77 مهاجم 6.3
هری ویلسون 1 (1) 0 19 4 (2) 63 هافبک 6.9
جفرسون لرما 0 (0) 0 34 3 (2) 90 هافبک 6.3
لوئیس کوک 0 (0) 0 4 2 (1) 13 هافبک 6.3
رایان فریزر 0 (0) 1 3 1 (1) 27 هافبک 6.4
اندرو سورمان 0 (0) 0 0 0 (0) 1 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
انگس گان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.4
یانیک ویسترگارد 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.4
یان بدنارک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6
پیر-امیل هویبرگ 3 (1) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.5
اوریول رومئو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.7
سدریک سوارس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
جیمز وارد پروس 7 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.5
سوفیان بوفال 5 (3) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.1
چه آدامز 1 (0) 1 (1) 0 0 1 0 هافبک 6.8
کوین دانسو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6
ناتان ردموند 3 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7
رایان برتراند 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
استوارت آرمسترانگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.1
دنی اینگز 4 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
آرون رمزدیل 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 دروازه‌بان 8
دیگو ریکو 1 (0) 3 (2) 0 1 0 0 مدافع 7.4
ناتان آکه 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.4
استیو کوک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
جک استیسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.7
جاشوا کینگ 1 (0) 10 (6) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
فیلیپ بیلینگ 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.4
کالوم ویلسون 1 (1) 6 (3) 1 0 0 0 مهاجم 7.5
دومینیک سولانکه 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
هری ویلسون 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 6.9
جفرسون لرما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
لوئیس کوک 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.3
رایان فریزر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
اندرو سورمان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
انگس گان 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.4
یانیک ویسترگارد 3 0 1 0 0 مدافع 6.4
یان بدنارک 2 5 2 1 0 مدافع 6
پیر-امیل هویبرگ 2 0 5 1 0 هافبک 6.5
اوریول رومئو 0 2 10 2 0 هافبک 7.7
سدریک سوارس 4 0 4 0 0 مدافع 6.7
جیمز وارد پروس 0 1 1 0 0 هافبک 7.5
سوفیان بوفال 0 1 2 2 0 مهاجم 7.1
چه آدامز 0 0 0 0 0 هافبک 6.8
کوین دانسو 0 0 2 0 0 مدافع 6
ناتان ردموند 0 0 3 2 0 مهاجم 7
رایان برتراند 1 0 0 0 0 مدافع 6.6
استوارت آرمسترانگ 0 0 0 0 0 هافبک 6.1
دنی اینگز 0 0 0 0 0 مهاجم 6.5
آرون رمزدیل 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 8
دیگو ریکو 1 5 1 1 0 مدافع 7.4
ناتان آکه 2 0 1 0 0 مدافع 7.4
استیو کوک 17 2 0 1 1 مدافع 7
جک استیسی 1 1 1 0 0 هافبک 6.7
جاشوا کینگ 0 0 0 1 0 مهاجم 6.5
فیلیپ بیلینگ 3 5 2 0 0 هافبک 7.4
کالوم ویلسون 0 0 2 3 0 مهاجم 7.5
دومینیک سولانکه 0 2 0 1 0 مهاجم 6.3
هری ویلسون 0 0 0 1 0 هافبک 6.9
جفرسون لرما 4 1 0 1 0 هافبک 6.3
لوئیس کوک 0 0 0 0 0 هافبک 6.3
رایان فریزر 0 0 1 0 0 هافبک 6.4
اندرو سورمان 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
انگس گان 19 (11) 57% 0 0 11 (3) 0 دروازه‌بان 5.4
یانیک ویسترگارد 61 (49) 80% 0 0 8 (2) 0 مدافع 6.4
یان بدنارک 65 (49) 75% 0 0 6 (2) 0 مدافع 6
پیر-امیل هویبرگ 85 (72) 85% 0 2 10 (7) 0 هافبک 6.5
اوریول رومئو 69 (53) 77% 3 0 10 (4) 0 هافبک 7.7
سدریک سوارس 52 (37) 71% 3 7 10 (2) 0 مدافع 6.7
جیمز وارد پروس 43 (39) 90% 3 5 2 (1) 0 هافبک 7.5
سوفیان بوفال 35 (29) 82% 1 3 1 (1) 0 مهاجم 7.1
چه آدامز 16 (9) 56% 2 1 1 (0) 0 هافبک 6.8
کوین دانسو 33 (19) 57% 0 1 8 (2) 0 مدافع 6
ناتان ردموند 39 (28) 71% 3 1 3 (1) 0 مهاجم 7
رایان برتراند 23 (20) 87% 2 2 0 (0) 0 مدافع 6.6
استوارت آرمسترانگ 5 (5) 100% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.1
دنی اینگز 3 (1) 33% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.5
آرون رمزدیل 30 (15) 50% 1 0 22 (8) 1 دروازه‌بان 8
دیگو ریکو 40 (27) 67% 1 4 13 (7) 1 مدافع 7.4
ناتان آکه 31 (23) 74% 0 0 6 (2) 0 مدافع 7.4
استیو کوک 24 (12) 50% 0 0 7 (1) 0 مدافع 7
جک استیسی 28 (18) 64% 0 1 5 (2) 0 هافبک 6.7
جاشوا کینگ 20 (8) 40% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.5
فیلیپ بیلینگ 35 (21) 60% 1 0 2 (0) 1 هافبک 7.4
کالوم ویلسون 11 (7) 63% 0 3 0 (0) 0 مهاجم 7.5
دومینیک سولانکه 16 (9) 56% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
هری ویلسون 19 (14) 73% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.9
جفرسون لرما 34 (20) 58% 0 1 7 (2) 0 هافبک 6.3
لوئیس کوک 4 (1) 25% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.3
رایان فریزر 3 (2) 66% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.4
اندرو سورمان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11