فوتبــال 11

جمعه، 01 شهریور 1398 ساعت ۲۳:۳۰
Villa Park (41,922)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
تام هیتون 0 (0) 0 33 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.02
تایرون مینگز 0 (0) 1 39 9 (5) 90 مدافع 7.35
بیورن انگلس 0 (0) 1 34 8 (5) 90 مدافع 7.39
محمود حسن 0 (0) 0 13 19 (4) 86 مهاجم 6.07
جک گریلیش 2 (0) 1 41 11 (5) 90 مهاجم 6.89
داگلاس لوئیس 0 (0) 3 21 14 (7) 90 هافبک 6.63
جان مک‌گین 0 (0) 3 28 17 (9) 90 هافبک 7.43
وسلی 2 (1) 1 20 13 (4) 90 مهاجم 7.25
نیل تیلور 0 (0) 0 21 5 (2) 90 مدافع 6.84
فردریک گیلبرت 1 (0) 1 24 9 (6) 90 مدافع 7.19
خوتا 0 (0) 1 23 13 (6) 77 مهاجم 7.73
احمد المحمدی 0 (0) 0 2 1 (0) 11 مدافع 6.31
انور القاضی 2 (2) 0 2 3 (3) 13 مهاجم 7.61
جردن پیکفورد 0 (0) 0 24 0 (0) 90 دروازه‌بان 6
لوکاس دینیه 2 (0) 3 59 10 (6) 90 مدافع 6.99
یری مینا 2 (0) 0 72 4 (2) 90 مدافع 6.31
مایکل کین 0 (0) 1 56 12 (7) 90 مدافع 6.41
شیموس کولمن 0 (0) 1 49 13 (9) 90 مدافع 6.81
آندره گومز 1 (0) 0 85 17 (5) 90 هافبک 5.81
برنارد 0 (0) 2 18 10 (4) 62 مهاجم 6.1
گیلفی سیگرسون 1 (0) 0 28 6 (2) 61 هافبک 6.38
ریچارلیسون 1 (0) 3 28 11 (9) 78 مهاجم 6.97
مورگان اشنایدرلین 1 (0) 5 76 10 (8) 90 هافبک 7.09
دومینیک کالورت-لوین 1 (0) 0 17 19 (9) 90 مهاجم 6.23
الکس ایووبی 2 (1) 0 18 3 (3) 29 مهاجم 7.16
مویس کین 0 (0) 1 6 6 (2) 28 مهاجم 6.57
تئو والکات 1 (0) 0 4 1 (0) 12 هافبک 5.85
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
تام هیتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.02
تایرون مینگز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.35
بیورن انگلس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.39
محمود حسن 0 (0) 4 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.07
جک گریلیش 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.89
داگلاس لوئیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.63
جان مک‌گین 0 (0) 2 (2) 0 1 0 0 هافبک 7.43
وسلی 2 (1) 2 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.25
نیل تیلور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.84
فردریک گیلبرت 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.19
خوتا 0 (0) 4 (4) 0 1 0 0 مهاجم 7.73
احمد المحمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.31
انور القاضی 2 (2) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.61
جردن پیکفورد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6
لوکاس دینیه 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.99
یری مینا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.31
مایکل کین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.41
شیموس کولمن 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.81
آندره گومز 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 5.81
برنارد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.1
گیلفی سیگرسون 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.38
ریچارلیسون 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.97
مورگان اشنایدرلین 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.09
دومینیک کالورت-لوین 1 (0) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.23
الکس ایووبی 2 (1) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.16
مویس کین 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.57
تئو والکات 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 5.85
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
تام هیتون 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.02
تایرون مینگز 9 0 1 0 0 مدافع 7.35
بیورن انگلس 6 0 1 0 0 مدافع 7.39
محمود حسن 2 2 0 3 0 مهاجم 6.07
جک گریلیش 0 1 1 0 0 مهاجم 6.89
داگلاس لوئیس 2 1 3 1 0 هافبک 6.63
جان مک‌گین 0 2 3 1 0 هافبک 7.43
وسلی 0 0 1 1 0 مهاجم 7.25
نیل تیلور 3 3 0 0 0 مدافع 6.84
فردریک گیلبرت 2 3 1 1 0 مدافع 7.19
خوتا 0 1 1 3 0 مهاجم 7.73
احمد المحمدی 0 0 0 0 0 مدافع 6.31
انور القاضی 0 0 0 0 0 مهاجم 7.61
جردن پیکفورد 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6
لوکاس دینیه 0 0 3 3 0 مدافع 6.99
یری مینا 1 2 0 0 0 مدافع 6.31
مایکل کین 1 0 1 1 0 مدافع 6.41
شیموس کولمن 1 1 1 1 0 مدافع 6.81
آندره گومز 0 0 0 4 0 هافبک 5.81
برنارد 0 0 2 1 0 مهاجم 6.1
گیلفی سیگرسون 0 0 0 0 0 هافبک 6.38
ریچارلیسون 1 1 3 1 0 مهاجم 6.97
مورگان اشنایدرلین 2 1 5 0 0 هافبک 7.09
دومینیک کالورت-لوین 1 0 0 4 0 مهاجم 6.23
الکس ایووبی 0 0 0 0 0 مهاجم 7.16
مویس کین 0 0 1 3 0 مهاجم 6.57
تئو والکات 0 0 0 0 0 هافبک 5.85
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
تام هیتون 33 (18) 54% 0 0 24 (9) 0 دروازه‌بان 7.02
تایرون مینگز 39 (23) 59% 0 0 16 (6) 0 مدافع 7.35
بیورن انگلس 34 (28) 82% 0 0 9 (6) 0 مدافع 7.39
محمود حسن 13 (8) 61% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.07
جک گریلیش 41 (36) 87% 1 0 6 (4) 0 مهاجم 6.89
داگلاس لوئیس 21 (14) 66% 0 0 5 (1) 0 هافبک 6.63
جان مک‌گین 28 (23) 82% 1 1 6 (4) 1 هافبک 7.43
وسلی 20 (16) 80% 2 1 3 (2) 0 مهاجم 7.25
نیل تیلور 21 (12) 57% 0 2 6 (2) 0 مدافع 6.84
فردریک گیلبرت 24 (18) 75% 0 2 9 (4) 0 مدافع 7.19
خوتا 23 (19) 82% 2 0 5 (4) 1 مهاجم 7.73
احمد المحمدی 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.31
انور القاضی 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.61
جردن پیکفورد 24 (18) 75% 0 0 10 (4) 0 دروازه‌بان 6
لوکاس دینیه 59 (48) 82% 4 8 3 (3) 0 مدافع 6.99
یری مینا 72 (62) 86% 0 2 10 (6) 0 مدافع 6.31
مایکل کین 56 (45) 80% 1 0 3 (1) 0 مدافع 6.41
شیموس کولمن 49 (36) 73% 2 3 1 (1) 1 مدافع 6.81
آندره گومز 85 (68) 80% 0 1 8 (2) 0 هافبک 5.81
برنارد 18 (13) 72% 0 3 0 (0) 0 مهاجم 6.1
گیلفی سیگرسون 28 (23) 82% 2 0 1 (1) 0 هافبک 6.38
ریچارلیسون 28 (19) 67% 0 3 0 (0) 0 مهاجم 6.97
مورگان اشنایدرلین 76 (67) 88% 0 1 11 (8) 0 هافبک 7.09
دومینیک کالورت-لوین 17 (11) 64% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.23
الکس ایووبی 18 (16) 88% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 7.16
مویس کین 6 (6) 100% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 6.57
تئو والکات 4 (3) 75% 0 2 0 (0) 0 هافبک 5.85
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11