فوتبــال 11

جمعه، 26 مهر 1398 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Jacob Rinne 0 (0) 0 49 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Kristoffer Pallesen 1 (0) 2 29 5 (2) 90 مدافع 0
Kasper Pedersen 0 (0) 2 32 4 (2) 83 مدافع 0
Jores Okore 1 (0) 2 47 8 (4) 90 مدافع 0
Jakob Ahlmann 1 (0) 4 42 17 (13) 90 مدافع 0
Frederik Borsting 2 (0) 0 18 12 (3) 90 هافبک 0
Magnus Christensen 1 (0) 2 48 10 (6) 90 هافبک 0
Patrick Olsen 1 (0) 1 39 14 (4) 74 هافبک 0
Mikkel Kaufmann 4 (1) 0 15 8 (5) 62 مهاجم 0
ایور فسوم 1 (0) 1 45 6 (3) 90 هافبک 0
Lucas Andersen 1 (1) 0 38 15 (7) 90 مهاجم 0
Mathias Ross Jensen 0 (0) 0 0 1 (1) 15 مدافع 0
Oliver Abildgaard 0 (0) 1 12 5 (3) 28 هافبک 0
Oliver Klitten 0 (0) 1 6 6 (3) 16 مهاجم 0
Oliver Christensen 0 (0) 0 35 1 (0) 90 دروازه‌بان 0
Daniel Obbekjaer 0 (0) 0 32 3 (1) 45 مدافع 0
Jeppe Tverskov 3 (0) 3 80 17 (12) 90 مدافع 0
Alexander Juel Andersen 0 (0) 4 53 10 (7) 90 مدافع 0
Oliver Lund 3 (0) 3 60 27 (13) 90 مدافع 0
Jens Thomasen 1 (1) 0 49 4 (1) 90 هافبک 0
Janus Drachmann 0 (0) 2 80 6 (4) 90 هافبک 0
Mads Frokjaer 2 (1) 2 19 18 (5) 70 هافبک 0
Jacob Laursen 1 (0) 0 24 4 (4) 90 مدافع 0
Bashkim Kadrii 3 (0) 0 14 6 (3) 90 مهاجم 0
Sander Svendsen 4 (3) 0 14 4 (2) 76 مهاجم 0
Moses Opondo 1 (0) 1 8 5 (3) 45 هافبک 0
Mathias Greve 0 (0) 0 11 5 (0) 20 مهاجم 0
Anders Jacobsen 0 (0) 0 3 1 (0) 14 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Jacob Rinne 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Kristoffer Pallesen 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kasper Pedersen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jores Okore 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jakob Ahlmann 1 (0) 2 (2) 0 0 1 0 مدافع 0
Frederik Borsting 2 (0) 4 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Magnus Christensen 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Patrick Olsen 1 (0) 5 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Mikkel Kaufmann 4 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
ایور فسوم 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lucas Andersen 1 (1) 5 (3) 1 0 0 0 مهاجم 0
Mathias Ross Jensen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Oliver Abildgaard 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Oliver Klitten 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Oliver Christensen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Daniel Obbekjaer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jeppe Tverskov 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Alexander Juel Andersen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Oliver Lund 3 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Jens Thomasen 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Janus Drachmann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mads Frokjaer 2 (1) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Jacob Laursen 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Bashkim Kadrii 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Sander Svendsen 4 (3) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
Moses Opondo 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Mathias Greve 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Anders Jacobsen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Jacob Rinne 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Kristoffer Pallesen 1 0 2 1 0 مدافع 0
Kasper Pedersen 3 0 2 0 0 مدافع 0
Jores Okore 2 0 2 1 0 مدافع 0
Jakob Ahlmann 0 2 4 2 0 مدافع 0
Frederik Borsting 0 0 0 1 0 هافبک 0
Magnus Christensen 2 5 2 1 0 هافبک 0
Patrick Olsen 0 0 1 2 0 هافبک 0
Mikkel Kaufmann 0 0 0 1 0 مهاجم 0
ایور فسوم 0 0 1 1 0 هافبک 0
Lucas Andersen 0 1 0 1 0 مهاجم 0
Mathias Ross Jensen 0 0 0 0 0 مدافع 0
Oliver Abildgaard 2 1 1 1 0 هافبک 0
Oliver Klitten 0 0 1 2 0 مهاجم 0
Oliver Christensen 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Daniel Obbekjaer 2 0 0 1 0 مدافع 0
Jeppe Tverskov 3 4 3 2 1 مدافع 0
Alexander Juel Andersen 1 0 4 1 0 مدافع 0
Oliver Lund 3 1 3 4 0 مدافع 0
Jens Thomasen 1 3 0 0 0 هافبک 0
Janus Drachmann 0 3 2 0 0 هافبک 0
Mads Frokjaer 1 2 2 3 0 هافبک 0
Jacob Laursen 0 0 0 0 0 مدافع 0
Bashkim Kadrii 1 1 0 0 0 مهاجم 0
Sander Svendsen 1 2 0 0 0 مهاجم 0
Moses Opondo 0 0 1 0 0 هافبک 0
Mathias Greve 0 0 0 2 0 مهاجم 0
Anders Jacobsen 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Jacob Rinne 49 (34) 69% 0 0 27 (12) 0 دروازه‌بان 0
Kristoffer Pallesen 29 (19) 65% 0 2 1 (0) 0 مدافع 0
Kasper Pedersen 32 (25) 78% 1 0 5 (3) 0 مدافع 0
Jores Okore 47 (34) 73% 0 0 9 (3) 0 مدافع 0
Jakob Ahlmann 42 (27) 65% 0 1 5 (1) 0 مدافع 0
Frederik Borsting 18 (13) 72% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
Magnus Christensen 48 (39) 81% 0 0 3 (0) 0 هافبک 0
Patrick Olsen 39 (27) 69% 2 1 6 (1) 1 هافبک 0
Mikkel Kaufmann 15 (6) 40% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ایور فسوم 45 (37) 82% 2 3 3 (2) 0 هافبک 0
Lucas Andersen 38 (30) 78% 2 0 2 (2) 0 مهاجم 0
Mathias Ross Jensen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Oliver Abildgaard 12 (9) 75% 1 1 1 (1) 0 هافبک 0
Oliver Klitten 6 (4) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Oliver Christensen 35 (22) 62% 0 0 23 (10) 0 دروازه‌بان 0
Daniel Obbekjaer 32 (24) 75% 0 0 6 (1) 0 مدافع 0
Jeppe Tverskov 80 (67) 84% 0 0 6 (2) 0 مدافع 0
Alexander Juel Andersen 53 (41) 78% 0 0 10 (4) 0 مدافع 0
Oliver Lund 60 (41) 68% 0 1 8 (2) 0 مدافع 0
Jens Thomasen 49 (40) 81% 1 0 7 (4) 0 هافبک 0
Janus Drachmann 80 (66) 83% 2 0 13 (7) 0 هافبک 0
Mads Frokjaer 19 (10) 52% 1 2 2 (2) 0 هافبک 0
Jacob Laursen 24 (21) 87% 1 3 3 (2) 1 مدافع 0
Bashkim Kadrii 14 (13) 92% 6 7 1 (1) 0 مهاجم 0
Sander Svendsen 14 (10) 71% 1 0 2 (0) 0 مهاجم 0
Moses Opondo 8 (7) 87% 1 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mathias Greve 11 (7) 63% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 0
Anders Jacobsen 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11