فوتبــال 11

شنبه، 13 مهر 1398 ساعت ۱۷:۳۰
DS Arena (2,734)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Jesper Rask 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Jesper Boge 0 (0) 0 36 10 (4) 90 مدافع 0
Anel Ahmedhodzic 0 (0) 1 49 8 (3) 90 مدافع 0
Rasmus Minor 0 (0) 2 40 10 (4) 90 مدافع 0
Mathias Haarup 0 (0) 0 24 9 (5) 90 مدافع 0
Oliver Thychosen 0 (0) 1 7 4 (1) 59 هافبک 0
Frans Dhia Putros 1 (1) 4 16 9 (5) 60 مدافع 0
Mikkel Pedersen 0 (0) 3 20 10 (5) 90 هافبک 0
Edgar Babayan 0 (0) 1 11 3 (1) 90 مهاجم 0
Imed Louati 2 (0) 1 20 15 (3) 90 مهاجم 0
Julian Kristoffersen 3 (0) 1 14 17 (9) 72 مهاجم 0
Kerim Memija 0 (0) 0 4 2 (0) 18 مدافع 0
Jonas Damborg 0 (0) 1 19 2 (1) 30 هافبک 0
Pal Alexander Kirkevold 1 (1) 0 15 8 (4) 31 مهاجم 0
Jacob Rinne 0 (0) 0 37 2 (2) 90 دروازه‌بان 0
Kristoffer Pallesen 0 (0) 2 48 5 (4) 90 مدافع 0
Jores Okore 0 (0) 3 49 8 (5) 90 مدافع 0
Mathias Ross Jensen 0 (0) 1 50 5 (2) 90 مدافع 0
Jakob Ahlmann 0 (0) 1 33 6 (3) 90 مدافع 0
ایور فسوم 3 (1) 1 81 9 (4) 90 هافبک 0
Magnus Christensen 0 (0) 5 66 17 (10) 90 هافبک 0
Patrick Olsen 3 (1) 1 69 8 (4) 90 هافبک 0
Frederik Borsting 1 (0) 1 34 8 (4) 75 هافبک 0
Lucas Andersen 2 (0) 5 31 15 (8) 86 مهاجم 0
Mikkel Kaufmann 2 (0) 0 16 12 (8) 60 مهاجم 0
Oliver Abildgaard 0 (0) 1 12 5 (4) 15 هافبک 0
Kasper Kusk 0 (0) 0 2 5 (2) 8 مهاجم 0
Oliver Klitten 0 (0) 1 12 2 (2) 30 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Jesper Rask 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Jesper Boge 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
Anel Ahmedhodzic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Rasmus Minor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mathias Haarup 0 (0) 5 (4) 0 0 0 0 مدافع 0
Oliver Thychosen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Frans Dhia Putros 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Mikkel Pedersen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Edgar Babayan 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Imed Louati 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Julian Kristoffersen 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Kerim Memija 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jonas Damborg 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Pal Alexander Kirkevold 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jacob Rinne 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Kristoffer Pallesen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jores Okore 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mathias Ross Jensen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jakob Ahlmann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ایور فسوم 3 (1) 2 (2) 1 0 0 0 هافبک 0
Magnus Christensen 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Patrick Olsen 3 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Frederik Borsting 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Lucas Andersen 2 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مهاجم 0
Mikkel Kaufmann 2 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Oliver Abildgaard 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kasper Kusk 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Oliver Klitten 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Jesper Rask 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Jesper Boge 2 0 0 0 0 مدافع 0
Anel Ahmedhodzic 4 2 1 2 0 مدافع 0
Rasmus Minor 6 4 2 1 0 مدافع 0
Mathias Haarup 1 1 0 1 0 مدافع 0
Oliver Thychosen 0 1 1 1 0 هافبک 0
Frans Dhia Putros 1 1 4 1 0 مدافع 0
Mikkel Pedersen 1 1 3 1 0 هافبک 0
Edgar Babayan 0 2 1 0 0 مهاجم 0
Imed Louati 1 0 1 2 0 مهاجم 0
Julian Kristoffersen 0 0 1 2 0 مهاجم 0
Kerim Memija 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jonas Damborg 0 1 1 0 0 هافبک 0
Pal Alexander Kirkevold 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jacob Rinne 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Kristoffer Pallesen 1 0 2 0 0 مدافع 0
Jores Okore 5 1 3 0 0 مدافع 0
Mathias Ross Jensen 2 0 1 1 0 مدافع 0
Jakob Ahlmann 1 2 1 2 0 مدافع 0
ایور فسوم 0 2 1 0 0 هافبک 0
Magnus Christensen 1 2 5 1 0 هافبک 0
Patrick Olsen 0 1 1 2 0 هافبک 0
Frederik Borsting 0 0 1 1 0 هافبک 0
Lucas Andersen 0 1 5 0 0 مهاجم 0
Mikkel Kaufmann 0 1 0 1 0 مهاجم 0
Oliver Abildgaard 2 0 1 1 0 هافبک 0
Kasper Kusk 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Oliver Klitten 1 0 1 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Jesper Rask 27 (15) 55% 0 0 25 (13) 0 دروازه‌بان 0
Jesper Boge 36 (29) 80% 0 5 3 (2) 0 مدافع 0
Anel Ahmedhodzic 49 (36) 73% 0 0 14 (6) 0 مدافع 0
Rasmus Minor 40 (34) 85% 0 0 4 (1) 0 مدافع 0
Mathias Haarup 24 (20) 83% 3 5 5 (2) 0 مدافع 0
Oliver Thychosen 7 (4) 57% 0 2 0 (0) 0 هافبک 0
Frans Dhia Putros 16 (12) 75% 1 0 2 (1) 0 مدافع 0
Mikkel Pedersen 20 (14) 70% 0 0 5 (1) 0 هافبک 0
Edgar Babayan 11 (7) 63% 1 8 3 (1) 0 مهاجم 0
Imed Louati 20 (14) 70% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 0
Julian Kristoffersen 14 (8) 57% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Kerim Memija 4 (2) 50% 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
Jonas Damborg 19 (14) 73% 0 0 2 (0) 0 هافبک 0
Pal Alexander Kirkevold 15 (11) 73% 0 0 2 (2) 0 مهاجم 0
Jacob Rinne 37 (30) 81% 0 0 17 (11) 0 دروازه‌بان 0
Kristoffer Pallesen 48 (36) 75% 3 6 4 (0) 0 مدافع 0
Jores Okore 49 (41) 83% 0 0 6 (1) 0 مدافع 0
Mathias Ross Jensen 50 (42) 84% 0 0 9 (5) 0 مدافع 0
Jakob Ahlmann 33 (23) 69% 1 2 3 (0) 0 مدافع 0
ایور فسوم 81 (70) 86% 2 3 3 (2) 0 هافبک 0
Magnus Christensen 66 (57) 87% 0 0 7 (4) 0 هافبک 0
Patrick Olsen 69 (61) 89% 1 1 8 (6) 0 هافبک 0
Frederik Borsting 34 (25) 73% 1 1 0 (0) 0 هافبک 0
Lucas Andersen 31 (27) 87% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 0
Mikkel Kaufmann 16 (14) 87% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
Oliver Abildgaard 12 (12) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kasper Kusk 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Oliver Klitten 12 (10) 83% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11