فوتبــال 11

جمعه، 17 خرداد 1398 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Badra Ali Sangare 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
سرژ اوریر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
اسماعیل ترائوره 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Wilfried Kanon 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Mamadou Bagayoko 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مدافع 0
مکسول کورنه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
ابراهیم سانگاره 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
ژان-فیلیپ گبامن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Victorien Angban 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
ویلفرد زاها 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
ویلفرید بونی 0 (0) 0 0 0 (0) 64 مهاجم 0
Cisse Abdoul Karim 0 (0) 0 0 0 (0) 22 دروازه‌بان 0
Yohan Boli 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مهاجم 0
Ali Ahamada 0 (0) 0 0 0 (0) 46 دروازه‌بان 0
Abdallah Ali Mohamed 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Kassim Abdallah 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nadjim Abdou 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Abdallah Imamo 0 (0) 0 0 0 (0) 79 مدافع 0
Aadil Assana 0 (0) 0 0 0 (0) 69 هافبک 0
Mohamed Youssouf 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مدافع 0
Youssouf M'Changama 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ancoub Mze Ali 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Benjaloud Youssouf 0 (0) 0 0 0 (0) 60 مدافع 0
Ali M'Madi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Salim Ben Boina 0 (0) 0 0 0 (0) 44 دروازه‌بان 0
Salim Moizini 0 (0) 0 0 0 (0) 11 هافبک 0
Nasser Chamed 0 (0) 0 0 0 (0) 22 مهاجم 0
Saïd Bakari 0 (0) 0 0 0 (0) 21 مدافع 0
Nordine Ibouroi 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Badra Ali Sangare 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سرژ اوریر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اسماعیل ترائوره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Wilfried Kanon 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mamadou Bagayoko 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
مکسول کورنه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ابراهیم سانگاره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ژان-فیلیپ گبامن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Victorien Angban 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ویلفرد زاها 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ویلفرید بونی 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Cisse Abdoul Karim 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Yohan Boli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ali Ahamada 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Abdallah Ali Mohamed 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kassim Abdallah 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nadjim Abdou 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Abdallah Imamo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Aadil Assana 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mohamed Youssouf 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Youssouf M'Changama 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Ancoub Mze Ali 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Benjaloud Youssouf 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ali M'Madi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Salim Ben Boina 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Salim Moizini 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nasser Chamed 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Saïd Bakari 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nordine Ibouroi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Badra Ali Sangare 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سرژ اوریر 0 0 0 0 0 مدافع 0
اسماعیل ترائوره 0 0 0 0 0 مدافع 0
Wilfried Kanon 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mamadou Bagayoko 0 0 0 0 0 مدافع 0
مکسول کورنه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ابراهیم سانگاره 0 0 0 0 0 هافبک 0
ژان-فیلیپ گبامن 0 0 0 0 0 هافبک 0
Victorien Angban 0 0 0 0 0 هافبک 0
ویلفرد زاها 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ویلفرید بونی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Cisse Abdoul Karim 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Yohan Boli 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ali Ahamada 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Abdallah Ali Mohamed 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kassim Abdallah 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nadjim Abdou 0 0 0 0 0 هافبک 0
Abdallah Imamo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Aadil Assana 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mohamed Youssouf 0 0 0 0 0 مدافع 0
Youssouf M'Changama 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ancoub Mze Ali 0 0 0 0 0 هافبک 0
Benjaloud Youssouf 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ali M'Madi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Salim Ben Boina 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Salim Moizini 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nasser Chamed 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Saïd Bakari 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nordine Ibouroi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Badra Ali Sangare 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
سرژ اوریر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
اسماعیل ترائوره 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Wilfried Kanon 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mamadou Bagayoko 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مکسول کورنه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ابراهیم سانگاره 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ژان-فیلیپ گبامن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Victorien Angban 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ویلفرد زاها 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ویلفرید بونی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Cisse Abdoul Karim 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Yohan Boli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ali Ahamada 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Abdallah Ali Mohamed 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Kassim Abdallah 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nadjim Abdou 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Abdallah Imamo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Aadil Assana 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mohamed Youssouf 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Youssouf M'Changama 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ancoub Mze Ali 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Benjaloud Youssouf 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ali M'Madi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Salim Ben Boina 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Salim Moizini 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nasser Chamed 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Saïd Bakari 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nordine Ibouroi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11