فوتبــال 11

سه شنبه، 14 خرداد 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Alvaro Raton 0 (0) 0 22 3 (2) 90 دروازه‌بان 0
Julián Delmás 0 (0) 0 66 8 (3) 90 مدافع 0
Diogo Verdasca 0 (0) 0 51 4 (3) 90 مدافع 0
دورادو 0 (0) 0 35 2 (1) 90 مدافع 0
Carlos Nieto 0 (0) 3 49 20 (10) 90 مدافع 0
Pep Biel 3 (1) 3 27 17 (7) 90 مهاجم 0
Raúl Guti 2 (0) 1 44 11 (3) 90 هافبک 0
Javi Ros 1 (0) 2 38 8 (5) 65 هافبک 0
Alberto Soro 2 (0) 2 19 19 (6) 80 مهاجم 0
آلوارو واسکز 3 (1) 0 23 9 (1) 90 مهاجم 0
Miguel Linares 1 (0) 0 9 6 (1) 57 مهاجم 0
Íñigo Eguaras 0 (0) 0 18 2 (2) 25 هافبک 0
Jorge Pombo 1 (1) 0 4 2 (0) 10 هافبک 0
Marc Gual 1 (1) 0 8 7 (3) 33 مهاجم 0
Juan Carlos 0 (0) 0 46 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Unai Medina 0 (0) 1 50 14 (10) 90 مدافع 0
Pichu Atienza 0 (0) 0 67 2 (1) 90 مدافع 0
Carlos Gutierrez 2 (0) 4 50 12 (9) 90 مدافع 0
کریستین گانیا 0 (0) 1 22 9 (7) 90 مدافع 0
Pape Maly Diamanka 0 (0) 2 35 21 (17) 90 هافبک 0
Alejandro Sanz Sainz 0 (0) 2 26 11 (3) 90 هافبک 0
Luis Gustavo 0 (0) 1 39 8 (7) 90 هافبک 0
Francisco Villalba 0 (0) 2 27 13 (8) 90 هافبک 0
David Rodriguez 1 (0) 1 7 6 (3) 68 مهاجم 0
Marc Mateu 1 (0) 1 25 13 (4) 80 هافبک 0
Higinio 0 (0) 0 2 2 (0) 10 مهاجم 0
Guillermo 2 (1) 0 6 7 (2) 22 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Alvaro Raton 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julián Delmás 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Diogo Verdasca 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دورادو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Carlos Nieto 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
Pep Biel 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Raúl Guti 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Javi Ros 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Alberto Soro 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
آلوارو واسکز 3 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Miguel Linares 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Íñigo Eguaras 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Jorge Pombo 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marc Gual 1 (1) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 0
Juan Carlos 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Unai Medina 0 (0) 6 (4) 0 0 0 0 مدافع 0
Pichu Atienza 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Carlos Gutierrez 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کریستین گانیا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Pape Maly Diamanka 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
Alejandro Sanz Sainz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Luis Gustavo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Francisco Villalba 0 (0) 4 (4) 0 0 0 0 هافبک 0
David Rodriguez 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marc Mateu 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Higinio 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Guillermo 2 (1) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Alvaro Raton 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julián Delmás 0 0 0 1 0 مدافع 0
Diogo Verdasca 2 2 0 0 0 مدافع 0
دورادو 4 0 0 0 0 مدافع 0
Carlos Nieto 3 0 3 2 0 مدافع 0
Pep Biel 0 0 3 3 0 مهاجم 0
Raúl Guti 1 1 1 4 0 هافبک 0
Javi Ros 1 1 2 3 0 هافبک 0
Alberto Soro 0 0 2 2 0 مهاجم 0
آلوارو واسکز 1 1 0 2 0 مهاجم 0
Miguel Linares 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Íñigo Eguaras 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jorge Pombo 0 0 0 1 0 هافبک 0
Marc Gual 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Juan Carlos 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Unai Medina 1 2 1 0 0 مدافع 0
Pichu Atienza 1 0 0 1 0 مدافع 0
Carlos Gutierrez 4 2 4 1 0 مدافع 0
کریستین گانیا 2 1 1 2 0 مدافع 0
Pape Maly Diamanka 0 0 2 1 0 هافبک 0
Alejandro Sanz Sainz 0 1 2 1 0 هافبک 0
Luis Gustavo 0 1 1 0 0 هافبک 0
Francisco Villalba 1 0 2 1 0 هافبک 0
David Rodriguez 0 0 1 0 0 مهاجم 0
Marc Mateu 1 0 1 2 0 هافبک 0
Higinio 0 1 0 1 0 مهاجم 0
Guillermo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Alvaro Raton 22 (14) 63% 0 0 13 (5) 0 دروازه‌بان 0
Julián Delmás 66 (57) 87% 5 3 8 (6) 1 مدافع 0
Diogo Verdasca 51 (46) 90% 0 0 6 (3) 0 مدافع 0
دورادو 35 (33) 94% 0 0 5 (5) 0 مدافع 0
Carlos Nieto 49 (39) 79% 3 3 8 (5) 0 مدافع 0
Pep Biel 27 (21) 77% 1 3 4 (2) 0 مهاجم 0
Raúl Guti 44 (39) 88% 1 0 4 (3) 0 هافبک 0
Javi Ros 38 (33) 86% 1 0 3 (2) 0 هافبک 0
Alberto Soro 19 (16) 84% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آلوارو واسکز 23 (19) 82% 0 3 7 (5) 0 مهاجم 0
Miguel Linares 9 (7) 77% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 0
Íñigo Eguaras 18 (15) 83% 0 0 4 (2) 0 هافبک 0
Jorge Pombo 4 (4) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
Marc Gual 8 (6) 75% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
Juan Carlos 46 (26) 57% 0 0 30 (11) 0 دروازه‌بان 0
Unai Medina 50 (34) 68% 1 2 8 (4) 0 مدافع 0
Pichu Atienza 67 (62) 93% 0 0 10 (9) 0 مدافع 0
Carlos Gutierrez 50 (43) 86% 0 0 6 (4) 0 مدافع 0
کریستین گانیا 22 (21) 95% 2 2 2 (2) 1 مدافع 0
Pape Maly Diamanka 35 (24) 68% 1 2 2 (2) 0 هافبک 0
Alejandro Sanz Sainz 26 (21) 80% 0 0 3 (1) 0 هافبک 0
Luis Gustavo 39 (30) 76% 1 0 4 (4) 0 هافبک 0
Francisco Villalba 27 (22) 81% 1 4 3 (1) 0 هافبک 0
David Rodriguez 7 (2) 28% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marc Mateu 25 (21) 84% 0 3 1 (1) 0 هافبک 0
Higinio 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Guillermo 6 (5) 83% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11