فوتبــال 11

چهارشنبه، 17 مهر 1398 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
مارک آندره تراشتگن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
لوکاس کلوسترمن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
نیکلاس زوله 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رابین کاخ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مارسل هالستنبرگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
امره جان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
یاشوا کیمیش 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سرژ گنابری 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
کای هاورتس 0 (0) 0 0 0 (0) 83 هافبک 0
یولیان برانت 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
لوکا والدشمیت 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
زوئات زردار 0 (0) 0 0 0 (0) 18 هافبک 0
ندیم امیری 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
سباستین رودی 0 (0) 0 0 0 (0) 7 هافبک 0
آگوستین مارچسین 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
خوان فویث 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
نیکولاس اوتامندی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مارکوس روخا 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
نیکولاس تاگلیافیکو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
لئاندرو پاردس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
روبرتو پریرا 0 (0) 0 0 0 (0) 76 هافبک 0
آنخل کوریا 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
رودریگو دپل 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
پائولو دیبالا 0 (0) 0 0 0 (0) 62 مهاجم 0
لوتارو مارتینز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
رنزو ساراویا 0 (0) 0 0 0 (0) 14 مدافع 0
لوکاس اوکامپوس 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
مارکوس آکونیا 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
لوکاس آلاریو 0 (0) 0 0 0 (0) 28 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
مارک آندره تراشتگن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوکاس کلوسترمن 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
نیکلاس زوله 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رابین کاخ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارسل هالستنبرگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
امره جان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یاشوا کیمیش 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سرژ گنابری 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 هافبک 0
کای هاورتس 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
یولیان برانت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لوکا والدشمیت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
زوئات زردار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ندیم امیری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سباستین رودی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آگوستین مارچسین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
خوان فویث 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکولاس اوتامندی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارکوس روخا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکولاس تاگلیافیکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لئاندرو پاردس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
روبرتو پریرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آنخل کوریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رودریگو دپل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پائولو دیبالا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
لوتارو مارتینز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رنزو ساراویا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لوکاس اوکامپوس 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
مارکوس آکونیا 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
لوکاس آلاریو 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
مارک آندره تراشتگن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوکاس کلوسترمن 0 0 0 0 0 مدافع 0
نیکلاس زوله 0 0 0 0 0 مدافع 0
رابین کاخ 0 0 0 0 0 مدافع 0
مارسل هالستنبرگ 0 0 0 0 0 مدافع 0
امره جان 0 0 0 0 0 هافبک 0
یاشوا کیمیش 0 0 0 0 0 هافبک 0
سرژ گنابری 0 0 0 0 0 هافبک 0
کای هاورتس 0 0 0 0 0 هافبک 0
یولیان برانت 0 0 0 0 0 هافبک 0
لوکا والدشمیت 0 0 0 0 0 مهاجم 0
زوئات زردار 0 0 0 0 0 هافبک 0
ندیم امیری 0 0 0 0 0 هافبک 0
سباستین رودی 0 0 0 0 0 هافبک 0
آگوستین مارچسین 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
خوان فویث 0 0 0 0 0 مدافع 0
نیکولاس اوتامندی 0 0 0 0 0 مدافع 0
مارکوس روخا 0 0 0 0 0 مدافع 0
نیکولاس تاگلیافیکو 0 0 0 0 0 مدافع 0
لئاندرو پاردس 0 0 0 0 0 هافبک 0
روبرتو پریرا 0 0 0 0 0 هافبک 0
آنخل کوریا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رودریگو دپل 0 0 0 0 0 هافبک 0
پائولو دیبالا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
لوتارو مارتینز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رنزو ساراویا 0 0 0 0 0 مدافع 0
لوکاس اوکامپوس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مارکوس آکونیا 0 0 0 0 0 مدافع 0
لوکاس آلاریو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
مارک آندره تراشتگن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
لوکاس کلوسترمن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نیکلاس زوله 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رابین کاخ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مارسل هالستنبرگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
امره جان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یاشوا کیمیش 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سرژ گنابری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کای هاورتس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یولیان برانت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
لوکا والدشمیت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
زوئات زردار 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ندیم امیری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سباستین رودی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آگوستین مارچسین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
خوان فویث 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نیکولاس اوتامندی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مارکوس روخا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نیکولاس تاگلیافیکو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
لئاندرو پاردس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
روبرتو پریرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آنخل کوریا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رودریگو دپل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
پائولو دیبالا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
لوتارو مارتینز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رنزو ساراویا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
لوکاس اوکامپوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مارکوس آکونیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
لوکاس آلاریو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11