فوتبــال 11

دوشنبه، 20 خرداد 1398 ساعت ۰۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
گیرمو اوچوا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Luis Rodriguez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
هکتور مورنو 0 (0) 0 0 0 (0) 35 مدافع 0
Cesar Montes 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jorge Sanchez 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
جاناتان دوس سانتوس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Luis Montes 0 (0) 0 0 0 (0) 64 هافبک 0
آندرس گواردادو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Uriel Antuna 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
Orbelín Pineda 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
رائول خیمنز 0 (0) 0 0 0 (0) 61 مهاجم 0
کارلوس سالسدو 0 (0) 0 0 0 (0) 55 مدافع 0
دیگو ریس 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مدافع 0
Roberto Alvarado 0 (0) 0 0 0 (0) 18 هافبک 0
خسوس گایاردو 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
Rodolfo Pizarro 0 (0) 0 0 0 (0) 18 هافبک 0
Alexis Vega 0 (0) 0 0 0 (0) 29 مهاجم 0
Máximo Banguera 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Jose Quintero 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
Arturo Mina 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Robert Arboleda 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Beder Caicedo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jefferson Intriago 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
کارلوس گروئزو 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Jhegson Mendez 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Renato Ibarra 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
Enner Valencia 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Ayrton Preciado 0 (0) 0 0 0 (0) 88 هافبک 0
Pedro Velasco 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
آنتونیو والنسیا 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Cristian Ramírez 0 (0) 0 0 0 (0) 36 مدافع 0
Romario Ibarra 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مهاجم 0
Ángel Mena 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
Jefferson Orejuela 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
گیرمو اوچوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Luis Rodriguez 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
هکتور مورنو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cesar Montes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jorge Sanchez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جاناتان دوس سانتوس 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Luis Montes 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
آندرس گواردادو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Uriel Antuna 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Orbelín Pineda 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رائول خیمنز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کارلوس سالسدو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دیگو ریس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Roberto Alvarado 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
خسوس گایاردو 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Rodolfo Pizarro 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Alexis Vega 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Máximo Banguera 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Jose Quintero 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Arturo Mina 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Robert Arboleda 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Beder Caicedo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jefferson Intriago 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کارلوس گروئزو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jhegson Mendez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Renato Ibarra 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Enner Valencia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ayrton Preciado 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Pedro Velasco 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آنتونیو والنسیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cristian Ramírez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Romario Ibarra 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ángel Mena 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Jefferson Orejuela 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
گیرمو اوچوا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Luis Rodriguez 0 0 0 0 0 مدافع 0
هکتور مورنو 0 0 0 0 0 مدافع 0
Cesar Montes 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jorge Sanchez 0 0 0 0 0 مدافع 0
جاناتان دوس سانتوس 0 0 0 0 0 هافبک 0
Luis Montes 0 0 0 0 0 هافبک 0
آندرس گواردادو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Uriel Antuna 0 0 0 0 0 هافبک 0
Orbelín Pineda 0 0 0 0 0 هافبک 0
رائول خیمنز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کارلوس سالسدو 0 0 0 0 0 مدافع 0
دیگو ریس 0 0 0 0 0 مدافع 0
Roberto Alvarado 0 0 0 0 0 هافبک 0
خسوس گایاردو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rodolfo Pizarro 0 0 0 0 0 هافبک 0
Alexis Vega 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Máximo Banguera 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Jose Quintero 0 0 0 0 0 مدافع 0
Arturo Mina 0 0 0 0 0 مدافع 0
Robert Arboleda 0 0 0 0 0 مدافع 0
Beder Caicedo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jefferson Intriago 0 0 0 0 0 هافبک 0
کارلوس گروئزو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jhegson Mendez 0 0 0 0 0 هافبک 0
Renato Ibarra 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Enner Valencia 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ayrton Preciado 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pedro Velasco 0 0 0 0 0 مدافع 0
آنتونیو والنسیا 0 0 0 0 0 مدافع 0
Cristian Ramírez 0 0 0 0 0 مدافع 0
Romario Ibarra 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ángel Mena 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jefferson Orejuela 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
گیرمو اوچوا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Luis Rodriguez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
هکتور مورنو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Cesar Montes 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jorge Sanchez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جاناتان دوس سانتوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Luis Montes 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آندرس گواردادو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Uriel Antuna 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Orbelín Pineda 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رائول خیمنز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کارلوس سالسدو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
دیگو ریس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Roberto Alvarado 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
خسوس گایاردو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Rodolfo Pizarro 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Alexis Vega 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Máximo Banguera 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Jose Quintero 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Arturo Mina 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Robert Arboleda 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Beder Caicedo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jefferson Intriago 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کارلوس گروئزو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jhegson Mendez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Renato Ibarra 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Enner Valencia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ayrton Preciado 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pedro Velasco 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آنتونیو والنسیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Cristian Ramírez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Romario Ibarra 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ángel Mena 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jefferson Orejuela 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11