فوتبــال 11

جمعه، 03 خرداد 1398 ساعت ۱۶:۳۰
3 - 3
AP (2 - 4)
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
فردریک رونو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Tuta 0 (0) 0 0 0 (0) 73 مدافع 0
مارکو راس 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
سیمون فالت 0 (0) 0 0 0 (0) 70 مدافع 0
آلمامی توره 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
لوکاس تورو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
جاناتان دگوسمان 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
جترو ویلمس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مارک اشتندرا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
گونسالو پاسینسیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
برانیمیر هورگوتا 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
ماکوتو هاسبه 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
مارتین هینترگر 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مدافع 0
میات گاچینوویچ 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
فیلیپ کوستیچ 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
لوکا یوویچ 0 (0) 0 0 0 (0) 17 مهاجم 0
پاوائو پروان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ویلیام 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رابین کنوخه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سباستین یونگ 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
یانیک گیرهارد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
ماکسیمیلیان آرنولد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
الویس رچبچای 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Max Peter Klump 0 (0) 0 0 0 (0) 82 مدافع 0
فیلیکس کلاوس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
اسماعیل عزاوی 0 (0) 0 0 0 (0) 60 مهاجم 0
Tim Mertens 0 (0) 0 0 0 (0) 8 0
Tom-Joshua Kinitz 0 (0) 0 0 0 (0) 44 0
Sidnei Balde Djalo 0 (0) 0 0 0 (0) 30 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
فردریک رونو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Tuta 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارکو راس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سیمون فالت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آلمامی توره 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
لوکاس تورو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جاناتان دگوسمان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جترو ویلمس 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
مارک اشتندرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
گونسالو پاسینسیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
برانیمیر هورگوتا 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
ماکوتو هاسبه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مارتین هینترگر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میات گاچینوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فیلیپ کوستیچ 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
لوکا یوویچ 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
پاوائو پروان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ویلیام 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رابین کنوخه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سباستین یونگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یانیک گیرهارد 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
ماکسیمیلیان آرنولد 0 (0) 0 (0) 0 2 0 0 هافبک 0
الویس رچبچای 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Max Peter Klump 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فیلیکس کلاوس 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
اسماعیل عزاوی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Tim Mertens 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Tom-Joshua Kinitz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Sidnei Balde Djalo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
فردریک رونو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Tuta 0 0 0 0 0 مدافع 0
مارکو راس 0 0 0 0 0 مدافع 0
سیمون فالت 0 0 0 0 0 مدافع 0
آلمامی توره 0 0 0 0 0 مدافع 0
لوکاس تورو 0 0 0 0 0 هافبک 0
جاناتان دگوسمان 0 0 0 0 0 هافبک 0
جترو ویلمس 0 0 0 0 0 مدافع 0
مارک اشتندرا 0 0 0 0 0 هافبک 0
گونسالو پاسینسیا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
برانیمیر هورگوتا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ماکوتو هاسبه 0 0 0 0 0 هافبک 0
مارتین هینترگر 0 0 0 0 0 مدافع 0
میات گاچینوویچ 0 0 0 0 0 هافبک 0
فیلیپ کوستیچ 0 0 0 0 0 هافبک 0
لوکا یوویچ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
پاوائو پروان 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ویلیام 0 0 0 0 0 مدافع 0
رابین کنوخه 0 0 0 0 0 مدافع 0
ژوزوا گیلاووگی 0 0 0 0 0 هافبک 0
سباستین یونگ 0 0 0 0 0 مدافع 0
یانیک گیرهارد 0 0 0 0 0 هافبک 0
ماکسیمیلیان آرنولد 0 0 0 0 0 هافبک 0
الویس رچبچای 0 0 0 0 0 هافبک 0
Max Peter Klump 0 0 0 0 0 مدافع 0
فیلیکس کلاوس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
اسماعیل عزاوی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Tim Mertens 0 0 0 0 0 0
Tom-Joshua Kinitz 0 0 0 0 0 0
Sidnei Balde Djalo 0 0 0 0 0 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
فردریک رونو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Tuta 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مارکو راس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سیمون فالت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آلمامی توره 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
لوکاس تورو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جاناتان دگوسمان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جترو ویلمس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مارک اشتندرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
گونسالو پاسینسیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
برانیمیر هورگوتا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ماکوتو هاسبه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مارتین هینترگر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
میات گاچینوویچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فیلیپ کوستیچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
لوکا یوویچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
پاوائو پروان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
ویلیام 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رابین کنوخه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سباستین یونگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
یانیک گیرهارد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ماکسیمیلیان آرنولد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
الویس رچبچای 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Max Peter Klump 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فیلیکس کلاوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
اسماعیل عزاوی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Tim Mertens 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
Tom-Joshua Kinitz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
Sidnei Balde Djalo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11