فوتبــال 11

یکشنبه، 19 خرداد 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آلیسون بکر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
دنی آلوز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
تیاگو سیلوا 0 (0) 0 0 0 (0) 77 مدافع 0
مارکینیوس 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
فیلیپه لوئیس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
آرتور 0 (0) 0 0 0 (0) 32 هافبک 0
کاسمیرو 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
ریچارلیسون 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
فیلیپه کوتینیو 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
دیوید نرس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
گابریل ژسوس 0 (0) 0 0 0 (0) 55 مهاجم 0
ادر میلیتائو 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
میراندا 0 (0) 0 0 0 (0) 13 مدافع 0
فرناندینیو 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
آلان 0 (0) 0 0 0 (0) 58 هافبک 0
اورتون سوارس 0 (0) 0 0 0 (0) 24 مهاجم 0
روبرتو فیرمینو 0 (0) 0 0 0 (0) 35 مهاجم 0
Luis Lopez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Felix Crisanto 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Henry Figueroa 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مینور فیگوئروا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
امیلو ایزاگویره 0 (0) 0 0 0 (0) 80 مدافع 0
Luis Garrido 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
برایان آکوستا 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Alexander Lopez 0 (0) 0 0 0 (0) 73 هافبک 0
رومل کیوتو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
آلبرت الیس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Roger Rojas 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
Ever Alvarado 0 (0) 0 0 0 (0) 10 مدافع 0
Brayan Beckeles 0 (0) 0 0 0 (0) 17 مدافع 0
Jorge Alvarez 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
Hector Castellanos 0 (0) 0 0 0 (0) 18 هافبک 0
Michaell Anthony Chirinos Cortez 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آلیسون بکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنی آلوز 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
تیاگو سیلوا 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
مارکینیوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فیلیپه لوئیس 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
آرتور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کاسمیرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ریچارلیسون 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 مهاجم 0
فیلیپه کوتینیو 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 هافبک 0
دیوید نرس 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
گابریل ژسوس 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
ادر میلیتائو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میراندا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فرناندینیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آلان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اورتون سوارس 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
روبرتو فیرمینو 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Luis Lopez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Felix Crisanto 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Henry Figueroa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مینور فیگوئروا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
امیلو ایزاگویره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Luis Garrido 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
برایان آکوستا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Alexander Lopez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رومل کیوتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آلبرت الیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Roger Rojas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ever Alvarado 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Brayan Beckeles 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jorge Alvarez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Hector Castellanos 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Michaell Anthony Chirinos Cortez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آلیسون بکر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنی آلوز 0 0 0 0 0 مدافع 0
تیاگو سیلوا 0 0 0 0 0 مدافع 0
مارکینیوس 0 0 0 0 0 مدافع 0
فیلیپه لوئیس 0 0 0 0 0 مدافع 0
آرتور 0 0 0 0 0 هافبک 0
کاسمیرو 0 0 0 0 0 هافبک 0
ریچارلیسون 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فیلیپه کوتینیو 0 0 0 0 0 هافبک 0
دیوید نرس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
گابریل ژسوس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ادر میلیتائو 0 0 0 0 0 مدافع 0
میراندا 0 0 0 0 0 مدافع 0
فرناندینیو 0 0 0 0 0 هافبک 0
آلان 0 0 0 0 0 هافبک 0
اورتون سوارس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
روبرتو فیرمینو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Luis Lopez 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Felix Crisanto 0 0 0 0 0 مدافع 0
Henry Figueroa 0 0 0 0 0 مدافع 0
مینور فیگوئروا 0 0 0 0 0 مدافع 0
امیلو ایزاگویره 0 0 0 0 0 مدافع 0
Luis Garrido 0 0 0 0 0 هافبک 0
برایان آکوستا 0 0 0 0 0 هافبک 0
Alexander Lopez 0 0 0 0 0 هافبک 0
رومل کیوتو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آلبرت الیس 0 0 0 0 0 هافبک 0
Roger Rojas 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ever Alvarado 0 0 0 0 0 مدافع 0
Brayan Beckeles 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jorge Alvarez 0 0 0 0 0 هافبک 0
Hector Castellanos 0 0 0 0 0 هافبک 0
Michaell Anthony Chirinos Cortez 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آلیسون بکر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
دنی آلوز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
تیاگو سیلوا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مارکینیوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فیلیپه لوئیس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آرتور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کاسمیرو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ریچارلیسون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فیلیپه کوتینیو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
دیوید نرس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
گابریل ژسوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ادر میلیتائو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
میراندا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فرناندینیو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آلان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اورتون سوارس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
روبرتو فیرمینو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Luis Lopez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Felix Crisanto 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Henry Figueroa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مینور فیگوئروا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
امیلو ایزاگویره 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Luis Garrido 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
برایان آکوستا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Alexander Lopez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رومل کیوتو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آلبرت الیس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Roger Rojas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ever Alvarado 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Brayan Beckeles 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jorge Alvarez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Hector Castellanos 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Michaell Anthony Chirinos Cortez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11