فوتبــال 11

چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
توماس استراکوشا 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
لوئیس فیلیپه 0 (0) 5 26 9 (6) 90 مدافع 0
فرانچسکو آچربی 1 (0) 2 34 9 (6) 90 مدافع 0
باستوس 0 (0) 1 23 2 (1) 36 مدافع 0
آدام ماروشیچ 1 (0) 2 19 9 (4) 90 هافبک 0
مارکو پارولو 0 (0) 3 23 19 (7) 90 هافبک 0
لوکاس لیوا 1 (0) 2 54 12 (6) 90 هافبک 0
لوئیس آلبرتو 2 (0) 1 36 7 (3) 79 هافبک 0
سناد لولیچ 0 (0) 1 28 12 (7) 90 هافبک 0
چیرو ایموبیله 1 (0) 1 19 11 (5) 67 مهاجم 0
خواکین کوریا 3 (2) 1 41 17 (8) 90 مهاجم 0
استفان رادو 0 (0) 1 19 4 (2) 54 مدافع 0
سرگی میلینکویچ-ساویچ 1 (1) 1 7 6 (4) 11 هافبک 0
فیلیپه کایسدو 2 (0) 0 4 9 (1) 23 مهاجم 0
پیرلوئیجی گولینی 0 (0) 0 23 1 (0) 90 دروازه‌بان 0
خوزه لوئیس پالومینو 0 (0) 2 45 11 (7) 90 مدافع 0
برات دیمسیتی 2 (0) 2 49 10 (6) 90 مدافع 0
آندره‌آ ماسیلو 0 (0) 1 47 11 (5) 90 مدافع 0
تیموتی کاستانیه 1 (1) 4 33 14 (8) 85 مدافع 0
ریمو فرولر 0 (0) 5 40 19 (7) 90 هافبک 0
مارتن درون 2 (0) 0 51 2 (1) 85 هافبک 0
هانس هاتبور 0 (0) 5 26 12 (7) 90 هافبک 0
الخاندرو گومز 4 (1) 1 30 15 (8) 90 مهاجم 0
یوسیپ ایلیچیچ 1 (0) 0 36 15 (10) 90 مهاجم 0
دوان ساباتا 3 (0) 0 14 12 (3) 84 مهاجم 0
رابین گوزنس 0 (0) 1 3 2 (2) 13 هافبک 0
ماریو پاشالیچ 0 (0) 1 6 1 (1) 13 هافبک 0
موسی بارو 0 (0) 0 3 1 (1) 14 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
توماس استراکوشا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوئیس فیلیپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فرانچسکو آچربی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 1 مدافع 0
باستوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آدام ماروشیچ 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مارکو پارولو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لوکاس لیوا 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
لوئیس آلبرتو 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
سناد لولیچ 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
چیرو ایموبیله 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
خواکین کوریا 3 (2) 4 (3) 1 0 0 1 مهاجم 0
استفان رادو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سرگی میلینکویچ-ساویچ 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 0
فیلیپه کایسدو 2 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مهاجم 0
پیرلوئیجی گولینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
خوزه لوئیس پالومینو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
برات دیمسیتی 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آندره‌آ ماسیلو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
تیموتی کاستانیه 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
ریمو فرولر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مارتن درون 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
هانس هاتبور 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الخاندرو گومز 4 (1) 7 (3) 0 0 0 0 مهاجم 0
یوسیپ ایلیچیچ 1 (0) 7 (4) 0 0 0 0 مهاجم 0
دوان ساباتا 3 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رابین گوزنس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ماریو پاشالیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
موسی بارو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
توماس استراکوشا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوئیس فیلیپه 2 1 5 1 0 مدافع 0
فرانچسکو آچربی 5 1 2 1 0 مدافع 0
باستوس 1 0 1 1 0 مدافع 0
آدام ماروشیچ 0 1 2 1 0 هافبک 0
مارکو پارولو 1 0 3 3 0 هافبک 0
لوکاس لیوا 1 4 2 4 0 هافبک 0
لوئیس آلبرتو 0 0 1 1 0 هافبک 0
سناد لولیچ 2 2 1 1 0 هافبک 0
چیرو ایموبیله 0 0 1 0 0 مهاجم 0
خواکین کوریا 0 0 1 0 0 مهاجم 0
استفان رادو 1 0 1 1 0 مدافع 0
سرگی میلینکویچ-ساویچ 0 0 1 0 0 هافبک 0
فیلیپه کایسدو 1 0 0 2 0 مهاجم 0
پیرلوئیجی گولینی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
خوزه لوئیس پالومینو 3 0 2 1 0 مدافع 0
برات دیمسیتی 0 1 2 0 0 مدافع 0
آندره‌آ ماسیلو 4 2 1 1 0 مدافع 0
تیموتی کاستانیه 4 1 4 0 0 مدافع 0
ریمو فرولر 2 0 5 3 0 هافبک 0
مارتن درون 1 1 0 1 0 هافبک 0
هانس هاتبور 0 1 5 2 0 هافبک 0
الخاندرو گومز 1 2 1 1 0 مهاجم 0
یوسیپ ایلیچیچ 1 0 0 0 0 مهاجم 0
دوان ساباتا 0 1 0 2 0 مهاجم 0
رابین گوزنس 0 0 1 0 0 هافبک 0
ماریو پاشالیچ 0 0 1 0 0 هافبک 0
موسی بارو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
توماس استراکوشا 29 (12) 42% 0 0 21 (5) 0 دروازه‌بان 0
لوئیس فیلیپه 26 (18) 69% 0 0 4 (1) 0 مدافع 0
فرانچسکو آچربی 34 (24) 70% 0 0 3 (0) 0 مدافع 0
باستوس 23 (18) 78% 0 0 8 (5) 0 مدافع 0
آدام ماروشیچ 19 (14) 73% 0 1 1 (1) 0 هافبک 0
مارکو پارولو 23 (16) 69% 1 1 3 (1) 0 هافبک 0
لوکاس لیوا 54 (46) 85% 2 1 3 (2) 0 هافبک 0
لوئیس آلبرتو 36 (32) 88% 3 7 1 (0) 1 هافبک 0
سناد لولیچ 28 (18) 64% 1 3 5 (2) 0 هافبک 0
چیرو ایموبیله 19 (14) 73% 1 0 2 (1) 0 مهاجم 0
خواکین کوریا 41 (34) 82% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 0
استفان رادو 19 (14) 73% 0 1 4 (0) 0 مدافع 0
سرگی میلینکویچ-ساویچ 7 (5) 71% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
فیلیپه کایسدو 4 (3) 75% 2 0 1 (1) 1 مهاجم 0
پیرلوئیجی گولینی 23 (10) 43% 0 0 17 (4) 0 دروازه‌بان 0
خوزه لوئیس پالومینو 45 (36) 80% 0 0 3 (1) 0 مدافع 0
برات دیمسیتی 49 (34) 70% 0 0 6 (2) 0 مدافع 0
آندره‌آ ماسیلو 47 (34) 72% 1 0 7 (4) 0 مدافع 0
تیموتی کاستانیه 33 (25) 75% 0 1 1 (1) 0 مدافع 0
ریمو فرولر 40 (31) 77% 0 1 3 (2) 0 هافبک 0
مارتن درون 51 (37) 72% 1 1 9 (2) 0 هافبک 0
هانس هاتبور 26 (20) 76% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
الخاندرو گومز 30 (24) 80% 2 7 2 (1) 0 مهاجم 0
یوسیپ ایلیچیچ 36 (27) 75% 2 1 3 (3) 0 مهاجم 0
دوان ساباتا 14 (13) 92% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 0
رابین گوزنس 3 (2) 66% 1 0 0 (0) 0 هافبک 0
ماریو پاشالیچ 6 (1) 16% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
موسی بارو 3 (2) 66% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11