فوتبــال 11

یکشنبه، 26 خرداد 1398 ساعت ۰۶:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
گیرمو اوچوا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Luis Rodriguez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
نستور آرائوخو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
دیگو ریس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کارلوس سالسدو 0 (0) 0 0 0 (0) 77 مدافع 0
Roberto Alvarado 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
Uriel Antuna 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
خسوس گایاردو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
آندرس گواردادو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Carlos Rodriguez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
رائول خیمنز 0 (0) 0 0 0 (0) 72 مهاجم 0
Cesar Montes 0 (0) 0 0 0 (0) 13 مدافع 0
Orbelín Pineda 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
Alexis Vega 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مهاجم 0
Sandy Sanchez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Yosel Piedra 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Andy Baquero 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Yasmani Lopez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Hernandez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Karel Espino 0 (0) 0 0 0 (0) 87 0
Lionis Martinez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 0
Dariel Alejandro Morejon Rodriguez 0 (0) 0 0 0 (0) 57 0
Luis Mel Morris Calero 0 (0) 0 0 0 (0) 66 0
Luis Paradela 0 (0) 0 0 0 (0) 90 0
Rolando Abreu 0 (0) 0 0 0 (0) 90 0
Alejandro Portal 0 (0) 0 0 0 (0) 3 هافبک 0
Daniel Luis 0 (0) 0 0 0 (0) 33 مهاجم 0
Anibal Alvarez 0 (0) 0 0 0 (0) 24 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
گیرمو اوچوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Luis Rodriguez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نستور آرائوخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دیگو ریس 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
کارلوس سالسدو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Roberto Alvarado 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Uriel Antuna 0 (0) 0 (0) 3 1 0 0 هافبک 0
خسوس گایاردو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آندرس گواردادو 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Carlos Rodriguez 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
رائول خیمنز 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Cesar Montes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Orbelín Pineda 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Alexis Vega 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Sandy Sanchez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Yosel Piedra 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Andy Baquero 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Yasmani Lopez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Hernandez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Karel Espino 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Lionis Martinez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Dariel Alejandro Morejon Rodriguez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Luis Mel Morris Calero 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Luis Paradela 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Rolando Abreu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Alejandro Portal 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Daniel Luis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Anibal Alvarez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
گیرمو اوچوا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Luis Rodriguez 0 0 0 0 0 مدافع 0
نستور آرائوخو 0 0 0 0 0 مدافع 0
دیگو ریس 0 0 0 0 0 مدافع 0
کارلوس سالسدو 0 0 0 0 0 مدافع 0
Roberto Alvarado 0 0 0 0 0 هافبک 0
Uriel Antuna 0 0 0 0 0 هافبک 0
خسوس گایاردو 0 0 0 0 0 هافبک 0
آندرس گواردادو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Carlos Rodriguez 0 0 0 0 0 هافبک 0
رائول خیمنز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Cesar Montes 0 0 0 0 0 مدافع 0
Orbelín Pineda 0 0 0 0 0 هافبک 0
Alexis Vega 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Sandy Sanchez 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Yosel Piedra 0 0 0 0 0 مدافع 0
Andy Baquero 0 0 0 0 0 مدافع 0
Yasmani Lopez 0 0 0 0 0 مدافع 0
Hernandez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Karel Espino 0 0 0 0 0 0
Lionis Martinez 0 0 0 0 0 0
Dariel Alejandro Morejon Rodriguez 0 0 0 0 0 0
Luis Mel Morris Calero 0 0 0 0 0 0
Luis Paradela 0 0 0 0 0 0
Rolando Abreu 0 0 0 0 0 0
Alejandro Portal 0 0 0 0 0 هافبک 0
Daniel Luis 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Anibal Alvarez 0 0 0 0 0 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
گیرمو اوچوا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Luis Rodriguez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نستور آرائوخو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
دیگو ریس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کارلوس سالسدو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Roberto Alvarado 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Uriel Antuna 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
خسوس گایاردو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آندرس گواردادو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Carlos Rodriguez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رائول خیمنز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Cesar Montes 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Orbelín Pineda 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Alexis Vega 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Sandy Sanchez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Yosel Piedra 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Andy Baquero 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Yasmani Lopez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Hernandez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Karel Espino 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
Lionis Martinez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
Dariel Alejandro Morejon Rodriguez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
Luis Mel Morris Calero 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
Luis Paradela 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
Rolando Abreu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
Alejandro Portal 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Daniel Luis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Anibal Alvarez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11