فوتبــال 11

شنبه، 17 فروردین 1398 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Markus Kuster 0 (0) 0 33 2 (2) 90 دروازه‌بان 0
Fran Sanchez 0 (0) 1 35 13 (10) 90 مدافع 0
Thorsten Mahrer 1 (0) 2 44 10 (7) 90 مدافع 0
Cesar Ortiz 0 (0) 2 33 11 (8) 90 مدافع 0
Lukas Rath 4 (0) 2 35 15 (9) 90 مدافع 0
Andreas Gruber 1 (1) 2 15 12 (6) 90 مهاجم 0
Jano 0 (0) 2 38 12 (10) 90 هافبک 0
Patrick Salomon 0 (0) 0 10 4 (2) 32 هافبک 0
Christoph Halper 2 (0) 1 14 10 (7) 70 هافبک 0
Marko Kvasina 4 (1) 4 35 33 (22) 90 مهاجم 0
Martin Pusic 2 (2) 1 8 7 (2) 82 مهاجم 0
Mario Grgic 0 (0) 1 3 1 (1) 8 هافبک 0
Andreas Kuen 1 (0) 1 5 5 (3) 20 هافبک 0
Julius Ertlthaler 0 (0) 0 21 3 (1) 58 هافبک 0
Rene Swete 0 (0) 0 28 2 (1) 90 دروازه‌بان 0
Michael Huber 1 (0) 1 42 8 (4) 90 مدافع 0
Philipp Siegl 0 (0) 1 42 6 (3) 90 مدافع 0
Christian Ilic 0 (0) 0 28 13 (6) 90 هافبک 0
Florian Sittsam 2 (0) 1 23 22 (11) 82 هافبک 0
David Cancola 0 (0) 0 42 14 (3) 90 هافبک 0
Florian Flecker 1 (0) 1 29 14 (4) 90 مهاجم 0
Rajko Rep 2 (1) 0 27 6 (0) 90 هافبک 0
Christoph Kropfl 1 (0) 0 33 13 (4) 76 هافبک 0
Dario Tadic 1 (0) 1 14 15 (3) 90 مهاجم 0
Tobias Kainz 0 (0) 2 34 10 (2) 70 مدافع 0
محمد کامارا 0 (0) 0 3 3 (1) 8 هافبک 0
Zakaria Sanogo 0 (0) 1 6 2 (1) 20 هافبک 0
مریس اسکندروویچ 0 (0) 1 6 10 (5) 14 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Markus Kuster 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Fran Sanchez 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
Thorsten Mahrer 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 0
Cesar Ortiz 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Lukas Rath 4 (0) 3 (2) 0 0 0 2 مدافع 0
Andreas Gruber 1 (1) 0 (0) 1 1 0 0 مهاجم 0
Jano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Patrick Salomon 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Christoph Halper 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Marko Kvasina 4 (1) 0 (0) 0 1 0 1 مهاجم 0
Martin Pusic 2 (2) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Mario Grgic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Andreas Kuen 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Julius Ertlthaler 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rene Swete 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Michael Huber 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Philipp Siegl 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Christian Ilic 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Florian Sittsam 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
David Cancola 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Florian Flecker 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Rajko Rep 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Christoph Kropfl 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Dario Tadic 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Tobias Kainz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد کامارا 0 (0) 0 (0) 0 0 1 0 هافبک 0
Zakaria Sanogo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مریس اسکندروویچ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Markus Kuster 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Fran Sanchez 1 3 1 2 0 مدافع 0
Thorsten Mahrer 5 2 2 1 1 مدافع 0
Cesar Ortiz 3 1 2 2 0 مدافع 0
Lukas Rath 2 1 2 1 0 مدافع 0
Andreas Gruber 0 1 2 6 0 مهاجم 0
Jano 1 6 2 1 0 هافبک 0
Patrick Salomon 0 2 0 1 0 هافبک 0
Christoph Halper 0 0 1 1 0 هافبک 0
Marko Kvasina 3 0 4 4 0 مهاجم 0
Martin Pusic 0 0 1 1 0 مهاجم 0
Mario Grgic 0 0 1 0 0 هافبک 0
Andreas Kuen 0 2 1 1 0 هافبک 0
Julius Ertlthaler 0 1 0 1 0 هافبک 0
Rene Swete 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Michael Huber 2 4 1 2 0 مدافع 0
Philipp Siegl 1 0 1 0 0 مدافع 0
Christian Ilic 1 1 0 3 0 هافبک 0
Florian Sittsam 2 1 1 7 0 هافبک 0
David Cancola 1 0 0 2 0 هافبک 0
Florian Flecker 1 0 1 1 0 مهاجم 0
Rajko Rep 1 0 0 1 0 هافبک 0
Christoph Kropfl 0 0 0 2 0 هافبک 0
Dario Tadic 1 0 1 0 0 مهاجم 0
Tobias Kainz 0 2 2 3 0 مدافع 0
محمد کامارا 0 0 0 0 0 هافبک 0
Zakaria Sanogo 0 0 1 1 0 هافبک 0
مریس اسکندروویچ 0 0 1 1 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Markus Kuster 33 (24) 72% 0 0 26 (17) 0 دروازه‌بان 0
Fran Sanchez 35 (18) 52% 0 2 10 (4) 0 مدافع 0
Thorsten Mahrer 44 (32) 72% 1 0 8 (2) 0 مدافع 0
Cesar Ortiz 33 (26) 78% 2 0 10 (5) 0 مدافع 0
Lukas Rath 35 (18) 52% 1 1 1 (1) 0 مدافع 0
Andreas Gruber 15 (10) 66% 1 1 1 (0) 1 مهاجم 0
Jano 38 (25) 65% 4 8 8 (6) 1 هافبک 0
Patrick Salomon 10 (6) 60% 0 1 1 (0) 0 هافبک 0
Christoph Halper 14 (6) 42% 1 0 0 (0) 1 هافبک 0
Marko Kvasina 35 (22) 62% 2 4 1 (1) 2 مهاجم 0
Martin Pusic 8 (3) 37% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mario Grgic 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Andreas Kuen 5 (5) 100% 1 0 0 (0) 1 هافبک 0
Julius Ertlthaler 21 (12) 57% 0 0 3 (0) 0 هافبک 0
Rene Swete 28 (15) 53% 0 0 18 (5) 0 دروازه‌بان 0
Michael Huber 42 (31) 73% 0 0 13 (7) 0 مدافع 0
Philipp Siegl 42 (28) 66% 0 0 16 (8) 0 مدافع 0
Christian Ilic 28 (18) 64% 0 0 5 (1) 0 هافبک 0
Florian Sittsam 23 (15) 65% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
David Cancola 42 (27) 65% 1 0 8 (4) 0 هافبک 0
Florian Flecker 29 (20) 69% 0 4 3 (1) 0 مهاجم 0
Rajko Rep 27 (21) 77% 0 0 2 (1) 0 هافبک 0
Christoph Kropfl 33 (25) 75% 1 1 1 (0) 0 هافبک 0
Dario Tadic 14 (5) 35% 2 8 3 (1) 0 مهاجم 0
Tobias Kainz 34 (23) 67% 0 3 12 (5) 0 مدافع 0
محمد کامارا 3 (2) 66% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
Zakaria Sanogo 6 (5) 83% 0 2 1 (0) 0 هافبک 0
مریس اسکندروویچ 6 (4) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11