فوتبــال 11

دوشنبه، 11 آذر 1398 ساعت ۰۱:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
پائولو ویکتور 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.99
برونو کورتز 0 (0) 1 17 5 (4) 90 مدافع 7
پدرو گرومل 0 (0) 2 37 6 (2) 90 مدافع 7.03
والتر کانمن 0 (0) 1 39 7 (3) 90 مدافع 7.43
لئو مورا 0 (0) 2 39 8 (5) 85 مدافع 6.96
مایکون 0 (0) 0 62 8 (3) 75 هافبک 7.3
میچل 2 (0) 1 47 7 (3) 90 هافبک 7.22
اورتون سوارس 5 (1) 1 22 20 (11) 90 مهاجم 6.97
Luciano 4 (2) 1 29 10 (3) 75 هافبک 8.46
Pepê 1 (0) 3 15 13 (7) 90 هافبک 6.63
Alisson 1 (1) 2 32 15 (10) 90 هافبک 7.97
Felipe Vizeu 0 (0) 0 0 2 (0) 15 مهاجم 6.19
Darlan Mendes 0 (0) 0 9 0 (0) 15 هافبک 6.54
Aldemir Ferreira 0 (0) 0 1 1 (0) 9 هافبک 6.26
Tiago Volpi 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.66
رینالدو 1 (0) 2 32 14 (6) 90 مدافع 6.38
Bruno Alves 1 (1) 1 52 6 (5) 90 مدافع 6.43
Robert Arboleda 0 (0) 1 58 10 (7) 90 مدافع 6.45
خوانفران 0 (0) 0 25 8 (2) 81 مدافع 5.81
Igor Gomes 4 (0) 1 54 11 (6) 90 هافبک 6.32
ویتور بوئنو 1 (0) 0 37 9 (4) 74 هافبک 5.97
دنی آلوز 1 (0) 0 63 14 (4) 90 هافبک 6.33
Antony 2 (0) 3 63 10 (7) 90 مهاجم 6.29
Pablo 0 (0) 0 17 5 (2) 63 مهاجم 6.28
Luan Santos 0 (0) 1 72 8 (6) 90 هافبک 6.79
Gabriel Sara 0 (0) 0 7 0 (0) 9 مهاجم 6.27
Raniel 0 (0) 1 3 5 (1) 27 مهاجم 6.13
Hélio Junio 0 (0) 0 13 2 (1) 16 مهاجم 6.35
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
پائولو ویکتور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.99
برونو کورتز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7
پدرو گرومل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.03
والتر کانمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.43
لئو مورا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.96
مایکون 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.3
میچل 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.22
اورتون سوارس 5 (1) 3 (3) 0 0 0 1 مهاجم 6.97
Luciano 4 (2) 1 (1) 2 0 0 0 هافبک 8.46
Pepê 1 (0) 3 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.63
Alisson 1 (1) 2 (2) 1 0 1 0 هافبک 7.97
Felipe Vizeu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.19
Darlan Mendes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.54
Aldemir Ferreira 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.26
Tiago Volpi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.66
رینالدو 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.38
Bruno Alves 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.43
Robert Arboleda 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.45
خوانفران 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.81
Igor Gomes 4 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.32
ویتور بوئنو 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 5.97
دنی آلوز 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.33
Antony 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.29
Pablo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.28
Luan Santos 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.79
Gabriel Sara 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.27
Raniel 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.13
Hélio Junio 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
پائولو ویکتور 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.99
برونو کورتز 0 0 1 1 0 مدافع 7
پدرو گرومل 3 2 2 1 0 مدافع 7.03
والتر کانمن 2 4 1 0 0 مدافع 7.43
لئو مورا 0 0 2 1 0 مدافع 6.96
مایکون 1 0 0 1 0 هافبک 7.3
میچل 1 1 1 2 0 هافبک 7.22
اورتون سوارس 0 1 1 2 0 مهاجم 6.97
Luciano 0 0 1 3 0 هافبک 8.46
Pepê 0 0 3 0 0 هافبک 6.63
Alisson 1 0 2 3 0 هافبک 7.97
Felipe Vizeu 0 0 0 0 0 مهاجم 6.19
Darlan Mendes 1 1 0 0 0 هافبک 6.54
Aldemir Ferreira 0 0 0 1 0 هافبک 6.26
Tiago Volpi 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.66
رینالدو 0 1 2 2 0 مدافع 6.38
Bruno Alves 3 0 1 0 0 مدافع 6.43
Robert Arboleda 1 1 1 2 0 مدافع 6.45
خوانفران 1 1 0 2 0 مدافع 5.81
Igor Gomes 0 0 1 1 0 هافبک 6.32
ویتور بوئنو 1 0 0 2 0 هافبک 5.97
دنی آلوز 2 0 0 3 0 هافبک 6.33
Antony 0 2 3 1 1 مهاجم 6.29
Pablo 0 0 0 0 0 مهاجم 6.28
Luan Santos 3 1 1 0 0 هافبک 6.79
Gabriel Sara 0 0 0 0 0 مهاجم 6.27
Raniel 0 0 1 2 0 مهاجم 6.13
Hélio Junio 0 0 0 1 0 مهاجم 6.35
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
پائولو ویکتور 27 (9) 33% 0 0 23 (5) 0 دروازه‌بان 6.99
برونو کورتز 17 (16) 94% 0 2 0 (0) 0 مدافع 7
پدرو گرومل 37 (31) 83% 0 0 8 (4) 0 مدافع 7.03
والتر کانمن 39 (35) 89% 0 0 12 (10) 0 مدافع 7.43
لئو مورا 39 (34) 87% 0 3 3 (3) 0 مدافع 6.96
مایکون 62 (53) 86% 2 0 9 (6) 2 هافبک 7.3
میچل 47 (40) 85% 2 0 2 (2) 0 هافبک 7.22
اورتون سوارس 22 (17) 77% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.97
Luciano 29 (21) 72% 1 0 2 (1) 1 هافبک 8.46
Pepê 15 (12) 80% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.63
Alisson 32 (28) 87% 3 5 2 (0) 0 هافبک 7.97
Felipe Vizeu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.19
Darlan Mendes 9 (5) 55% 1 0 3 (2) 0 هافبک 6.54
Aldemir Ferreira 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.26
Tiago Volpi 23 (17) 73% 0 0 8 (2) 0 دروازه‌بان 5.66
رینالدو 32 (28) 87% 1 6 2 (2) 0 مدافع 6.38
Bruno Alves 52 (48) 92% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.43
Robert Arboleda 58 (45) 78% 0 0 6 (2) 0 مدافع 6.45
خوانفران 25 (23) 92% 0 0 2 (2) 0 مدافع 5.81
Igor Gomes 54 (45) 84% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.32
ویتور بوئنو 37 (34) 91% 0 2 3 (2) 0 هافبک 5.97
دنی آلوز 63 (51) 81% 3 4 2 (1) 0 هافبک 6.33
Antony 63 (52) 82% 1 0 3 (1) 0 مهاجم 6.29
Pablo 17 (16) 94% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.28
Luan Santos 72 (63) 88% 1 0 4 (2) 0 هافبک 6.79
Gabriel Sara 7 (7) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.27
Raniel 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.13
Hélio Junio 13 (8) 61% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.35
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11