فوتبــال 11

یکشنبه، 17 آذر 1398 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Éverson 0 (0) 0 50 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.17
ژورژه 1 (0) 1 40 9 (5) 90 مدافع 7.69
Lucas Veríssimo 2 (0) 1 50 9 (4) 90 مدافع 7.18
Gustavo Henrique 1 (0) 0 47 3 (3) 90 مدافع 7.34
Victor Ferraz 0 (0) 3 39 11 (4) 90 مدافع 7.95
Alison 0 (0) 6 27 17 (7) 75 هافبک 6.8
کارلوس سانچز 5 (2) 2 35 8 (4) 89 هافبک 9.02
Yeferson Soteldo 2 (1) 0 30 10 (5) 90 مهاجم 8.66
Eduardo Sasha 2 (2) 0 19 11 (3) 89 مهاجم 7.76
Marinho 5 (1) 2 18 18 (11) 90 مهاجم 7.97
Diego Pituca 1 (1) 3 27 9 (7) 90 هافبک 7.65
Jean Mota 1 (1) 0 1 0 (0) 1 هافبک 0
Jobson 1 (0) 1 8 2 (1) 15 هافبک 6.53
Sandry 0 (0) 0 0 0 (0) 1 هافبک 0
Diego Alves 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.05
فیلیپه لوئیس 0 (0) 3 48 14 (6) 90 مدافع 5.33
رودریگو کایو 0 (0) 2 35 6 (5) 90 مدافع 6.22
پابلو ماری 0 (0) 1 44 4 (2) 90 مدافع 6.29
Willian Arão 0 (0) 1 39 8 (2) 90 هافبک 6.31
اورتون ریبیرو 0 (0) 0 38 11 (6) 90 هافبک 6.25
ژرسون 0 (0) 2 47 10 (7) 90 هافبک 6.68
جورجیان آراسکائتا 1 (0) 2 27 13 (7) 71 هافبک 6.3
گابریل باربوسا 2 (1) 0 17 4 (1) 90 مهاجم 5.94
Bruno Henrique 0 (0) 0 10 13 (4) 45 هافبک 5.72
Rodinei 0 (0) 4 33 11 (6) 89 مدافع 6.45
João Lucas 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مدافع 0
Diego 1 (0) 1 11 2 (2) 19 هافبک 6.31
ویچینیو 1 (0) 0 15 11 (5) 45 هافبک 6.18
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Éverson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.17
ژورژه 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.69
Lucas Veríssimo 2 (0) 1 (1) 0 0 0 1 مدافع 7.18
Gustavo Henrique 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.34
Victor Ferraz 0 (0) 2 (1) 0 1 0 0 مدافع 7.95
Alison 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.8
کارلوس سانچز 5 (2) 0 (0) 2 0 0 0 هافبک 9.02
Yeferson Soteldo 2 (1) 3 (1) 0 2 0 0 مهاجم 8.66
Eduardo Sasha 2 (2) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.76
Marinho 5 (1) 3 (2) 1 0 0 1 مهاجم 7.97
Diego Pituca 1 (1) 4 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.65
Jean Mota 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jobson 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.53
Sandry 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Diego Alves 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.05
فیلیپه لوئیس 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.33
رودریگو کایو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.22
پابلو ماری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.29
Willian Arão 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.31
اورتون ریبیرو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.25
ژرسون 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.68
جورجیان آراسکائتا 1 (0) 5 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.3
گابریل باربوسا 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 5.94
Bruno Henrique 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.72
Rodinei 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.45
João Lucas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Diego 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.31
ویچینیو 1 (0) 6 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.18
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Éverson 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.17
ژورژه 2 5 1 0 0 مدافع 7.69
Lucas Veríssimo 2 4 1 2 0 مدافع 7.18
Gustavo Henrique 6 1 0 0 0 مدافع 7.34
Victor Ferraz 1 2 3 3 0 مدافع 7.95
Alison 0 2 6 3 0 هافبک 6.8
کارلوس سانچز 1 0 2 1 0 هافبک 9.02
Yeferson Soteldo 0 2 0 0 0 مهاجم 8.66
Eduardo Sasha 0 0 0 1 0 مهاجم 7.76
Marinho 0 0 2 1 0 مهاجم 7.97
Diego Pituca 0 1 3 1 0 هافبک 7.65
Jean Mota 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jobson 0 1 1 0 0 هافبک 6.53
Sandry 0 0 0 0 0 هافبک 0
Diego Alves 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.05
فیلیپه لوئیس 4 2 3 1 0 مدافع 5.33
رودریگو کایو 1 0 2 0 0 مدافع 6.22
پابلو ماری 3 3 1 2 0 مدافع 6.29
Willian Arão 1 2 1 4 0 هافبک 6.31
اورتون ریبیرو 1 0 0 0 0 هافبک 6.25
ژرسون 2 0 2 1 0 هافبک 6.68
جورجیان آراسکائتا 0 0 2 1 0 هافبک 6.3
گابریل باربوسا 0 0 0 2 0 مهاجم 5.94
Bruno Henrique 0 0 0 1 0 هافبک 5.72
Rodinei 4 2 4 3 0 مدافع 6.45
João Lucas 0 0 0 0 0 مدافع 0
Diego 0 0 1 0 0 هافبک 6.31
ویچینیو 0 0 0 0 0 هافبک 6.18
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Éverson 50 (42) 84% 0 0 27 (19) 0 دروازه‌بان 7.17
ژورژه 40 (30) 75% 1 2 3 (2) 0 مدافع 7.69
Lucas Veríssimo 50 (41) 82% 0 0 5 (3) 0 مدافع 7.18
Gustavo Henrique 47 (41) 87% 0 0 12 (7) 0 مدافع 7.34
Victor Ferraz 39 (34) 87% 2 1 2 (0) 1 مدافع 7.95
Alison 27 (23) 85% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.8
کارلوس سانچز 35 (26) 74% 4 6 9 (6) 0 هافبک 9.02
Yeferson Soteldo 30 (22) 73% 4 2 0 (0) 2 مهاجم 8.66
Eduardo Sasha 19 (18) 94% 2 0 3 (3) 0 مهاجم 7.76
Marinho 18 (12) 66% 2 3 1 (1) 1 مهاجم 7.97
Diego Pituca 27 (24) 88% 0 0 5 (3) 0 هافبک 7.65
Jean Mota 1 (1) 100% 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
Jobson 8 (8) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.53
Sandry 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Diego Alves 23 (17) 73% 0 0 15 (9) 0 دروازه‌بان 6.05
فیلیپه لوئیس 48 (38) 79% 0 5 2 (1) 0 مدافع 5.33
رودریگو کایو 35 (32) 91% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.22
پابلو ماری 44 (42) 95% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.29
Willian Arão 39 (32) 82% 0 0 2 (2) 0 هافبک 6.31
اورتون ریبیرو 38 (24) 64% 1 1 1 (0) 0 هافبک 6.25
ژرسون 47 (42) 89% 1 0 1 (1) 1 هافبک 6.68
جورجیان آراسکائتا 27 (22) 81% 1 3 1 (0) 0 هافبک 6.3
گابریل باربوسا 17 (16) 94% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 5.94
Bruno Henrique 10 (6) 60% 0 1 0 (0) 0 هافبک 5.72
Rodinei 33 (25) 75% 1 3 1 (1) 0 مدافع 6.45
João Lucas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Diego 11 (9) 81% 0 1 1 (0) 0 هافبک 6.31
ویچینیو 15 (10) 66% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.18
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11