فوتبــال 11

دوشنبه، 04 آذر 1398 ساعت ۰۱:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Diogo Silva 0 (0) 0 14 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.15
João Lucas 1 (0) 1 33 3 (3) 90 مدافع 6.88
Luiz Otávio 2 (1) 4 47 20 (14) 90 مدافع 7.48
Samuel Xavier 0 (0) 4 59 12 (7) 90 مدافع 6.77
Ricardinho 1 (0) 2 50 10 (2) 79 هافبک 6.44
Fabinho 0 (0) 1 56 17 (10) 90 هافبک 6.69
Bergson 2 (0) 0 10 6 (3) 45 مهاجم 6.49
Felipe 4 (1) 0 49 11 (5) 90 هافبک 8.27
Tiago Alves 1 (0) 0 42 5 (3) 90 مدافع 6.33
Wescley 1 (1) 1 5 4 (1) 45 هافبک 6.24
Chico 1 (1) 2 32 11 (7) 79 هافبک 7.06
Thiago Galhardo 2 (1) 0 17 8 (3) 45 مهاجم 6.49
Juninho Quixadá 1 (1) 1 10 4 (2) 11 هافبک 6.71
Mateus 1 (0) 0 13 5 (3) 45 هافبک 7.19
Tiago Volpi 0 (0) 0 40 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.56
Bruno Alves 1 (1) 0 51 13 (8) 90 مدافع 7.39
Robert Arboleda 1 (0) 2 40 10 (4) 90 مدافع 7.16
خوانفران 0 (0) 0 43 6 (1) 90 مدافع 6.65
Liziero 1 (0) 2 57 13 (6) 76 هافبک 6.87
Tchê Tchê 0 (0) 2 48 9 (6) 90 هافبک 7.2
Antony 0 (0) 2 38 8 (4) 65 مهاجم 6.71
دنی آلوز 0 (0) 1 58 14 (7) 90 هافبک 6.95
ویتور بوئنو 2 (1) 1 30 11 (4) 90 هافبک 7.03
رینالدو 0 (0) 0 23 7 (3) 67 مدافع 6.72
Igor Gomes 1 (0) 2 41 7 (3) 90 هافبک 6.5
Léo Pelé 0 (0) 1 4 5 (3) 23 مدافع 6.28
هادسون 0 (0) 2 4 5 (4) 14 هافبک 6.77
Raniel 0 (0) 0 1 8 (0) 25 مهاجم 6.12
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Diogo Silva 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.15
João Lucas 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.88
Luiz Otávio 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.48
Samuel Xavier 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.77
Ricardinho 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.44
Fabinho 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.69
Bergson 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
Felipe 4 (1) 5 (5) 1 0 0 0 هافبک 8.27
Tiago Alves 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.33
Wescley 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.24
Chico 1 (1) 2 (2) 0 0 0 1 هافبک 7.06
Thiago Galhardo 2 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
Juninho Quixadá 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.71
Mateus 1 (0) 3 (3) 0 1 0 0 هافبک 7.19
Tiago Volpi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.56
Bruno Alves 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.39
Robert Arboleda 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.16
خوانفران 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 6.65
Liziero 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.87
Tchê Tchê 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.2
Antony 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.71
دنی آلوز 0 (0) 5 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.95
ویتور بوئنو 2 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.03
رینالدو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.72
Igor Gomes 1 (0) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.5
Léo Pelé 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.28
هادسون 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.77
Raniel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.12
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Diogo Silva 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.15
João Lucas 2 2 1 0 0 مدافع 6.88
Luiz Otávio 1 2 4 2 0 مدافع 7.48
Samuel Xavier 1 0 4 2 0 مدافع 6.77
Ricardinho 0 2 2 2 0 هافبک 6.44
Fabinho 1 1 1 2 0 هافبک 6.69
Bergson 0 1 0 0 0 مهاجم 6.49
Felipe 0 0 0 0 0 هافبک 8.27
Tiago Alves 2 0 0 0 0 مدافع 6.33
Wescley 0 0 1 1 0 هافبک 6.24
Chico 0 2 2 1 0 هافبک 7.06
Thiago Galhardo 0 0 0 1 0 مهاجم 6.49
Juninho Quixadá 0 1 1 1 0 هافبک 6.71
Mateus 0 0 0 0 0 هافبک 7.19
Tiago Volpi 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.56
Bruno Alves 12 1 0 2 0 مدافع 7.39
Robert Arboleda 11 0 2 1 0 مدافع 7.16
خوانفران 3 1 0 1 0 مدافع 6.65
Liziero 0 1 2 3 0 هافبک 6.87
Tchê Tchê 2 2 2 1 0 هافبک 7.2
Antony 0 1 2 1 0 مهاجم 6.71
دنی آلوز 1 0 1 1 0 هافبک 6.95
ویتور بوئنو 2 0 1 0 0 هافبک 7.03
رینالدو 4 0 0 1 0 مدافع 6.72
Igor Gomes 0 1 2 1 0 هافبک 6.5
Léo Pelé 3 2 1 0 0 مدافع 6.28
هادسون 4 1 2 1 0 هافبک 6.77
Raniel 1 0 0 3 0 مهاجم 6.12
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Diogo Silva 14 (8) 57% 0 0 8 (3) 0 دروازه‌بان 6.15
João Lucas 33 (28) 84% 1 7 4 (3) 0 مدافع 6.88
Luiz Otávio 47 (43) 91% 0 0 3 (3) 0 مدافع 7.48
Samuel Xavier 59 (51) 86% 0 8 3 (1) 0 مدافع 6.77
Ricardinho 50 (45) 90% 0 1 8 (7) 0 هافبک 6.44
Fabinho 56 (45) 80% 0 0 6 (6) 0 هافبک 6.69
Bergson 10 (8) 80% 1 0 1 (0) 1 مهاجم 6.49
Felipe 49 (38) 77% 5 8 1 (0) 1 هافبک 8.27
Tiago Alves 42 (33) 78% 0 0 13 (7) 0 مدافع 6.33
Wescley 5 (4) 80% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.24
Chico 32 (24) 75% 2 5 4 (2) 0 هافبک 7.06
Thiago Galhardo 17 (14) 82% 1 2 1 (0) 0 مهاجم 6.49
Juninho Quixadá 10 (6) 60% 1 0 1 (1) 0 هافبک 6.71
Mateus 13 (9) 69% 3 2 0 (0) 0 هافبک 7.19
Tiago Volpi 40 (25) 62% 0 0 17 (2) 0 دروازه‌بان 7.56
Bruno Alves 51 (46) 90% 0 0 2 (1) 0 مدافع 7.39
Robert Arboleda 40 (38) 95% 0 0 2 (1) 0 مدافع 7.16
خوانفران 43 (39) 90% 1 2 0 (0) 1 مدافع 6.65
Liziero 57 (48) 84% 1 0 3 (1) 0 هافبک 6.87
Tchê Tchê 48 (45) 93% 1 0 3 (1) 0 هافبک 7.2
Antony 38 (31) 81% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.71
دنی آلوز 58 (46) 79% 2 4 3 (2) 1 هافبک 6.95
ویتور بوئنو 30 (27) 90% 0 0 2 (2) 0 هافبک 7.03
رینالدو 23 (18) 78% 1 1 3 (0) 0 مدافع 6.72
Igor Gomes 41 (31) 75% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.5
Léo Pelé 4 (1) 25% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.28
هادسون 4 (2) 50% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.77
Raniel 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.12
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11