فوتبــال 11

شنبه، 25 آبان 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Éverson 0 (0) 0 38 2 (2) 90 دروازه‌بان 7.04
ژورژه 2 (0) 0 32 7 (3) 90 مدافع 6.45
Gustavo Henrique 0 (0) 0 41 6 (2) 90 مدافع 6.58
Lucas Veríssimo 0 (0) 2 40 13 (10) 90 مدافع 7.25
Evandro 1 (0) 1 11 13 (6) 68 هافبک 6.77
کارلوس سانچز 4 (1) 2 31 12 (5) 90 هافبک 6.94
Marinho 5 (0) 1 11 25 (14) 90 مهاجم 6.9
Eduardo Sasha 2 (2) 1 14 5 (1) 90 مهاجم 6.55
Victor Ferraz 0 (0) 4 40 11 (6) 90 مدافع 6.89
Alison 0 (0) 4 28 13 (6) 86 هافبک 6.97
Felipe Jonatan 1 (0) 2 13 8 (4) 57 مدافع 6.72
Diego Pituca 0 (0) 2 15 10 (6) 33 هافبک 6.84
Tailson 1 (0) 0 4 3 (2) 22 مهاجم 6.47
Jean Mota 0 (0) 0 0 2 (0) 10 هافبک 6.05
Tiago Volpi 0 (0) 0 32 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.9
رینالدو 3 (0) 2 31 10 (4) 90 مدافع 6.67
Bruno Alves 1 (0) 1 41 10 (5) 90 مدافع 6.76
Robert Arboleda 1 (0) 2 38 13 (7) 90 مدافع 6.85
دنی آلوز 2 (1) 5 55 18 (10) 89 هافبک 8.21
Jucilei 0 (0) 0 24 2 (0) 45 هافبک 6.2
Tchê Tchê 0 (0) 1 54 6 (4) 90 هافبک 6.95
ویتور بوئنو 2 (0) 1 44 12 (6) 90 هافبک 7.14
Igor Gomes 2 (1) 2 37 14 (11) 90 هافبک 7.23
خوانفران 0 (0) 2 37 7 (3) 90 مدافع 6.71
Pablo 4 (2) 0 19 17 (4) 90 مهاجم 6.67
Liziero 0 (0) 1 44 20 (8) 45 هافبک 6.69
Gabriel Sara 0 (0) 0 2 0 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Éverson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.04
ژورژه 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.45
Gustavo Henrique 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.58
Lucas Veríssimo 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.25
Evandro 1 (0) 1 (0) 0 0 1 0 هافبک 6.77
کارلوس سانچز 4 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 6.94
Marinho 5 (0) 9 (4) 0 0 0 0 مهاجم 6.9
Eduardo Sasha 2 (2) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.55
Victor Ferraz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.89
Alison 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.97
Felipe Jonatan 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.72
Diego Pituca 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.84
Tailson 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
Jean Mota 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.05
Tiago Volpi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.9
رینالدو 3 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.67
Bruno Alves 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.76
Robert Arboleda 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.85
دنی آلوز 2 (1) 4 (3) 1 0 0 0 هافبک 8.21
Jucilei 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
Tchê Tchê 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.95
ویتور بوئنو 2 (0) 5 (3) 0 1 0 0 هافبک 7.14
Igor Gomes 2 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.23
خوانفران 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.71
Pablo 4 (2) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.67
Liziero 0 (0) 5 (5) 0 0 0 0 هافبک 6.69
Gabriel Sara 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Éverson 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.04
ژورژه 2 1 0 1 0 مدافع 6.45
Gustavo Henrique 5 1 0 1 0 مدافع 6.58
Lucas Veríssimo 8 0 2 1 0 مدافع 7.25
Evandro 0 0 1 4 0 هافبک 6.77
کارلوس سانچز 0 0 2 1 0 هافبک 6.94
Marinho 0 0 1 0 0 مهاجم 6.9
Eduardo Sasha 0 0 1 0 0 مهاجم 6.55
Victor Ferraz 3 1 4 1 0 مدافع 6.89
Alison 0 3 4 2 0 هافبک 6.97
Felipe Jonatan 0 3 2 0 0 مدافع 6.72
Diego Pituca 1 2 2 2 0 هافبک 6.84
Tailson 0 0 0 0 0 مهاجم 6.47
Jean Mota 0 0 0 1 0 هافبک 6.05
Tiago Volpi 3 1 0 0 0 دروازه‌بان 6.9
رینالدو 0 1 2 4 0 مدافع 6.67
Bruno Alves 5 2 1 1 0 مدافع 6.76
Robert Arboleda 4 3 2 3 1 مدافع 6.85
دنی آلوز 0 1 5 1 0 هافبک 8.21
Jucilei 1 1 0 1 0 هافبک 6.2
Tchê Tchê 0 1 1 2 0 هافبک 6.95
ویتور بوئنو 0 0 1 4 0 هافبک 7.14
Igor Gomes 1 1 2 0 0 هافبک 7.23
خوانفران 3 2 2 1 0 مدافع 6.71
Pablo 2 0 0 4 0 مهاجم 6.67
Liziero 0 0 1 4 0 هافبک 6.69
Gabriel Sara 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Éverson 38 (26) 68% 0 0 24 (12) 0 دروازه‌بان 7.04
ژورژه 32 (22) 68% 0 1 5 (2) 0 مدافع 6.45
Gustavo Henrique 41 (36) 87% 0 0 5 (4) 0 مدافع 6.58
Lucas Veríssimo 40 (38) 95% 0 0 3 (2) 0 مدافع 7.25
Evandro 11 (10) 90% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.77
کارلوس سانچز 31 (18) 58% 1 7 7 (1) 0 هافبک 6.94
Marinho 11 (9) 81% 1 2 1 (1) 0 مهاجم 6.9
Eduardo Sasha 14 (13) 92% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.55
Victor Ferraz 40 (33) 82% 1 0 4 (1) 0 مدافع 6.89
Alison 28 (20) 71% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.97
Felipe Jonatan 13 (9) 69% 1 1 2 (1) 0 مدافع 6.72
Diego Pituca 15 (10) 66% 1 1 2 (1) 0 هافبک 6.84
Tailson 4 (3) 75% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.47
Jean Mota 0 (0) 0 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.05
Tiago Volpi 32 (21) 65% 0 0 17 (6) 0 دروازه‌بان 6.9
رینالدو 31 (27) 87% 1 5 2 (0) 0 مدافع 6.67
Bruno Alves 41 (38) 92% 1 0 3 (1) 0 مدافع 6.76
Robert Arboleda 38 (30) 78% 1 0 10 (7) 0 مدافع 6.85
دنی آلوز 55 (44) 80% 3 6 4 (2) 0 هافبک 8.21
Jucilei 24 (22) 91% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.2
Tchê Tchê 54 (47) 87% 1 0 4 (4) 0 هافبک 6.95
ویتور بوئنو 44 (36) 81% 2 0 1 (0) 1 هافبک 7.14
Igor Gomes 37 (32) 86% 0 1 1 (1) 0 هافبک 7.23
خوانفران 37 (29) 78% 2 2 4 (2) 0 مدافع 6.71
Pablo 19 (13) 68% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.67
Liziero 44 (37) 84% 1 0 1 (1) 0 هافبک 6.69
Gabriel Sara 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11