فوتبــال 11

یکشنبه، 07 مهر 1398 ساعت ۰۱:۳۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Diego Alves 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.06
Rodinei 0 (0) 1 21 5 (4) 45 مدافع 6.73
رودریگو کایو 0 (0) 1 62 8 (3) 90 مدافع 6.88
روبرت پیریس 1 (0) 0 32 8 (3) 45 هافبک 6.42
اورتون ریبیرو 2 (1) 0 51 14 (7) 90 هافبک 6.77
گابریل باربوسا 2 (1) 0 23 6 (1) 90 مهاجم 6.45
پابلو ماری 1 (0) 2 62 9 (6) 90 مدافع 7.05
Renê 2 (1) 1 36 13 (6) 77 مدافع 6.73
Willian Arão 3 (2) 6 53 15 (12) 90 هافبک 7.69
جورجیان آراسکائتا 2 (0) 3 46 12 (6) 90 هافبک 7.88
Bruno Henrique 1 (1) 2 33 25 (9) 90 مهاجم 6.69
رافینیا 2 (1) 2 31 8 (5) 45 مدافع 6.64
ژرسون 2 (2) 1 31 11 (7) 45 هافبک 7.09
فیلیپه لوئیس 0 (0) 0 19 1 (1) 13 مدافع 6.64
Tiago Volpi 0 (0) 0 19 1 (1) 90 دروازه‌بان 8.89
رینالدو 1 (0) 3 26 10 (5) 90 مدافع 7.32
Bruno Alves 0 (0) 2 25 9 (4) 90 مدافع 7.63
Robert Arboleda 0 (0) 0 23 5 (4) 90 مدافع 7.7
خوانفران 0 (0) 3 43 14 (6) 90 مدافع 6.85
Tchê Tchê 1 (0) 1 22 12 (4) 67 هافبک 6.18
Hernanes 1 (0) 2 41 12 (9) 89 هافبک 7.14
Antony 3 (1) 3 38 20 (12) 85 مهاجم 7.05
Pablo 1 (0) 0 10 13 (3) 90 مهاجم 6.35
Luan Santos 1 (0) 3 40 10 (5) 90 هافبک 7.02
دنی آلوز 0 (0) 3 39 21 (9) 90 مدافع 6.87
Liziero 0 (0) 0 5 1 (0) 12 هافبک 6.12
هادسون 0 (0) 0 1 1 (0) 1 هافبک 0
ویتور بوئنو 0 (0) 2 5 6 (3) 23 هافبک 6.54
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Diego Alves 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.06
Rodinei 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.73
رودریگو کایو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.88
روبرت پیریس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.42
اورتون ریبیرو 2 (1) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.77
گابریل باربوسا 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.45
پابلو ماری 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 7.05
Renê 2 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.73
Willian Arão 3 (2) 1 (1) 0 0 0 2 هافبک 7.69
جورجیان آراسکائتا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.88
Bruno Henrique 1 (1) 8 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.69
رافینیا 2 (1) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.64
ژرسون 2 (2) 1 (0) 0 0 0 1 هافبک 7.09
فیلیپه لوئیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.64
Tiago Volpi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.89
رینالدو 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.32
Bruno Alves 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.63
Robert Arboleda 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.7
خوانفران 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.85
Tchê Tchê 1 (0) 1 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.18
Hernanes 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.14
Antony 3 (1) 6 (4) 0 0 0 0 مهاجم 7.05
Pablo 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
Luan Santos 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.02
دنی آلوز 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.87
Liziero 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.12
هادسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ویتور بوئنو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.54
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Diego Alves 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.06
Rodinei 0 1 1 0 0 مدافع 6.73
رودریگو کایو 4 1 1 1 0 مدافع 6.88
روبرت پیریس 0 1 0 3 0 هافبک 6.42
اورتون ریبیرو 0 1 0 1 0 هافبک 6.77
گابریل باربوسا 0 0 0 2 0 مهاجم 6.45
پابلو ماری 3 1 2 1 0 مدافع 7.05
Renê 0 0 1 2 0 مدافع 6.73
Willian Arão 1 3 6 2 0 هافبک 7.69
جورجیان آراسکائتا 0 5 3 1 0 هافبک 7.88
Bruno Henrique 0 1 2 4 0 مهاجم 6.69
رافینیا 0 0 2 0 0 مدافع 6.64
ژرسون 0 3 1 3 0 هافبک 7.09
فیلیپه لوئیس 0 2 0 0 0 مدافع 6.64
Tiago Volpi 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.89
رینالدو 0 5 3 4 0 مدافع 7.32
Bruno Alves 7 1 2 2 0 مدافع 7.63
Robert Arboleda 10 2 0 0 0 مدافع 7.7
خوانفران 3 0 3 3 0 مدافع 6.85
Tchê Tchê 1 0 1 2 0 هافبک 6.18
Hernanes 0 3 2 3 0 هافبک 7.14
Antony 0 0 3 3 0 مهاجم 7.05
Pablo 4 1 0 4 0 مهاجم 6.35
Luan Santos 3 4 3 1 0 هافبک 7.02
دنی آلوز 0 1 3 4 0 مدافع 6.87
Liziero 1 0 0 0 0 هافبک 6.12
هادسون 0 0 0 0 0 هافبک 0
ویتور بوئنو 0 1 2 1 0 هافبک 6.54
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Diego Alves 30 (27) 90% 0 0 12 (9) 0 دروازه‌بان 7.06
Rodinei 21 (17) 81% 0 1 1 (0) 0 مدافع 6.73
رودریگو کایو 62 (53) 85% 0 0 5 (1) 0 مدافع 6.88
روبرت پیریس 32 (27) 84% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.42
اورتون ریبیرو 51 (42) 82% 3 4 0 (0) 0 هافبک 6.77
گابریل باربوسا 23 (16) 69% 1 2 0 (0) 1 مهاجم 6.45
پابلو ماری 62 (56) 91% 0 0 7 (5) 0 مدافع 7.05
Renê 36 (27) 75% 2 3 2 (0) 0 مدافع 6.73
Willian Arão 53 (49) 92% 1 1 4 (3) 0 هافبک 7.69
جورجیان آراسکائتا 46 (32) 69% 4 9 5 (3) 2 هافبک 7.88
Bruno Henrique 33 (26) 78% 2 2 1 (0) 1 مهاجم 6.69
رافینیا 31 (30) 96% 0 2 2 (2) 0 مدافع 6.64
ژرسون 31 (29) 93% 1 0 2 (2) 0 هافبک 7.09
فیلیپه لوئیس 19 (18) 94% 1 3 1 (0) 0 مدافع 6.64
Tiago Volpi 19 (8) 42% 0 0 17 (6) 0 دروازه‌بان 8.89
رینالدو 26 (20) 76% 1 1 6 (2) 0 مدافع 7.32
Bruno Alves 25 (19) 76% 0 0 2 (0) 0 مدافع 7.63
Robert Arboleda 23 (17) 73% 1 0 5 (1) 0 مدافع 7.7
خوانفران 43 (31) 72% 0 1 3 (1) 0 مدافع 6.85
Tchê Tchê 22 (18) 81% 1 1 1 (1) 0 هافبک 6.18
Hernanes 41 (36) 87% 0 1 1 (1) 0 هافبک 7.14
Antony 38 (26) 68% 0 2 4 (2) 0 مهاجم 7.05
Pablo 10 (7) 70% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.35
Luan Santos 40 (29) 72% 0 0 4 (1) 0 هافبک 7.02
دنی آلوز 39 (28) 71% 3 2 2 (0) 1 مدافع 6.87
Liziero 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.12
هادسون 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ویتور بوئنو 5 (4) 80% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.54
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11