فوتبــال 11

پنجشنبه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یاسپر سیلسن 0 (0) 0 29 0 (0) 120 دروازه‌بان 6.3
دیلی بلیند 1 (0) 2 67 9 (5) 120 مدافع 6.8
ماتیس د لیخت 2 (1) 3 58 15 (11) 120 مدافع 7.7
ویرجیل فن‌دایک 3 (2) 1 77 10 (8) 120 مدافع 7.3
دنزل دامفریس 0 (0) 3 46 22 (11) 120 مدافع 6.7
مارتن درون 2 (1) 2 62 6 (2) 68 هافبک 6.8
فرنکی دی یونگ 0 (0) 5 105 14 (10) 114 هافبک 7.8
رایان بابل 1 (1) 0 39 3 (0) 68 مهاجم 6.6
ممفیس دپای 10 (6) 1 44 11 (1) 120 مهاجم 8.3
استیون برخواین 2 (1) 0 31 7 (5) 90 مهاجم 7.6
جورجینیو واینالدوم 2 (1) 1 44 10 (4) 120 هافبک 6.7
دانی فن دبیک 3 (0) 0 15 2 (0) 52 هافبک 6.2
کوین استروتمن 0 (0) 0 4 0 (0) 6 هافبک 0
دیوی پروپر 0 (0) 0 13 2 (2) 30 هافبک 6.6
کوئینسی پرومس 3 (1) 0 26 5 (1) 52 مهاجم 7.5
جردن پیکفورد 0 (0) 0 40 1 (1) 120 دروازه‌بان 7.6
بن چیل‌ول 0 (0) 2 70 14 (8) 120 مدافع 6.7
هری مگوایر 1 (0) 0 84 6 (3) 120 مدافع 6.2
جان استونز 1 (0) 1 75 3 (2) 120 مدافع 6.4
کایل واکر 0 (0) 3 46 11 (7) 120 مدافع 5.9
دکلان رایس 0 (0) 2 54 9 (3) 105 مدافع 6.9
راس بارکلی 1 (0) 1 58 13 (9) 120 هافبک 6.3
رحیم استرلینگ 1 (0) 0 20 11 (4) 120 مهاجم 6.7
مارکوس رشفورد 1 (1) 2 7 7 (3) 45 مهاجم 7.2
جیدن سانچو 1 (1) 0 13 4 (2) 61 مهاجم 6.4
فابیان دلف 2 (1) 3 24 9 (5) 77 هافبک 7.3
جردن هندرسون 0 (0) 1 37 5 (2) 43 هافبک 6.3
جسی لینگارد 2 (0) 1 22 5 (2) 59 مهاجم 6.1
دله الی 0 (0) 0 7 6 (2) 15 هافبک 6
هری کین 3 (0) 0 16 12 (3) 75 مهاجم 7.2
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یاسپر سیلسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
دیلی بلیند 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
ماتیس د لیخت 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.7
ویرجیل فن‌دایک 3 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.3
دنزل دامفریس 0 (0) 5 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.7
مارتن درون 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.8
فرنکی دی یونگ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.8
رایان بابل 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.6
ممفیس دپای 10 (6) 2 (0) 0 2 0 3 مهاجم 8.3
استیون برخواین 2 (1) 6 (5) 0 0 0 0 مهاجم 7.6
جورجینیو واینالدوم 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.7
دانی فن دبیک 3 (0) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.2
کوین استروتمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دیوی پروپر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.6
کوئینسی پرومس 3 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.5
جردن پیکفورد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.6
بن چیل‌ول 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.7
هری مگوایر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.2
جان استونز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
کایل واکر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 5.9
دکلان رایس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
راس بارکلی 1 (0) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.3
رحیم استرلینگ 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
مارکوس رشفورد 1 (1) 2 (0) 1 0 1 0 مهاجم 7.2
جیدن سانچو 1 (1) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.4
فابیان دلف 2 (1) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.3
جردن هندرسون 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.3
جسی لینگارد 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.1
دله الی 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6
هری کین 3 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.2
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یاسپر سیلسن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
دیلی بلیند 4 0 2 1 0 مدافع 6.8
ماتیس د لیخت 3 1 3 2 1 مدافع 7.7
ویرجیل فن‌دایک 4 1 1 1 0 مدافع 7.3
دنزل دامفریس 2 2 3 5 0 مدافع 6.7
مارتن درون 0 1 2 3 0 هافبک 6.8
فرنکی دی یونگ 1 3 5 0 0 هافبک 7.8
رایان بابل 0 1 0 0 0 مهاجم 6.6
ممفیس دپای 1 0 1 2 0 مهاجم 8.3
استیون برخواین 0 3 0 0 0 مهاجم 7.6
جورجینیو واینالدوم 0 0 1 2 0 هافبک 6.7
دانی فن دبیک 0 1 0 1 0 هافبک 6.2
کوین استروتمن 0 0 0 0 0 هافبک 0
دیوی پروپر 0 1 0 0 0 هافبک 6.6
کوئینسی پرومس 0 0 0 2 0 مهاجم 7.5
جردن پیکفورد 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.6
بن چیل‌ول 2 3 2 1 0 مدافع 6.7
هری مگوایر 1 2 0 0 0 مدافع 6.2
جان استونز 2 0 1 1 0 مدافع 6.4
کایل واکر 1 3 3 0 0 مدافع 5.9
دکلان رایس 3 4 2 0 0 مدافع 6.9
راس بارکلی 0 0 1 1 0 هافبک 6.3
رحیم استرلینگ 0 1 0 2 0 مهاجم 6.7
مارکوس رشفورد 0 1 2 0 0 مهاجم 7.2
جیدن سانچو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.4
فابیان دلف 1 4 3 1 0 هافبک 7.3
جردن هندرسون 0 0 1 2 0 هافبک 6.3
جسی لینگارد 0 0 1 2 0 مهاجم 6.1
دله الی 0 0 0 1 0 هافبک 6
هری کین 0 0 0 4 0 مهاجم 7.2
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یاسپر سیلسن 29 (15) 51% 0 0 18 (4) 0 دروازه‌بان 6.3
دیلی بلیند 67 (56) 84% 1 7 4 (2) 0 مدافع 6.8
ماتیس د لیخت 58 (54) 93% 1 1 1 (0) 1 مدافع 7.7
ویرجیل فن‌دایک 77 (74) 96% 0 0 10 (7) 0 مدافع 7.3
دنزل دامفریس 46 (29) 63% 0 4 7 (2) 0 مدافع 6.7
مارتن درون 62 (58) 93% 2 1 3 (3) 0 هافبک 6.8
فرنکی دی یونگ 105 (101) 96% 2 0 2 (2) 0 هافبک 7.8
رایان بابل 39 (35) 89% 2 0 1 (0) 0 مهاجم 6.6
ممفیس دپای 44 (34) 77% 6 6 10 (6) 1 مهاجم 8.3
استیون برخواین 31 (27) 87% 3 0 0 (0) 1 مهاجم 7.6
جورجینیو واینالدوم 44 (37) 84% 1 0 3 (2) 0 هافبک 6.7
دانی فن دبیک 15 (11) 73% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.2
کوین استروتمن 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
دیوی پروپر 13 (11) 84% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.6
کوئینسی پرومس 26 (22) 84% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 7.5
جردن پیکفورد 40 (23) 57% 0 0 25 (8) 0 دروازه‌بان 7.6
بن چیل‌ول 70 (52) 74% 2 6 5 (0) 0 مدافع 6.7
هری مگوایر 84 (75) 89% 1 1 11 (6) 0 مدافع 6.2
جان استونز 75 (70) 93% 0 0 6 (5) 0 مدافع 6.4
کایل واکر 46 (36) 78% 0 1 3 (3) 0 مدافع 5.9
دکلان رایس 54 (52) 96% 1 0 4 (2) 0 مدافع 6.9
راس بارکلی 58 (52) 89% 3 1 3 (3) 0 هافبک 6.3
رحیم استرلینگ 20 (16) 80% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.7
مارکوس رشفورد 7 (7) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.2
جیدن سانچو 13 (10) 76% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
فابیان دلف 24 (22) 91% 1 1 0 (0) 1 هافبک 7.3
جردن هندرسون 37 (33) 89% 0 2 0 (0) 0 هافبک 6.3
جسی لینگارد 22 (19) 86% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.1
دله الی 7 (7) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6
هری کین 16 (13) 81% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.2
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11