فوتبــال 11

یکشنبه، 30 تیر 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Carlos Ortiz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Dennis Fabian Quintero Loor 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Marco Alexander Carrasco Bonilla 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ismael Gómez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Francisco Evelio Silva Cabrera 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Dario Darwin Bone Lastre 0 (0) 0 0 0 (0) 87 هافبک 0
Luis Joel Estupinan Garcia 0 (0) 0 0 0 (0) 70 هافبک 0
Horacio Orzan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Adonis Preciado 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Jorge Luis Palacios Avila 0 (0) 0 0 0 (0) 76 مهاجم 0
Glendys Calos Mina 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Marcelo Raul Bergese 0 (0) 0 0 0 (0) 14 هافبک 0
Bagner Delgado 0 (0) 0 0 0 (0) 20 هافبک 0
Luis Ojeda 0 (0) 0 0 0 (0) 3 هافبک 0
Damian Frascarelli 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Darío Aimar 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Pedro Velasco 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Robert Herrera 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Mario Pineida 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Gabriel Marques 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Richard Calderón 0 (0) 0 0 0 (0) 62 هافبک 0
Angel Quiñonez 0 (0) 0 0 0 (0) 53 مهاجم 0
Fidel Martínez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Marcos Caicedo 0 (0) 0 0 0 (0) 62 مهاجم 0
Christian Alemán 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Beder Caicedo 0 (0) 0 0 0 (0) 28 مدافع 0
Leonardo Campana 0 (0) 0 0 0 (0) 37 مهاجم 0
Damián Díaz 0 (0) 0 0 0 (0) 28 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Carlos Ortiz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Dennis Fabian Quintero Loor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marco Alexander Carrasco Bonilla 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ismael Gómez 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 مدافع 0
Francisco Evelio Silva Cabrera 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dario Darwin Bone Lastre 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Luis Joel Estupinan Garcia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Horacio Orzan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Adonis Preciado 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 هافبک 0
Jorge Luis Palacios Avila 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Glendys Calos Mina 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marcelo Raul Bergese 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Bagner Delgado 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Luis Ojeda 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Damian Frascarelli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Darío Aimar 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Pedro Velasco 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Robert Herrera 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mario Pineida 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Gabriel Marques 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Richard Calderón 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Angel Quiñonez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Fidel Martínez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marcos Caicedo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Christian Alemán 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Beder Caicedo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Leonardo Campana 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Damián Díaz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Carlos Ortiz 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Dennis Fabian Quintero Loor 0 0 0 0 0 مدافع 0
Marco Alexander Carrasco Bonilla 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ismael Gómez 0 0 0 0 0 مدافع 0
Francisco Evelio Silva Cabrera 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dario Darwin Bone Lastre 0 0 0 0 0 هافبک 0
Luis Joel Estupinan Garcia 0 0 0 0 0 هافبک 0
Horacio Orzan 0 0 0 0 0 هافبک 0
Adonis Preciado 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jorge Luis Palacios Avila 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Glendys Calos Mina 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Marcelo Raul Bergese 0 0 0 0 0 هافبک 0
Bagner Delgado 0 0 0 0 0 هافبک 0
Luis Ojeda 0 0 0 0 0 هافبک 0
Damian Frascarelli 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Darío Aimar 0 0 0 0 0 مدافع 0
Pedro Velasco 0 0 0 0 0 مدافع 0
Robert Herrera 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mario Pineida 0 0 0 0 0 مدافع 0
Gabriel Marques 0 0 0 0 0 هافبک 0
Richard Calderón 0 0 0 0 0 هافبک 0
Angel Quiñonez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Fidel Martínez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Marcos Caicedo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Christian Alemán 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Beder Caicedo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Leonardo Campana 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Damián Díaz 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Carlos Ortiz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Dennis Fabian Quintero Loor 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Marco Alexander Carrasco Bonilla 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ismael Gómez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Francisco Evelio Silva Cabrera 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dario Darwin Bone Lastre 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Luis Joel Estupinan Garcia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Horacio Orzan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Adonis Preciado 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jorge Luis Palacios Avila 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Glendys Calos Mina 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marcelo Raul Bergese 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Bagner Delgado 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Luis Ojeda 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Damian Frascarelli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Darío Aimar 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Pedro Velasco 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Robert Herrera 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mario Pineida 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Gabriel Marques 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Richard Calderón 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Angel Quiñonez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Fidel Martínez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marcos Caicedo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Christian Alemán 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Beder Caicedo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Leonardo Campana 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Damián Díaz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11