فوتبــال 11

یکشنبه، 16 تیر 1398 ساعت ۰۴:۴۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Johan Padilla 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Pablo Cifuentes 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Juan Lara 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Miguel Segura 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jean Pena 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Byron Palacios 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Jonathan Borja 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Jorge Ordonez 0 (0) 0 0 0 (0) 81 هافبک 0
Jairo Padilla 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Adrian Cela 0 (0) 0 0 0 (0) 62 هافبک 0
Luis Arce 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Kevin German Arias 0 (0) 0 0 0 (0) 9 مدافع 0
Mauricio Narvaez 0 (0) 0 0 0 (0) 28 0
Máximo Banguera 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Darío Aimar 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Mario Pineida 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Beder Caicedo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Robert Herrera 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Gabriel Marques 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سباستین پرز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Angel Quiñonez 0 (0) 0 0 0 (0) 71 مهاجم 0
Fidel Martínez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Damián Díaz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Christian Alemán 0 (0) 0 0 0 (0) 60 مهاجم 0
Byron Castillo 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مدافع 0
اسکار استوپینیان 0 (0) 0 0 0 (0) 19 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Johan Padilla 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Pablo Cifuentes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Juan Lara 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Miguel Segura 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Jean Pena 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Byron Palacios 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jonathan Borja 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jorge Ordonez 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Jairo Padilla 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Adrian Cela 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Luis Arce 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kevin German Arias 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mauricio Narvaez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Máximo Banguera 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Darío Aimar 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mario Pineida 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Beder Caicedo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Robert Herrera 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Gabriel Marques 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سباستین پرز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Angel Quiñonez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Fidel Martínez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Damián Díaz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Christian Alemán 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Byron Castillo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اسکار استوپینیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Johan Padilla 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Pablo Cifuentes 0 0 0 0 0 مدافع 0
Juan Lara 0 0 0 0 0 مدافع 0
Miguel Segura 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jean Pena 0 0 0 0 0 مدافع 0
Byron Palacios 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jonathan Borja 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jorge Ordonez 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jairo Padilla 0 0 0 0 0 هافبک 0
Adrian Cela 0 0 0 0 0 هافبک 0
Luis Arce 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kevin German Arias 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mauricio Narvaez 0 0 0 0 0 0
Máximo Banguera 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Darío Aimar 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mario Pineida 0 0 0 0 0 مدافع 0
Beder Caicedo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Robert Herrera 0 0 0 0 0 مدافع 0
Gabriel Marques 0 0 0 0 0 هافبک 0
سباستین پرز 0 0 0 0 0 هافبک 0
Angel Quiñonez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Fidel Martínez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Damián Díaz 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Christian Alemán 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Byron Castillo 0 0 0 0 0 مدافع 0
اسکار استوپینیان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Johan Padilla 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Pablo Cifuentes 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Juan Lara 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Miguel Segura 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jean Pena 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Byron Palacios 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jonathan Borja 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jorge Ordonez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jairo Padilla 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Adrian Cela 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Luis Arce 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kevin German Arias 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mauricio Narvaez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
Máximo Banguera 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Darío Aimar 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mario Pineida 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Beder Caicedo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Robert Herrera 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Gabriel Marques 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سباستین پرز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Angel Quiñonez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Fidel Martínez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Damián Díaz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Christian Alemán 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Byron Castillo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
اسکار استوپینیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11