فوتبــال 11

چهارشنبه، 11 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۰:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
حسین حسینی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
وریا غفوری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد دانشگر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
پژمان منتظری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
آرمین سهرابیان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
علی کریمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
داریوش شجاعیان 0 (0) 0 0 0 (0) 58 هافبک 0
آیاندا پاتوسی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
امید نورافکن 0 (0) 0 0 0 (0) 52 هافبک 0
اسماعیل گنکالوس 0 (0) 0 0 0 (0) 72 مهاجم 0
مرتضی تبریزی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
فرشید باقری 0 (0) 0 0 0 (0) 32 هافبک 0
مهدی قائدی 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مهاجم 0
رضا کریمی 0 (0) 0 0 0 (0) 38 هافبک 0
حسین پورحمیدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
مهرداد پورابوالقاسم 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مصطفی کیانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمدرضا شیرازی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
وحید حمدی‌نژاد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رضا نعامی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
میثم کریمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
محمد شریفی 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
رضا درویشی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
فرید امیری 0 (0) 0 0 0 (0) 83 مهاجم 0
امیرحسین باقرپور 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
ایوب کلانتری 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
ناصر قلاوند 0 (0) 0 0 0 (0) 7 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
حسین حسینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
وریا غفوری 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
محمد دانشگر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
پژمان منتظری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آرمین سهرابیان 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
علی کریمی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
داریوش شجاعیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آیاندا پاتوسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
امید نورافکن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اسماعیل گنکالوس 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
مرتضی تبریزی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
فرشید باقری 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
مهدی قائدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رضا کریمی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
حسین پورحمیدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مهرداد پورابوالقاسم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مصطفی کیانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمدرضا شیرازی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
وحید حمدی‌نژاد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رضا نعامی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
میثم کریمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمد شریفی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رضا درویشی 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
فرید امیری 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
امیرحسین باقرپور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ایوب کلانتری 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
ناصر قلاوند 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
حسین حسینی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
وریا غفوری 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد دانشگر 0 0 0 0 0 مدافع 0
پژمان منتظری 0 0 0 0 0 مدافع 0
آرمین سهرابیان 0 0 0 0 0 مدافع 0
علی کریمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
داریوش شجاعیان 0 0 0 0 0 هافبک 0
آیاندا پاتوسی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
امید نورافکن 0 0 0 0 0 هافبک 0
اسماعیل گنکالوس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مرتضی تبریزی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فرشید باقری 0 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی قائدی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رضا کریمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
حسین پورحمیدی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مهرداد پورابوالقاسم 0 0 0 0 0 مدافع 0
مصطفی کیانی 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمدرضا شیرازی 0 0 0 0 0 مدافع 0
وحید حمدی‌نژاد 0 0 0 0 0 مدافع 0
رضا نعامی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
میثم کریمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
محمد شریفی 0 0 0 0 0 هافبک 0
رضا درویشی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فرید امیری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
امیرحسین باقرپور 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ایوب کلانتری 0 0 0 0 0 هافبک 0
ناصر قلاوند 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
حسین حسینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
وریا غفوری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد دانشگر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
پژمان منتظری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آرمین سهرابیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
علی کریمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
داریوش شجاعیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آیاندا پاتوسی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
امید نورافکن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اسماعیل گنکالوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مرتضی تبریزی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فرشید باقری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مهدی قائدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رضا کریمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
حسین پورحمیدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
مهرداد پورابوالقاسم 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مصطفی کیانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمدرضا شیرازی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
وحید حمدی‌نژاد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رضا نعامی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
میثم کریمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محمد شریفی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رضا درویشی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فرید امیری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
امیرحسین باقرپور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ایوب کلانتری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ناصر قلاوند 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11